Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Bitcoin - en paradox

written by jacob, on Jun 9, 2011 12:30:41 AM.

Rick Falkvinge har entusiastiskt bloggat om Bitcoins förträffligheter och hur digitala betalningsmedel kommer att förändra världen. Rick har rätt i det han säger om Bitcoin. Om världen kan anamma en valuta som är anonym, som inte kontrolleras av en enskild statsmakt och som har negligerbara transaktionskostnader - då skulle våra liv förenklas betydligt. Jag tror inte att Bitcoin har den potentialen.

För det första så är anonymiteten inte så stark som hävdats. Alla Bitcoin-transaktioner kan spåras till den ursprungliga genereringen av pengarna. Genom en normal beteendeanalys kan man med relativ enkelhet fastställa vem som ligger bakom en viss transaktion.

För det andra så ska alla Bitcoin-transaktioner loggas på många ställen, och den loggen ska sparas (och vara tillgänglig) för evigt. Det är inte en skalbar lösning. Antalet kreditkortstransaktioner i USA uppgår till över 100 miljarder per år. Att ersätta bara några procent av dessa med Bitcoin skulle effektivt döda systemet. Eftersom skalbarheten är begränsad så kommer det med automatik minska attraktionen. Kan jag använda systemet över allt är jag mycket mer benägen att anamma det än om det bara fungerar på några få utvalda platser.

För det tredje är systemet starkt deflationistiskt. Penningmängden kan inte öka obegränsat och därför måste Bitcoin öka i värde efter hand som fler och fler anammar det. Låt oss för ett ögonblick leka med tanken att alla indier fick för sig att använda Bitcoin. En miljard nya användare ska dela på en penningmängd som är avpassad för 100 000. Om tillgång - efterfrågan-sambanden är linjära skulle det innebära en värdeökning för Bitcoin med en faktor 1000. Nu är de inte linjära utan snarare exponetiella, så det kanske skulle ge en värdeökning mot andra valutor med en faktor 100 000. Det är en enorm deflation som världen aldrig tidigare har skådat. Ekonomier i deflation upplever en starkt minskad konsumtion - folk håller på sina pengar så länge de kan, så att de får mer för dem. Med normala valutor fixar man detta med stimulanspaket. Regering/riksbank trycker massor av nya pengar som man betalar ut i nya stödåtgärder. Det startar konsumtion och driver på inflationen. Under inflation vill folk spendera sina pengar så fort de kan, så att de får så mycket de kan för pengarna. Med Bitcoin har man inga möjligheter att skapa inflation, för penningmängden är per definition begränsad.

Med Bitcoin som väl fungerande valuta skulle ingen vettig människa vilja ha dollar och andra valutor, där myndigheterna kan påverka värdet på pengarna. Att äga pengar som ständigt ökar i värde är en mycket bättre affär än att äga pengar som ständigt förlorar i värde. (Deflationen kommer att fortsätta även om alla i hela världen använder Bitcoin, så länge som världens befolkning växer och välståndet ökar.) Om ingen vill ha de gamla valutorna så blir de värdelösa.

Det är här som paradoxen ligger. Bitcoin är bitvis ett så bra och lockande system att alla enskilda människor skulle vilja använda det. Samtidigt så har det sådana brister i andra aspekter att det inte kan fungera som storskalig valuta. Det gör att det inte är ett reellt hot mot USD och EUR. Därför finns det en chans att ledningarna i världens största nationer inte kommer att använda alla sina legala och illegala maktmedel för att stoppa Bitcoin. Hade Bitcoin varit tekniskt fulländat och med en mindre deflationistisk design skulle hotet ha varit så stort att inga medel skulle skys för att stoppa kryptografiska betalningsmedel. Kina äger en stor del av USA:s statsskuld. De kan inte acceptera att dollarn blir värdelös. En stor del av USA:s makt i världen bygger på att dollarn är den främsta transaktionsvalutan, oavsett om det handlar om olja, hollywoodfilm eller knark. USA kommer inte att acceptera att deras roll som världens ledare holkas ur utan motåtgärd. Därför så är bristerna i Bitcoin potentiellt dess räddning. Så länge det inte blir för användbart kan det tolereras av nationella regeringar. Den dag kryptografisk valuta blir fulländad så kan vi räkna med massiva ingripanden för “folkets bästa”.

