Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Entries in the Category “Piratpartiet”

Ledarskap i skolan

written by jacob, on Jul 15, 2015 12:08:28 AM.

Piratpartiet har antagit att vi ska ha obligatorisk ledarskapsundervisning för alla skolans lärare. Det var jag som skrev motionen och det är kanske den inverkan på Piratpartiet som jag är mest stolt över. Det kan kännas lite abstrakt med vad ledarskap i skolan verkligen betyder, och det var därför en stor glädje när jag hittade en artikel som illustrerar en aspekt av vad ledarskap i skolan innebär.

Artikeln beskriver hur man i några amerikanska skolr har ändrat hanteringen av elever som har störande beteende i skolan. I stället för bestraffningar eller att ignorera beteendet samtalar med eleven om strategier för att förändra beteendet. Man hjälper elever med humörsvängningar att kontrollera sig själva. Man hittar strategier för elever som inte kan sitta still så de kan koncentrera sig längre och längre stunder. Man går till botten med problem som elever har i sin hemmamiljö.

När jag gick i skolan var den ganska dålig på att hantera sådana här problem. Jag tror att den har blivit sämre, samtidigt som antal elever med problem har ökat. Genom att vi förser lärarna med rätt verktyg för att hantera problemen kommer vi tillrätta med dem och kan ägna mycket mer tid i skolan till verkligt lärande.

Det här är inte den enda aspekten av ledarskap som är värdefull i skolan. Även välanpassade elever mår bra av att få hjälp med motivation och att få en lustfylld upplevelse av skolarbetet. Med rätt utbildade lärare kan man faktiskt få eleverna att längta efter måndagen, då man får gå till skolan och uppleva en ny härlig vecka med överraskningar och nya kunskaper.

I stället för TTIP

written by jacob, on May 21, 2015 8:07:00 PM.

Vi medborgare i hela EU har ett problem i att våra ledande politiker försöker förhandla fram ett avtal med USA som inte ligger i vårat intresse. Vi ser redan nu hur mekanismen för lösning av tvister mellan multinationella företag och stater har missbrukats. Stater stäms av tobaksbolagen för folkhälsofrämjande lagstiftning, bara för att nämna ett (grovt) exempel. Vi vet också att förhandlingarna om TTIP innehåller element som försämrar konsumentskydd och matkvalitet.

Samtidigt som vi bekämpar det dåliga utkastet till handelsavtal bör vi arbeta för att få upp bra frågor på agendan. I en globaliserad värld finns det massor av problem skulle kunna lösas med handelsavtal.

Det är vanligt att nationer lockar globala företag med etableringssubventioner. Vi kan med handelsavtal sätta stopp för det.

Det förekommer att stater ger skatterabatter till utvalda globala företag, eller har som policy att företagsskatterna ska vara låga. Med ett handelsavtal kan vi jämna ut spelfältet - förbjuda speciella skatterabatter och ställa minimikrav på företagsbeskattning.

Det är vanligt att globala företag flyttar sina vinster till länder där de betalar lite eller ingen skatt. Med handelsavtal kan vi skapa regleringar så att globala företag skattar sin vinst i olika länder i proportion till omsättningen i respektive land.

Det är vanligt att globala företag utnyttjar brister i lagstiftningen i olika länder för att göra sin produktion billigare. Vi bör med handelsavtal ställa vissa minimikrav för sådant som arbetarskydd, arbetstid, undvikande av barnarbete och liknande.

Ett sådant avtal skulle innehålla sanktioner i form av strafftullar mot länder vars lagstiftning inte uppfyller avtalets krav och det skulle också innehålla möjligheten för länder att införa strafftullar mot enskilda företags produkter, på grund av att de bryter mot handelsavtalets bestämmelser.

Ett av de stora världsproblemen de senaste 20 åren har varit att de multinationella och globala företagen har haft allt för mycket frihet att agera efter eget gottfinnande. Nationer har inte kunnat ställa krav på dem, för då har de förflyttat sin produktion till ett annat land. De har dessutom kunnat specialbeställa lagstiftning och frihandelsavtal genom en omfattande lobbyverksamhet. Handelsavtalen är den enda rimliga vägen att begränsa storföretagens villkorsshopping och den enda möjligheten att på sikt begränsa deras makt över samhället.

Det som förenar oss

written by jacob, on May 12, 2015 10:55:00 PM.

