Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “myndighetsutövning”

Makten över myndigheterna

written by jacob, on Feb 28, 2014 2:12:52 AM.

Tobias Billström har besvarat ett antal piraters debattartikel om behovet av stärkt skydd för HBQT-flyktingar från Uganda. Billström säger i korthet att vi har en bra lagstiftning, men att kunskaperna brister hos handläggarna på Migrationsverket. Jag tror hans analys är riktig, men den visar på ett subtilt problem med organisationen av statsförvaltningen.

Fram till 2003 hade Sverige 2 olika revisionsorgan. Riksdagens revisorer granskade under riksdagens kontroll regeringens förvaltning och Riksrevisionsverket granskade under regeringens kontroll statsförvaltningen. Det var ett indirekt styrmedel som regeringen kunde nyttja för att få myndigheter att utföra sitt arbete korrekt.

Idag har vi Riksrevisionen som är en sammanslagning av de två tidigare organen. Riksrevisionen lyder under Riksdagen. Det innebär i praktiken att det är en fristående myndighet, eftersom Riksdagen inte är ett verkställande organ. Riksdagen kan bara fatta beslut om ramarna för Riksrevisionen. Någon möjlighet att gå in och beställa specialgranskning av vissa verksamheter finns i praktiken inte.

Effektiv revision är ett av de bästa styrmedel som finns, och jag tror att det var ett stort misstag att ta ifrån regeringen möjligheten att begära specialgranskning av delar av statsförvaltningen.

Jag ser det här som ett symptom på det post-demokratiska samhället. Vår politik mot HBQT-flyktingar från Uganda styrs inte av regeringen, utan av en tjänstemannaorganisation som antingen agerar ur okunskap eller utifrån en egen agenda, som skiljer sig från den våra folkvalda har tilldelat dem. Det känns inte friskt.