Lärdomar från en valkampanj

written by jacob, on May 26, 2011 12:30:00 AM.

Jag har skrivit den här sammanställningen för att det kanske finns lärdomar som man kan applicera på kommande kampanjer.

Utfallet i regionvalet var väldigt intressant av den anledningen att det fördes en kampanj med affischer och valstuga i Göteborg, medan det i övriga valkretsar endast förekom enstaka valaktiviteter. Utfallet var att vi fick 4 gånger så många röster i Göteborg med kranskommuner som i resten av regionen.

Förklaringen till det kan bara vara affischer och utdelade flygblad. Dessa har alltså haft positiv effekt.

Flygblad

Flygbladen har varit enkla, med text på båda sidor. Vi hade 2 sorter, en med korta paragrafer om varje punkt i vårt manifest och en med rubrikerna ur vårt manifest på ena sidan och en kondenserad form av principprogrammet på den andra sidan. Det senare flygbladet har fungera bäst. Det tyder på att en balans för flygbladen är mer detaljrikedom än fjolårets flygblad, men mindre text än ett fullmatat tvåsidigt A65.

Affischer

Störst påverkan har affischkampanjen haft. Det finns ett tydligt samband mellan personröster i Göteborg och de budskap som har funnits på affischerna. Varje kandidat har haft sin bild och en slogan på någon affisch (förutom Daniel Meggitt som inte levererade något fotografi).

Speciellt populära budskap har varit att skrota Västtrafiks biljettsystem och att använda fri programvara i skolorna.

Affischerna har varit ett intressant kapitel. Initialt var vi ensamma om att ha affischer i A3. Miljöpartiet har satsat stenhårt på A2 och övriga partier har kört storlek A1. De stora storlekarna krävs om man ska vända sig till bilister, medan A3 funkar bra längs gångstråk.

Affischproduktion

Jag har laminerat A3-affischer och satt upp i centrala Göteborg och på viktiga knutpunkter för lokaltrafiken. Jag har laminerat c:a 700 affischer och själv satt upp c:a 500 av dem under 3 veckors tid. Jag har satt upp ungefär 500 olaminerade affischer på anslagstavlor, men betraktar detta som bortkastat arbete. Det är sällan en affisch på en anslagstavla får sitta oöverklistrad mer än ett par timmar. Affischeringstillstånd och lyktstolpar är många gånger mer effektivt.

En A3-affisch kostar i runda tal en krona. Plasten för laminering kostar c:a 2 kr om man köper den från amazon.uk. Till det kommer kostnaden för att sätta upp laminerade affischer med buntband. Jag köpte en 1000-förpackning med 360 mm långa buntband för en kostnad av c:a kr 1:50/buntband. Det går normalt 2 eller 4 buntband för att få upp 2 affischer rygg mot rygg. Ett sådant paket kostar med andra ord 90 eller 12 kronor. Till detta kommer aktivisttid. Det går c:a 1 minut/affisch för laminering och c:a 1,5 minuter/affisch för uppsättning. De flesta rivs ned innan valdagen, men man behöver budgetera lite tid för att ta ned affischer också. För laminering så kan en person mata 2-3 lamineringsmaskiner, vilket krävs för att man ska komma upp i 1 laminerad affisch per minut.

Ska det vara någon mening med affischer i nästa val så bör de komma färdiglaminerade från butiken, i kit med buntband. Större affischer måste vara tryckta direkt på väderbeständig kartong. I höstas var vi 10 personer som jobbade en helkväll för att få ihop 60 väderbeständiga affischer på kartongbakgrund. Mycket slit för lite resultat.

Det kan vara värdefullt att notera att man skulle kunna skylta hela Göteborg med c:a 2000 affischer. Övriga 4 valkretsar i regionen behöver 500-1000 affischer var (om det finns aktivister som åker runt och sätter upp dem).