Det har nyligen förts flera väldigt nyttiga debatter i Piratpartiets grupper på Facebook. Det är inte ett idealiskt forum, men det är där flest pirater lyckas samlas. Den första debatten fördes i en tråd om basinkomst, där man tydligt ser en grupp som inte tror på konceptet som sådant och en grupp som vill utveckla det. Sedan drog Emma igång en tråd som handlade om huruvida Piratpartiet var liberalt, eller inte. Åter igen så var det en grupp som vill att vi ska vara ett liberalt parti och en grupp som vill att vi ska vara något annat. Det här med något annat är en ganska diffus upplevelse. Det finns några som tycker att vi ska vara socialistiska, några som anser att vi ska vara socialliberaler och ganska många som inte vill ha någon traditionell stämpel.

Jag tror det här är en väldigt bra beskrivning av hur vi upplevs utifrån idag. Splittrade, lätt förvirrade med en styrningslös vidgning av partiprogrammet, men med en mycket sympatisk grundvärdering om övervakning och människors privatliv som sammanhållande faktor. Det finns naturligtvis fortfarande en massa människor som fortfarande har villfarelsen att vi handlar om fildelning, men det enda sättet att ändra på det är att nå ut med våra politiska budskap.

Jag tror att i stort så är den utomstående bilden av oss korrekt, därför att vi har i allt för hög grad debatterat det som skiljer oss åt. Det finns några radikala beslut i breddningen av vår politiska plattform som är mycket kontroversiella för en del medlemmar. De har livligt debatterat dem innan besluten och de har ofta bestämt sig för att lämna partiet efter besluten. Det är framför allt frågorna om basinkomst, drogpolitik och sexköpslagen som har fått känslorna att svalla.

Jag skulle hellre vilja fokusera på det som förenar oss. Där vi har fattat beslut i stor enighet, eller där vi förutsätter att vi tycker lika och inte ens har formulerat någon politik kring saken. Det är nämligen här vi kan leta för att bygga en sammanhållen politisk grundsyn. Jag ska göra ett försök att sammanfatta den grundsynen.

Humanistiska individualister

Att vi är individualister råder det ingen tvekan om. Våra interna debatter har alltid massor av åsikter och där kompromiss och inordnande i kollektivet aldrig finns på dagordningen. Vi är individualister för att vi ser varje människa som unik och med egna personliga rättigheter. Det framgår tydligt av vår syn på flyktingar och sexuella minoriteter. Vi kompromissar inte med en enda individs rättighet för något kollektivs åsikter eller bekvämlighet. Vi brinner för individens rättssäkerhet, vilket vi visar genom att avvisa övervakning av människor som inte är skäligen misstänkta för brott och genom att kräva transparenta rättsliga procedurer för dem som är.

Jag tror inte det finns mycket tvekan om att vi är humanister heller. Vi accepterar inte en samhällsordning där vi låter somliga leva i misär, medan andra lever i ett iögonenfallande lyxliv. Vi accepterar att det finns ett överföringssystem som ska ge alla människor en dräglig tillvaro och vår politik är inriktad mot att anpassa överföringssystemet efter den situation som råder idag och den som kommer imorgon. Att vi har olika åsikter om exakt hur anpassningen bör se ut är underordnat.

Vi skiljer oss från andra partier i att vänstern inte är individualister. De förordar kollektiva lösningar och lämnar individer som inte passar in i systemet därhän. Jämfört med högerns individualism så är vi annorlunda. Medan de poängterar friheten att förfoga över en större del av sin inkomst själv och att ha friheten att välja elbolag och barntillsyn så fokuserar vi på personlig integritet och social jämlikhet. Jämfört med alla andra partier så värnar vi individens rättigheter över kollektivets och statsmaktens strävan efter säkerhet.

Marknadskapitalister

Vi är marknadskapitalister, men inte på samma sätt som andra partier. Jag har nog bara en gång sett i våra diskussionsgrupper förorda planhushållning, och därför drar jag slutsatsen att vi är kapitalister. Samtidigt så är det tydligt att vi vill ha en reglerad kapitalism. Vi är inte anarkokapitalister. Vad som är udda i sammanhanget är att vi är mycket mer renodlade kapitalister än riksdagspartierna. De omhuldar möjligheten att tjäna pengar på ett antal olika monopol. Patent och ett långtgående skydd av ekonomisk upphovsrätt skapar monopol och förstör en effektiv marknad. Vi vill riva upp monopolen och skapa effektiva marknader. Riksdagspartierna ger gärna naturliga monopol till kommersiella aktörer, medan vi vill förstatliga sådan verksamhet, eftersom det stör den fria marknaden på olika sätt.

