Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries tagged “flyktingpolitik”

Flyktingkonventionen

written by jacob, on May 9, 2016 9:48:06 PM.

Den som inte kan återvända till sitt hemland på grund av allvarlig fara för liv och hälsa (i samband med ett antal specifika omständigheter) har rätt att söka asyl i ett annat land. Det fastställas i FN:s flyktingkonvention från 1951. Eftersom man inte i förväg kan veta om någon har godtagbara skäl för att beviljas asyl, så innebär det i praktiken att alla har rätt att göra en ansökan om asyl och få den prövad. I väntan på prövning så åtnjuter den asylsökande skydd i det land där ansökan är inlämnad, oavsett hur lång handläggningstiden är.

För att beviljas asyl måste man visa att man har ett skyddsbehov, men det är inte tillräckligt. Om man har begått brott mot freden, begått krigsbrott eller allvarliga brott mot mänskligheten så omfattas man inte av konventionen och man ska inte beviljas asyl. Att hävda flyktingstatus och fortsätta förfölja grupper av människor från sitt hemland är utan tvekan ett brott mot freden, och den som beter sig så har tydligt visat att man inte har rätt att åtnjuta asyl. Den prövande myndigheten, i Sveriges fall Migrationsverket, kan därför avsluta sin utredning och fatta beslut om utvisning omedelbart.

Nu kan det naturligtvis vara så att en person som saknar asylrätt löper stor risk att dödas om vederbörande avvisas till sitt hemland (inget annat land har någon skyldighet att ta emot vederbörande). Då har Sverige ensidigt beslutat att vi inte verkställer en sådan utvisning. Det har ingenting med asylrätten att göra, utan har bara samband med vår nationella syn på dödsstraffet. En person som formellt är utvisad kan i väntan på verkställighet beläggas med olika former av inskränkningar i rörelsefriheten. Det kan röra sig om reseförbud, anmälningsplikt, eller att man tas i förvar. Allt beroende på den risk som den utvisade utgör. Om förhållandena i hemlandet förändras, så att risk för livet inte längre föreligger kan utvisningen verkställas.

Som regelverk betraktat är det här jättebra. Det ger skydd åt dem som behöver skydd, medan fula fiskar får klara sig bäst själva. Sedan finns det brister i praktiken, som vi rätt ofta påminns om i form av feta löpsedelsrubriker. Människor som har verkliga skyddsbehov får avslag på sin asylansökan, våldsverkare och krigsbrottslingar bland de asylansökande avvisas inte tillräckligt snabbt, några personer som inte ska ha asylstatus mutar och ljuger sig till ett uppehållstillstånd, och som nation lever vi inte upp till vårt åtagande när asylboenden utsätts för mordbrand.

Nu undrar jag hur vi egentligen ställer oss till det här i Piratpartiet!

Vill vi att regelverket ska fortsätta som det är, eller vill vi ge asyl till alla, oavsett vad de har gjort eller vad de gör under sin prövotid? Vill vi ge skydd åt den som har begått brott mot freden, krigsbrott eller brott mot mänskligheten? Vill vi att asyl ska vara ett sätt att undgå konsekvenserna av sitt handlande, eller vill vi att asyl ska vara reserverat för dem som utsätts för andras förföljelse?

Min åsikt är klar och tydlig i det här fallet. Asyl ska vara reserverat för den som utsätts för andras förföljelse. Den som inte uppfyller kraven, och den som inte omfattas av konventionen ska utvisas. Ibland kan utvisningen uppskjutas på obestämd tid på grund av risk för den asylsökandes liv och hälsa.

Sedan tycker jag att den som fått avslag på ansökan om asyl ska kunna prövas i en fri kvot för personer med särskilt ömmande skäl, men det är en annan historia.

Att kunna bli en gömd flykting är viktigt

written by jacob, on Mar 12, 2013 7:43:58 AM.

Filosofiskt är jag för en totalt fri rörlighet för alla människor mellan alla länder och platser i världen. Filosofiskt så är jag emot nationer som koncept, men… När det nu finns nationalstater så finns det ett behov av att reglera vem som får tillgång till en nations skydd. Vi kan inte lämna våra gränser helt öppna om vi vill bibehålla de sociala skyddsnät som vi har byggt upp. För många flyktingar som behöver stöd och hjälp gör att skattebasen inte räcker till. Det finns därför en prövning av flyktingstatus i Sverige och de flesta andra länder. Somliga människor har inte tillräckliga skäl för att få flyktingstatus. En del av dem åker tillbaka till sina hemländer, en del fortsätter till andra länder för att försöka bli mottagna där. Den senare vägen har blivit svårare, för det finns en överenskommelse inom EU att man ska få sin sak prövad bara en gång, i det land man först anlände till.

Tyvärr kan inte en byråkrati fatta rätt beslut i alla fall. Då och då begår man ganska grova misstag, vilket leder till att den som har fått avslag gömmer sig i Sverige.

Att leva som gömd flykting är ingen dans på rosor. Man saknar rättigheter på arbetsmarknaden och man har inte tillgång till a-kassa, försörjningsstöd, sjukpenning och andra sociala förmåner. Man kan inte hyra lägenhet eller köpa bostad. Man är rättslös om man blir lurad. Dessutom måste man sköta sig så att man inte blir kollad av polisen, för då riskerar man att bli utvisad.

För att man ska välja att gömma sig så måste alternativet vara mycket värre än att leva rättslös.

Därför så är det ganska få människor som väljer det alternativet. Gömda flyktingar är inget stort samhällsproblem. Möjligheten att gömma sig är en pusselbit i skapandet av ett mänskligt samhälle. Den som är gömd har i alla fall ett skydd för sin person. Skydd mot att bli fängslad, torterad, avrättad.

Att mot den bakgrunden starta en kampanj för att hitta gömda flyktingar är djupt omoraliskt. Systemet är inte trasigt, så det finns inget behov av att laga det. Människor som lever under hård press får ytterligare en sak att oroa sig för.

De partier som jag håller ansvariga för den omoraliska REVA-kampanjen är Alliansen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Miljöpartiet verkar inte heller vara helt utan skuld. Det är bara Vänsterpartiet av riksdagspartierna som är utan skuld. Det parti som en gång i världen hade en falang av Stalin-kramare. Tiderna förändras.

Om man som jag anser att Vänsterpartiet står för en oansvarig ekonomisk politik, och inte vill rösta på ett parti som för en omoralisk flyktingolitik, då återstår bara partier utanför riksdagen. Det är inte en slump att Piratpartiet har haft en stark närvaro på demonstrationerna mot REVA. Varje medlemsmöte i Piratpartiet har haft en rad motioner om hur man ska kunna förbättra förhållandet för flyktingar. De har inte alltid varit verklighetsförankrade, men de visar på ett patos för människors lika värde. Det är en av de saker som gör att jag är Piratpartist.