Intressant detalj i sammanhanget var att mot slutet av valkampanjen hade vi kopierats av Folkpartiet, Sjukvårdspartiet och Vägvalet.

Ledning

Initialt så gick det att leda hela kampanjföreberedelserna på en person. Valsedel, manifest, flygblad och affischer producerades i huvudsak av mig, med gott resultat. En kombination av dröjsmål från styrelsen och strul i distributionen gjorde att vi inte fick ut fullt värde av affischerna och flygbladen. Det krävs rejält med reservtid för att hantera allt som kan gå fel. Någon sådan fanns inte, vilket gjorde att kampanjen ute i landsbygdsvalkretsarna blev avslagen.

När det är en vecka kvar till kampanjstart räcker det inte längre med en person i ledningen. Det är mycket som ska planeras, påminnas, samordnas, packas, postas och levereras. Det måste då finnas flera personer som kan arbeta i en ledningsstab och som kan fungera som ett sammansvetsat team. Jag hade inte tillgång till något sådant team och hade inte tid eller resurser att bygga ett sådant. Därför så blev ett antal saker ogjorda i den här fasen.

När sedan kampanjen startar så finns det begränsade möjligheter att leda över huvud taget. Aktivisterna i varje valkrets ska vara upptagna med att genomföra redan planerade aktiviteter. Allt som inte är av rent opportunistisk karaktär ska redan vara planerat och det ska bara vara genomförande kvar.

Jag bedömde att jag gjorde bäst nytta genom att producera och sätta upp laminerade affischer och att skriva debattartiklar och insändare. Jag betraktar fortfarande den bedömningen som korrekt.

Den viktigaste lärdomen har jag sparat till sist. Den är att det inte hjälper mycket om man har bra affischer och effektiv valstuga. Man måste synas i media eller på annat sätt få fram sitt budskap till väljarna. Det är effektivt att dela ut flygblad och valsedlar i brevlådor. Man kan som SD köpa tjänsten från posten om man har råd. Det är extremt effektivt att synas i debattartiklar och på nyhetsplats, men för det är man beroende av pressens välvilja. Saknar man den har man en snöbolls chans i helvetet.

Innan man har prövat vet man inte vad man får för reaktion från media. Det var därför nödvändigt att ställa upp. Nästa gång kan utfallet bli ett annat. Den som inte tar risker har inte heller något att vinna.

Ung Pirats valutvärdering

written by jacob, on May 23, 2011 11:05:27 PM.

Jag har lagt lite tid på att läsa Ung Pirats valutvärdering. Den är på 35 sidor och innehåller mycket tänkvärt material, så den tar lite tid att smälta.

Till att börja med vill jag ösa beröm över gruppen som har gjort utvärderingen. Ni har gjort ett efter omständigheterna strålande jobb.

Begränsad ekonomi har tyvärr gjort det omöjligt att göra förutsättningslösa intervjuer och därför kommer stora delar av underlaget från en självutvald grupp. Det begränsar de slutsatser man kan dra, men det gör inte utvärderingen värdelös. Tvärt om så finns det väldigt mycket material i den som pekar i vissa riktningar som man inte skulle förvänta sig av den självvalda gruppen. Hade man kunnat intervjua en slumpmässigt vald grupp skulle dessa faktorer troligen framträda ännu starkare.

Allra starkast framträder problemen “namn”, “smal politik” och “oseriöst intryck” - helt enkelt på grund av att de nämns av så många svaranden. Det är för övrigt i listan med kommentarer från de svarande som det största värdet i rapporten ligger. Gruppen har varit alltför diplomatisk i sina slutsatser av den feedback som har lämnats. I ett fall anser jag att slutsatserna dessutom har varit felaktiga. Man pekar på att Piratpartiet skulle ha fått dålig exponering i media på grund av blockpolitiken. Med tanke på Sverigedemokraternas exponering och efterföljande framgångar ser jag den förklaringen som direkt felaktig.