Antikorporativister

Vi har ett starkt motstånd mot storbolags inflytande över nationell lagstiftning och internationella avtal. Vi ogillar alla RIAAs och MPAAs lobbying och inflytande över svensk lagstiftning och hur svenska domstolar uttolkar lagen. Vi ogillar försök till internationella avtal som ACTA och TTIP på grund av att avtalstexterna har beställts av globala storföretag och deras lobbyorganisationer. Vi behöver utveckla vår politik på det här området från att vara ett motstånd mot det som händer just nu till att vara en vision om framtiden. Hur ska vi bryta storbolagens makt och bygga ett näringsliv där mindre bolag står för en större del av sysselsättning och som ger oss ett samhälle som inte kan utpressas av stora aktörer.

Här skiljer vi oss från de flesta riksdagspartier, som i ord och handling understödjer de stora bolagens framväxt och deras maktposition över den politik som förs. Speciellt stora syndare är moderaterna och socialdemokraterna som båda har fört en prokorporativisktisk agenda i decennier.

Kulturvänner

Vi förenas av en syn på kulturen som något som tillhör folket och som är ett gemensamt arv att förvalta, förändra och föra vidare. Andra partier ser kulturen som antingen en handelsvara som aktörer på en marknad ska använda till att maximera sin vinst, eller något som en elit sysslar med i statsunderstödda reservat.

Sammanfattning

Vi förenas av av ett antal viktiga faktorer, som skiljer oss åt från övriga partier. Det är en frihetlig ideologi som inte passar in i den traditionella konservativa-liberala-socialistiska uppdelningen av politisk åskådning. Det är snarare en syntes av alla dessa. Vad vi ska kalla den vet jag inte. Kanske är vår politik post-industriell eller post-modernistisk. I vilket fall så utgör det som vi har gemensamt en tydlig och sammanhållen politisk plattform, som skiljer sig tydligt från alla andra partier.

Det är dags för oss att framhålla det gemensamma och låta de 3 frågor som det råder kontrovers om degraderas till små roller i vår sakpolitik. Vi har tillräckligt med material i det vi är överens om för att stå ut som ett radikalt och nytänkande parti.

Åsa Linderborg och yttrandefriheten

written by jacob, on Mar 30, 2015 9:18:44 PM.

Emma Opassande skriver om Den Bisarra Yttrandefrihetsdebatten i Skogen och försvarar Ung Pirat på ett för mig lite väl defensivt sätt. Att Åsa Lindeborg irriterar sig på kostnaden för arrangemanget tycker jag man ska ta mycket lättare på. Vi har extrema kostnader för bevakning av fotbollsmatcher i det här landet. Fotboll är en lek! Att vissa förvandlar det till allvar genom att ägna sig åt misshandel och huliganism gör att samhället måste lägga extrema resurser på att begränsa risken för tredje part och de inblandade. Det gör vi, i stället för att förbjuda lagen att spela inför publik, därför att fotboll är en del av vår yttrandefrihet. Visserligen en mycket mindre värdefull del än rätten att säga kontroversiella saker utan risk för liv och lem, men ändå värd att lägga resurser på.

I jämförelse med fotbollen är resurserna som läggs på att Åsa Linderborg och Peter Sunde ska få debattera med Lars Vilks en liten kostnad och det är en symbolhandling till försvaret av yttrandefriheten. I min värld hade det varit klädsamt för Åsa Linderborg att vara tacksam för möjligheten att genomföra debatten och för möjligheten att stå på yttrandefrihetens barrikad. Att formerna och förutsättningarna för debatten inte blev de bästa måste man ha överseende med. Det är lätt att arrangera en debatt i en aula med publik, mikrofoner, gott om förberedelsetid. Gör man det i en husbil på okänd plats i snöglopp och med högsta säkerhetsinsats från polisen så får resultatet bli vad det blir. Huvudsaken är att det blir av.

Åsa Linderborgs gnäll är inget annat än ett journalistiskt bottennapp.

Till Ung Pirat vill jag bara säga: Grattis! Ni genomförde det omöjliga. Ni är på rätt spår.

Det är synd om Jimmie

written by jacob, on Mar 28, 2015 4:44:16 PM.

Jimmie Åkesson är aktuell med sin återkomst som partiledare i Sverigedemokraterna, på deltid, och efter sin intervju i Skavlan. Jimmie har utbrändhetssymptom och käkar antidepressiva mediciner. Det syns på honom att han inte är i form.

Jag tror att det ligger mycket mer bakom hans sjukdom än att han har arbetat för hårt. Jag tror att hans kropp reagerar på det budskap han levererar och att han innerst inne vet hur illa det rimmar med medmänsklighet och god moral. Jag tror att han kommer att fortsätta må dåligt till den dag han justerar sitt budskap till något som hans undermedvetna kan acceptera.

Ett drogfritt samhälle

written by jacob, on Feb 11, 2015 10:32:32 PM.

Visst vore det trevligt om ingen använde sig av droger. Inga skadeverkningar, ingen drogsmuggling, inga stölder för att finansiera missbruk.

Det kommer aldrig att inträffa, för människor väljer aktivt att använda droger för att hantera sina själsliga problem. Depressioner, osäkerhet, missnöje med att vara den man är, desperation över att inte få tag på jobb eller bostad, kärleksbesvär. Anledningarna till att ta sin tillflykt till droger är många.

Det finns ett antal länder i världen där innehav av narkotiska preparat är belagt med dödsstraff. Ändå handlas det med droger i dessa länder och ett rätt stort antal personer avrättas för narkotikabrott varje år. Ändå fortgår bruket.

Det måste anses som empiriskt bevisat att det inte går att få ett drogfritt samhälle. Därför så är det huvudlöst att försöka. Den som vill få tag på droger har inga svårigheter att göra det och det är ytterst få människor som avstår från droger på grund av att de är förbjudna. Man avstår för att man är medveten om de negativa hälsoeffekterna. Något som syns tydligt i de förändrade vanorna kring alkohol och tobak.

Vi måste vara medvetna om vilket högt pris vi betalar för totalförbudet mot narkotiska preparat. Dels ger vi inte brukarna/missbrukarna den medicinska behandling som de behöver. Att ge heroinister sprutor och säkra miljöer för injicering är inte att stödja deras missbruk. Det är ett sätt för samhället att stoppa smittspridning, minska lidande och spara pengar. Dels förvärrar vi skadeverkningarna av droger många gånger om, genom att brukarna köper okontrollerade preparat. Styrkan kan variera med tiopotenser. Ibland är drogerna orena och förorsakar sjukdomar och förgiftningar. Ibland dyker det upp legala droger med okänd styrka och helt okända biverkningar. Somliga lockas till dessa när de beprövade alternativen är förbjudna.

Vi behöver en ny narkotikapolitik som bygger på människors fria och informerade val, som betraktar missbruk som ett medicinskt problem och inte ett polisiärt och juridiskt problem. Vi behöver en narkotiakpolitik som inriktar sig mer på skademinskning.

Framför allt så behöver vi en samhällspolitik som minskar människors desperation och gör lockelsen att börja med droger mindre. Den som redan upplever världen som fantastisk har ingen anledning att söka lyckan i sinnespåverkande kemikalier.

Vatten på min kvarn

written by jacob, on Jan 5, 2015 10:26:00 PM.

Jag har tidigare skrivit här om behovet av ledarskap i skolan och jag fick igenom en motion om saken på senaste medlemsmötet.

Professor Martin Ingvar och journalisten Gunilla Eldh uttrycker i sin bok Hjärnkoll på skolan vad ett gott ledarskap i skolan kan göra. Den recenseras i en artikel i Svenska Dagbladet.

Undrar när FP och MP, som båda hårdprofilerar sig i skolfrågan, ska fatta galoppen.

Vilka ska vi representera?

written by jacob, on Dec 28, 2014 3:46:44 PM.

Rick Falkvinge har startat en diskussion i Piratpartiets Facebook-grupp med inlägget:

Det liberala fältet ligger nu helt öppet. Vilket parti som helst som presenterar sig först som ett trovärdigt alternativ till Alliansens makthunger, och tror på människan i grunden på riktigt, sitter som en smäck i riksdagen 2018.

Det följs sedan av en diskussion med en del intressanta inlägg, innan Rick slår huvudet på spiken:

Till att börja med, ruta 1a: man måste börja med frågan om vilka man har avsikten att representera, som inte är representerade idag.