Ska jag våga mig på en egen teori så är vår brist på mediaexponering snarare ett utslag för att flera tunga aktörer på den svenska mediemarknaden ser Piratpartiet som ett direkt hot mot den egna verksamheten och därför har givit order till sina redaktioner att inte ge vår politik något utrymme. Jag ser det som en bättre förklaring än den i valutvärderingen, även om det säkert kan finnas andra modeller som fungerar ännu bättre.

Min egen slutsats av utvärderingen är att vi samtidigt måste vässa och bredda vår politik. Dels så behöver vi kondensera ned oss till ett fokusområde, inte tre. Det är väldigt tydligt att det området ska vara baserat på Integritet. Det innebär inte att vi ska snöa in på kameraövervakning, utan att vi måste ta ett helhetsgrepp om integritetsfrågan. Vi måste ha tydliga åsikter om rättsäkerhet, brott & straff, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, offentlighetprincip och allt annat som påverkar vår personliga integritet. I övrigt så måste vi bredda vår politik och jag tror att det går att göra utifrån ett informationspolitiskt perspektiv. Det går att peka på brister i all offentlig verksamhet som beror på att man inte har anammat modern IT-teknik eller moderna forskningsrön. Det kan utgöra grunden för allt från skolpolitik till äldreomsorg och arbetsmarknadspolitik. Med en justerad politisk inriktning kanske ett namnbyte känns mer aktuellt.

Nu ska ni inte ta mina slutsatser och okritiskt göra dem till era egna. Läs rapporten, inklusive alla kommentarer. Räkna hur många kommentarer som går i varje riktning. Utgå inte från hur mycket du håller med den som har lämnat kommentaren utan fundera över hur många som har kommenterat på samma sätt och hur utfallet skulle ha varit om en neutral grupp hade kommenterat. Det är vägen till egen insikt.

Eftervalsanalys

written by jacob, on May 16, 2011 1:23:55 AM.

Valresultatet i regionvalet till VG-regionen är allt annat än lysande för Piratpartiet. Vi landar på 0,2% av väljarna. I Bohuslän har vi 0,2%, i Göteborg 0,4% och i övriga valkretsar 0,1%. Anledningen till att vi har högre andel röster i Bohuslän och Göteborg är att vi har drivit valkampanj i Göteborg och att vi har haft full täckning med valsedlar i Göteborg och de södra delarna av Bohuslän.

Anledningen till att vi inte ens når upp till förra årets 0,65% av rösterna är framför allt att vi helt har ignorerats av media. Trots försök med presskonferenser, och många debattartiklar och insändare så har vi sammanlagt fått 3 införanden - samtliga dessa i Skaraborg.

Valresultatet speglar också den den trend vi har haft under våren, där antalet medlemmar har fallit drastiskt. Det här var människor som förnyade sina medlemsskap för ett år sedan. De trodde på oss som parti då, men har nu valt att inte förnya. Att de förnyade sina medlemsskap i fjol tyder enligt min mening på att de tycker att våra ansträngningar för integritet och annat är viktigt. Att de släpper nu tror jag till stor del beror på att de inte betraktar oss som tillräckligt goda förvaltare av frågorna.

Vi hade troligtvis nått ett något bättre resultat om engagemanget i pairtiet för det här valet hade varit bättre. Det finns ett antal medlemmar i Göteborg, Trollhättan och Borås som har engagerat sig. Det finns en organisation i Skaraborg som fungerar. De har gjort ett jättejobb. Likaså finns det enstaka ledare som på sedvanligt sätt ställt upp och kört långa sträckor för valsedelsdistribution. Det har kommit stöd ifrån Halland och Värmland.

Jag vill tala väl om Johan “mlg” Karlsson, Jörgen Lindell och Gonte, som har hjälpt oss med IT-system, tryckning av flygblad och affischer, med mera. Enorm tidspress har gjort att en del saker inte blev precis som det var tänkt, men era insatser har uppskattats mycket. Gustav Nipe, förbundsordförande i Ung Pirat, har också ställt upp på ett väldigt bra sätt. Över huvud taget så är Ung Pirat just nu en förutsättning för att Piratpartiet ska kunna driva någon verksamhet i Västra Distriktet. Anna Troberg och Emma “opassande” har också dragit strån till stacken.