Rick säger en massa andra saker i sitt inlägg, men det här är kärnan. Vilka vill vi representera, som inte är representerade idag!

För mig har det varit rätt uppenbart en tid, vilka vi vill representera. Jag har skrivit om det i tidigare blogginlägg:

Jag är långt ifrån ensam om den här synen på framtiden. Forskare på området maskininlärning är inne på samma spår och jag rekommenderar varmt Jeremy Howards TED-föreläsning om var vi står idag. Bill Gates är inne på samma spår i en intervju i Business Insider.

Det finns många som inte tror att det här kommer att förändra något i sak och att nya jobb kommer att skapas. De hänvisar till Luddierna, som i början på 1800-talet kämpade mot industrialiseringen av textilproduktionen i England, och hävdar att nya jobb kommer att uppstå.

Det är annorlunda den här gången. Då skrek industrin efter arbetskraft till industrialiseringen. Då fanns det ett omättligt behov av råvaror, insatsvaror, infrastruktur och produkter. Industrialiseringen av västvärlden tog 140 år att genomföra.

Idag finns det ingen som skriker efter arbetskraft (och som har råd att betala för den). Vi har en omställning där 50% av befintliga jobb försvinner inom loppet av 20 år, inte 140.

Piratpartiet ska representera dem som hamnar i kläm i den här samhällsförändringen. Det är alla unga, som inte kommer att få ett jobb, och som dels behöver en försörjning, dels en mening i tillvaron som inte bygger på en yrkesidentitet. Det är alla som kommer att förlora jobbet på grund av att datorerna tar över det. Förare, fotomodeller, försäkringskassetjänstemän, för att bara framhålla några.

Vi ska inte, som Luddierna, försöka hindra utvecklingen. Vi ska bejaka den och ge människor en trygghet i att vi förstår vart samhället är på väg och förmår hantera det, så att ingen ska behöva hamna i misär och utanförskap.

Vi ska hitta sätt att hantera balansen mellan dem som måste arbeta och dem som inte får arbeta. Vi ska hitta sätt att skapa mening i tillvaron för dem som inte får något jobb och som inte själva klarar att skapa den meningen. Det kommer att kräva en omställning av moraliska regler och värderingar i samhället av aldrig tidigare skådat slag. Jag tror vi i Piratpartiet har en unik ställning att kunna genomföra det.

Vår värdegrund, som kan sammanfattas som individualism utan egoism, kommer att utgöra en utmärkt bas för omställningen. Vårt patos för mänskliga rättigheter (åt alla!), för rättssäkerhet, för fri rörlighet, för individens rätt att forma sitt eget liv är basen för att forma samhället för en ny tid. Vår kritik av övervärderingen av intellektuell möda får ytterligare styrka i en tid när maskiner kan utföra en stor del av den mödan.

Gruppen av människor som inte har något arbete, och som ser utsikterna att få något krympa ju längre tiden går, växer. De behöver ett annat svar än att skylla allt på invandringen. Vi kan leverera det.

En förklaring för dem som känner sig lite dumma

written by jacob, on Dec 28, 2014 1:01:36 AM.

Emma förklarar hur hon känner sig lite dum som inte förstår spelet kring extravalet. Jag ser andra som kommer med oförstående kommentarer eller som känner sig svikna när de inte får det utlovade valet i mars.

Jag har en del erfarenhet av förhandlingar i internationella sammanhang och jag har ägnat mig åt spel som Diplomacy som ger intressanta insikter i vilka förhandlingspositioner som är möjliga att inta, och vilka som leder till låsta positioner och sammanbrutna förhandlingar.

Förspelet till att regeringen gick ut med meddelandet att man skulle utlysa nyval var att alliansen avvisade regeringens inviter om samarbete. Det är inget att förundras över. Det hade blivit en svekdebatt och ökad ström av väljare till SD från alla de borgerliga partierna. Dessutom var regeringens bud inte tillräckligt attraktivt. Därför satsade man allt på att visa enad front och göra livet surt för regeringen. Det lyckades rätt bra, och man fick regeringen att se svag ut. SD tog sin chans att ge regeringen en smäll på käften. SD gick fint i opinionen, trots att media samtidigt hade en serie avslöjanden om riktigt snaskiga åsikter högt uppe i organisationen.