Därefter är det väldigt tunnt. I ett fungerande parti så träder det fram folk som vill hjälpa till när frågor om hjälp går ut. Tyvärr har förfrågningar om stöd till de andra distrikten inte ens bevärdigats med ett svar. Likaså har öppna och personliga förfrågningar om hjälp med att skapa trycksaker, webbsajt och valvideo mötts av total tystnad. Jag har fått designa de förstnämnda själv, samtidigt som jag har lärt mig verktygen. Någon valvideo blev det aldrig.

Var det då ett dåligt beslut att ställa upp? Nej, jag tror inte det. Att inte vara med hade sänt en sämre signal, och det hade dessutom inneburit att vi inte hade känt till sakernas verkliga tillstånd. Nu har vår nya styrelse en klar bild av hur Piratpartiet mår att utgå ifrån. Den självsmickrande bilden som målats upp under våren, med medlemmar som återvänder till att bli aktiva och att det finns en kader av partimedlemmar som är beredda att göra en insats med valsedelsutdelning och kampanjande är falsk. Det tar c:a 2 timmar att göra en valsedelsrunda på morgonen på valdagen. Är man inte beredd att offra så mycket av sin tid för en god sak har man inte mycket till engagemang. (Jag vet minst 5 personer i VG-regionen som stod på riksdagslistorna i höstas, som inte ens har bemödat sig med att lämna valsedlar till sin egen vallokal.)

Partiledning och styrelse har ett oerhört tufft jobb framför sig, och jag avundas dem inte. Själv har jag bränt mitt ljus i båda ändar för Piratpartiet under ett antal månader. Jag ska nu fokusera på mina företag och andra projekt. Jag tvivlar på att jag kommer att engagera mig djupare än att bära ut valsedlar på valdagen i framtiden.

Slutspurt i VG-valet - hjälp oss

written by jacob, on May 11, 2011 6:43:10 PM.

Det är nu bara några dagar kvar till valdagen i VG-regionen. Kampanjen har varit ömsom vin och ömsom vatten. Det är enomt svårt att få media att nämna oss. Vi har fått några bra artiklar i Skaraborg, men våra debattartiklar har nobbats och våra insändare har inte släppts in. Speciellt verkar Göteborgsposten betrakta oss som paria.

Däremot så har vi ett valprogram, affischer och flygblad som fungerar över förväntan väl. Vi får enormt mycket positiva kommentarer. Jag har till och med fått positiva reaktioner på vårt förslag om att släppa kulturen fri från funktionärer i Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Affischerna fungerar väldigt bra. De är främst till för att folk ska se att vi ställer upp, men konkreta budskap och människor på dem färbättrar intrycket av Piratpartiet. Format A3 innebär att det inte är någon idé att vända sig till bilister, så det blir mest affischering på spårvagnshållplatser och gångstråk där det passerar mycket människor. Format A3 innbär också att man kan köra dem i en lamineringsmaskin. Detta är lysande. Affischerna blir väderbeständiga, går att sätta på lyktstolpar och kräver massor av ansträngning för den som vill slita ned dem.

Med tanke på det positiva bemötande vi får så har vi kanske en chans att komma in i regionfullmäktige. Det vore därför väldigt synd om vi stupade på mållinjen. Vi behöver hjälp med att få ut valsedlar till vallokalerna på söndag. Vi lyckades med nöd och näppe få full täckning i höstas, och det är många medlemmar som har fallit ifrån sedan dess. Alla valkretsar behöver hjälp. Kontakta valkretsledaren i valkretsen där du kommer och hjälper till. Om du kommer inresande och hjälper oss så kan vi lova mat och husrum. Kommer du sedan till Göteborg på söndag kväll bjuder vi på valvaka i sällskap med trevliga pirater. Det blir spel, prat och en bit mat.

En bra styrelse för Piratpartiet

written by jacob, on Apr 28, 2011 8:15:00 PM.

Jag skrev ett blogginlägg i måndags, med avsikt att publicera det torsdag kväll. Jag argumenterade för hur viktigt styrelsevalet var och hur viktigt det är att inte människor sitter med flera roller i över- och underordnade organisationer. Resonemanget är överspelat nu, men min lista på styrelsekandidater är så när som på en person oförändrad.

Jag vill ha en stark, självständig och representativ styrelse. Det kräver styrelsemedlemmar som är beredda att arbeta, har initiativförmåga och som inte har allt för starka band till personer i ledningen.

Sammankallande

Marit Deldén har gjort ett bra jobb som sammankallande, men hon sitter i partiledningen. Av den anledningen föredrar jag Mattias Bjärnemalm som sammankallande. Han är kompetent och har en självständighet från partiledningen som jag tror är nödvändig för att styrelsen ska fungera riktigt bra. Formellt ska sammankallande ingå i partiledningen, men jag ser det mest som en sambandsfunktion mellan styrelse och ledning. Marit sitter dessutom på ett styrelsemandat redan. Om hon blir vald till sammankallande kommer det inte att återbesättas på det här medlemsmötet.

Ordinarie val

Rick Falkvinge

Rick har valt att lämna partiledningen men har fortfarande ambitioner att vara med och styra Piratpartiet. Jag tycker vi kan visa den respekt för partiets grundare som det innebär att välja in honom i styrelsen.

JP Anderson

JP är en självständig person och han blir den ende representanten från Västra Distriktet i mitt förslag.

Emil Isberg

Emil är en av Piratpartiets mest aktiva medlemmar. Han har sjävständiga åsikter och en skarp analysförmåga.

Henrik Brändén

Jag känner inte Henrik närmre, men det jag har sett får honom att framstå som eftertänksam och erfaren. Att han varit aktiv Socialdemokrat gör att han har insikter om det politiska livet som få av oss har.

Emma Nyström

Jag vet ingenting om Emma, men hon har nominerats av Opassande och det duger som rekommendation för mig.

Fyllnadsval

De flesta kandidaterna faller bort på grund av att de redan har listats. Christoffer Willenfort sitter redan som suppleant och blir kvar i styrelsen oavsett om han blir vald nu. Han har skött sitt uppdrag med all heder, så jag hoppas att vi får välja om honom nästa år.

Anders S Lindbäck

Anders och jag har bekämpat mjukvarupatent tillsammans långt innan Piratpartiet grundades. Jag är glad att han har kandiderat till fyllnadsvalet. Jag tror han är precis den lugna och strukturerade människotyp som gör att styresearbetet kommer att flyta mycket bättre.

Torbjörn Wester

Torbjörn, som bloggar som Infallsvinkel har drivit en aktiv kampanj för att bli invald i styrelsen. Normalt är jag lite skeptisk till den nivån av entusiasm, men i Torbjörns fall tror jag att han drivs av en genuin vilja att förändra styrelsen.

Sammanfattninsgvis tror jag att det här blir en bra styrelse för partiet. Vi har fortfarande inte en fullständig separering mellan partiledning och styrelse, men vi är på god väg. En majoritet av ledamöterna kommer att kunna fatta beslut utan att behöva ta hänsyn till allt för nära relationer till personer i ledningen. Det är så styrelser fungerar bäst. Det finns massor av empirisk forskning som visar att så är fallet.

Det är mycket nu

written by jacob, on Apr 14, 2011 1:46:57 AM.

Jag är mitt inne i en tung period av valförberedelser. Valsedlarna är igenom sin period av inlämningsstrul. Alla kandidatförklaringar är på plats och tryckavgiften inbetald. Flygblad och affischer har gått till tryck. Det var mycket jobb med fotograferande och bildbehandling för 14 olika affischer. Reslutatet blev bra och jag tror det är många som kommer att vilja sprida dem. Vi trycker ganska stora upplagor, för det kostar nästan inget mer att trycka 500 stycken jämfört med 250.