Nu måste man vara medveten om att statsminister Stefan Löfvén är en av Sveriges hårdast drillade förhandlare. Han var väl medveten om hur risigt han låg till. Samtidigt så vistte han att ett nyval skulle vara minst lika dåligt för allianspartierna. Moderaterna med sprillans ny och oprövad partiledare. Folkpartiet med en rätt så svidande förlust bakom sig och en grov felsatsning i skolfrågan. Centern och KD på gärdesgården som vanligt. De enda klara vinnarna i ett nyval vore SD.

Hotet om nyval var därför det enda som verkligen skulle kunna tvinga de hårdnackade allianspartierna till förhandlingsbordet.

Löfvéns analys var korrekt. Han har kommit fram till ett förhandlingsresultat som ger regeringen en stabil grund att stå på, mandatperioden ut. Han och alliansen har lyckats skapa ett samförstånd som utesluter SD från politisk makt under överskådlig tid. De har lyckats skapa en överenskommelse som låter minoritetsregeringar styra landet under lång tid framöver.

De stora förlorarna är SD, som nu kan stå på sin högerflank och skrika sig hesa bäst de vill. Om de inte når c:a 30% av rösterna kommer de att vara helt utan inflytande.

Några andra konsekvenser är att blockpolitiken kommer att bestå. Det kommer att komma flera blocköverskridande överenskommelser, men man kommer noga att bevara några små stridsområden, för att kunna hävda ideologiska skillnader och för att kunna mobilisera väljarna för sin sak.

Om vi levde i en värld som förändras långsamt skulle den här överenskommelsen diskuteras och beundras i årtionden, ungefär som Saltsjöbadsavtalet.

Nu befinner vi oss precis i början av en omvälvning som ser ut att bli den största hittills i mänsklighetens historia. Datorerna kommer att ta över större delen av alla arbetsuppgifter som inte är kreativa. Det kommer att gå fort. Det kommer att leda till enorma spänningar i samhället. Vare sig alliansen, vänstern eller SD har någon beredskap för en sådan förändring. De förstår inte ens att det redan har börjat hända. Den nya tekniken kommer att skapa nya skiljelinjer i samhället. Det kommer att kräva nya partier med nya idéer och förmåga att lösa de nya konflikterna som uppstår.

Därför kommer dagens överenskommelse att ha en kort glanstid för att sedan ganska snart förpassas till historiens fotnötter.

Evil

written by jacob, on Dec 12, 2014 12:29:00 AM.

The United States has tortured human beings. Some of them had done nasty things. Some of them were innocent. It doesn’t really matter, because torture in any form is evil. It doesn’t matter what the victim of the torture has done. It doesn’t matter how noble the cause that brought the torture about. Torture is pure evil and the torturers deserve scorn in this life and hell in any possible afterlife.

It is a well known fact that torture does not produce information of any reliable quality. I was taught this during my compulsory militay service, some 35 years ago, in very convincing ways. We had instruction films recorded with victims of nazi Germany telling their tales. We were also taught about how to elicit useful information through various interrogation techniques. At any rate, knowledge that was taught to sargents of the Swedish Army Supply Corps some decades ago can’t have gone away from the intelligence field.

The acts of torture were done because some people wanted them to be done and some people wanted to carry them out. Their motives can’t by any reasonable standards have been to elicit information to protect others. They must have done it because it felt good to do harm to some people they thought were bastards. They thought it was ok to inflict pain on other human beings, some of whom were totally innocent of anything.

That is evil.

The fact that IS is doing the same thing and are inflicting pain on human beings does not excuse the behaviour of the United States. IS is just as evil as the United States.

There are different levels in hell, and the different parties involved should go to different depths. At the deepest level we should have Donald RUmsfeldt, Dick Cheney, George W Bush and all the top brass who actively condoned the practice of torture. As elected officials they should exercise the moral judgement of the nation and apply it to the agencies of the government. They did not just fail at preventing acts of evil - they actively promoted them. Their acts are deeply evil and there is no forgiveness for their sins.

Second, we have the CIA agents and the hired henchmen, who tortured people for money or for their own curiosity or pleasure. While their acts of evil are great, they may repent and have their sins forgiven.

At yet another level are the American people. You elected the government that carried out torture. It is up to you to decry or condone the acts that were done in your names. If you condone them, you have selected to be evil. If you decry them, you have declared for the good side. If you bring the responsible to justice, you have acted for the good. The choice is yours.