Nästa projekt är valwebbsajt. Jag ska försöka hitta en stund på fredag att sätta ihop textmaterialet. Sedan har Mica lovat att göra det vackert. Samtidigt jagar jag våra rikskändisar för att få ned dem till VG-regionen för torgmöten och intervjuer. Det ger lite av samma känsla som att mjölka getter.

Ett annat projekt jag har lanserat är att aktivera bloggare att skriva debattartiklar. Jag skrev till 60 bloggare och har fått bra respons från några. Hade hoppats på mer, för bloggare är vana att skriva. Att klämma ur sig en debattartikel eller insändare de närmsta 3 veckorna borde vara en baggis för alla. Själv ska jag försöka hitta en dag då jag inte gör annat än skriver debattartiklar. Jag borde kunna få ihop 5-6 stycken av god kvalitet.

Debattartiklarna är vår möjlighet till framgång. Vi har ett attraktivt valmanifest. Ju fler som vet något om det, ju fler röster får vi. Jag tror vi kommer att behöva 25 000 röster för att komma in. Det kommer inte att räcka med flygblad och affischer för att övertyga så många om vår förträfflighet. Vi måste synas i massmedia.

Jag söker fortfarande folk som vill göra en valvideo.

De små, små detaljerna

written by jacob, on Apr 2, 2011 11:31:00 PM.

Om man skriver om Povel Rammel så avslöjar man sin ålder. Han var ganska gammal när han dog för 4 år sedan. I vilket fall, så var han en lysande ordsmed, med en förmåga att vrida och vända på formuleringar. I en av hans kupletter är refrängen “Det är det så, små detaljerna som gör det”. Eller, rättare sagt så är det en refräng till refrängen. Hela stycket är lite smått irriterande, men på ett sätt så att man aldrig glömmer det, även om det var 35 år sedan man hörde stycket sist.

Det var detta stycke jag osökt kom att tänka på när jag idag surfade in på Piratpartiets forum och såg det nyupplagda protokollet för styrelsemötet den 21 mars. I protokollet står det

Styrelsen beslutar
ATT: Godkänna valplattformen för regionval i Västra Götaland
- med de förändringar som Jakob (sic)- föreslår, alltså
1) inget ställningstagande om nolltaxa
2) inget ställningstagande om trängselskatt som sådan

Det skiljer sig nämligen i några små detaljer från det förhandsbesked jag fick från styrelsens sammankallande dagen efter mötet:
Vi har beslutat att godkänna att ni ska få ställa upp i omval med den kandidatursbas som ni presenterat för oss. Vi har även beslutat att godkänna ert valmanifest.

I 12 dagar har alltså arbetat med fel förutsättningar. Jag har jobbat på formuleringar som gör att ställningstaganden för nolltaxa och mot trängselskatter ska fungera och bilda en logisk enhet. Det var inte lätt, men det gick. Ur mitt perspektiv så handlar det om ett par dagars förlorat arbete, vilket är som kupletten, lite småirriterande.

Ur Piratpartiets perspektiv så finns det en oerhört viktig lektion att lära. Den här gången gick det bra, för det ingick inte i min plan att sprida budskapet omedelbart. Det manifest som jag har spridit som godkänt av styrelsen har funnits gömt i en tråd på Väst-delen av Piratpartiets forum, och det har presenterats i sin helhet på 2 bloggar. Ingen större skada skedd.

Men tänk nu för ett ögonblick att jag hade planerat en presskonferens till i fredags och gått ut med ett besked att Piratpartiet för första gången tydligt tar ställning i en fördelningsfråga. Det är nämligen vad vi gör med skrivningen i det omodifierade manifestet. En rådgivande omröstning förordade det alternativet med 18 röster mot 16.

Det hade inte gått att backa från ett sådant publikt ställningstagande och saken hade utöst ännu en kris i partiet. Det är till och med så att jag, om jag hade önskat det, med enkelhet skulle kunna utösa en kris om saken. Jag behöver bara dröja med att uppmärksamma styrelseprotokollet i 2 dagar så har beställningar av trycksaker gått så långt att vi inte längre kan backa.

Nu har jag ingen önskan om att skapa kriser, tvärt om så är kandidaturen i VG-regionen en av många ansträngningar för att göra Piratpartiet stabilare och mindre kriskänsligt. Jag kommer i morgon att omarbeta trycksakerna och ställa om argumentationen kring vårt valmanifest. Jag kommer också att informera kandidater och funktionärer om förändringarna.

Lektionen vi ska ta med oss är att i vissa lägen måste vi vara extra skärpta och noggranna i våra beslut och våra kommunikationer. Att ställa upp i val är inte ett rutinbeslut. Det är något som förtjänar extra uppmärksamhet. Jag har en analogi från min militära karriär. När man apterar en krutstubin på en sprägkapsel, när man kastar handgranat eller när man bedriver skjutövning med nyinryckta, då är man i en situation som kräver extra uppmärksamhet och extra noggrannhet. En liten detalj, som att man vänder apteringstången fel eller är otydlig i det man säger kan få enormt stora konsekvenser.

I skuggan av datalagringsdirektivet

written by jacob, on Mar 16, 2011 10:41:08 PM.

Datalagringsdirektivet är en viktig fråga och det är skönt att vi har ett år på oss att bilda opinion. I dess skugga pågår en liten men viktig debatt. Vi håller på att utforma valmanifestet för valet i VG-regionen och det finns några kontroversiella frågor som just nu debatteras. Det är ett dygn kvar tills manifestet ska lämnas till styrelsen, så det finns fortfarande möjlighet att tillföra nya vinklar i debatten. Det pågår också omröstningar om vissa detaljer i manifestet.

Glädjande nog är debatten väldigt konstruktiv och håller en ganska hög filosofisk nivå.

Kom och var med i den på Piratpartiets Forum.

Ris och ros till Piratpartiets styrelse

written by jacob, on Mar 15, 2011 7:23:44 PM.

Piratpartiet skulle igår ha haft styrelsemöte. Det blev inställt eftersom inte många nog dök upp för att det skulle vara behörigt. Det här är bedrövligt och borde över huvud taget inte kunna hända. Styrelsen är partiets högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Det fanns en lång lista av viktiga beslut att fatta.

Om problemet är att vi har haft så många avhopp och syrelseledamöter som släppt uppdraget utan att ha folkvett nog att avgå, att vi inte längre kan samla ihop en beslutsmässig styrelse bör revisorerna ingripa. Om det var ett tillfälligt problem med kommunikation bör ett extramöte utlysas omgående, så att erforderliga beslut kan fattas.

Nu var 5 ledamöter närvarande och dessa ska berömmas för sin plikttrogenhet. Det är dock inte det som förtjänar mest beröm. Styrelsemötet var nämligen mycket väl förberett. Det fanns ett förslag till dagordning med bakgrundsinformation och förslag till beslut i samtliga frågor. Det här är ett skolexempel på hur det ska se ut. Om styrelsen inte hade haft några synpunkter på någon punkt kunde mötet ha avhandlats på 10 minuter. Förberedelserna gör att man inte äter folks tid med onödiga diskussioner. Bara de frågor där det finns kontroverser behöver diskussionstid.

Jag är övertygad om att Marit Deldén som sammankallande har gjort nästan hela förberedelsearbetet. Samtidigt som det är värt allt beröm i världen, så vill jag varna för konsekvenserna. Genom att inte ställa krav på att andra ledamöter bereder ärenden bränner man ut sig som sammankallande. Alla ska delta och dra sin del av lasset - delad börda är lätt börda.

Det är troligen för sent att bygga en sådan arbetsform för nuvarande styrelse, den ska bara sammanträda 2 gånger till. Däremot så är det nödvändigt att nästa styrelse börjar direkt med arbetsformer där utskott och individuella ledamöter tar ansvar för beredning av frågorna.