Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

En nybörjaraguide till Maffia

written by jacob, on May 23, 2018 11:03:00 PM.

Den här lilla skriften handlar om hur man som nybörjare kan bli en bättre spelare i Maffia, enligt Svenska Maffias regler. Jag som har skrivit den heter Jacob Hallén och jag spelar under alias Tintin. Anledningen till att jag har skrivit den är att spelet blir roligare om färre personer i ett spel gör de stora nybörjarmisstagen. Med skickliga med/motspelare blir spelet mer intressant och mer utmanande.

Maffia är i grunden ett spel som handlar om information. Maffian vet precis vilka de andra maffiamedlemmarna är, och därigenom exakt vilka som är bybor. Byborna vet ingenting om vem som är maffia eller vilka andra spelare som är bybor. Specialrollerna doktor, sheriff och hämnare är bybor och har lika lite information som alla andra bybor när spelet börjar. Maffian vet inte vilka bybor som har specialroller och det är viktigt för rollinnehavarna att dölja det tills det är i byns intresse att de träder fram.

Byns uppgift är att ta fram information, så att man kan hänga maffiamedlemmar i stället för oskyldiga bybor. Maffians uppgift är att se till att byn har så lite korrekt information som möjligt.

Om vi för ett ögonblick tänker oss att byn hänger en slumpmässig person varje dag, och maffian lyckas med att mörda en bybo varje natt, så kommer det att dö 1,75 bybo och 0,25 maffia i snitt varje runda. Det innebär att för varje dödad maffia kommer det att dö 7 bybor. Det innebär att om byn inte får någon information så kommer maffian ganska snabbt att vinna.

I verkligheten är situationen ännu värre, för byn hänger inte en slumpmässig person. Maffian får vara med och rösta, och det innebär att de ökar sannolikheten för att en bybo i stället för en maffiamedlem ska dö kraftigt. I och för sig finns möjligheten för doktorn att rädda en bybo varje natt, men sannolikheten för att träffa rätt är mycket liten.

Därför så är det jätteviktigt för byn att samla in varje liten gnutta information som spelet ger ifrån sig. Utan information och med dålig information är spelet förlorat redan från början.

Första spelrundan

Som nybörjare tror man att första spelrundan är ganska meningslös, eftersom man inte har någon information att gå på. Ingenting kan vara mer felaktigt.

Nomineringar

Om det vid första dagens slut enbart finns maffiamedlemmar nominerade så kommer med största säkerhet en av dem att bli hängd. Likaså är det ett problem för maffian om de har fler medlemmar nominerade än vad det finns nominerade bybor. Risken är att samtliga bybor röstar på en maffiamedlem som håller ett dåligt försvarstal.

Därför finns det två lägen för maffian. Det ena är när det bara finns bybor nominerade, eller man kan förvänta sig att en majoritet av byborna röstar på en nominerad bybo. Då kan maffian sitta still och göra ingenting, för i omröstningen kan man sprida sina röster slumpmässigt mellan kandidaterna. I det andra läget måste maffian agera. Helst vill man ha läget med ingen maffia nominerad, men man kan absolut inte tillåta att flertalet nominerade är maffia. Då måste man agera och göra nomineringar, så att det antingen finns för många nomineringar eller så att bybor drar tillbaka sina nomineringar. Förhoppningsvis blir nomineringar av maffiamedlemmar tillbakadragna.

Priset för maffians manipulation av nomineringar är att den läcker information. Om det inte sker någon förändring i nomineringarna på en lång stund tyder det på att maffian är nöjd med situationen. De som har gjort nomineringar kan då förändra dessa, så att man med så hög sannolikhet som möjligt får minst en maffiamedlem med bland nomineringarna. Vi kommer strax att se varför det är viktigt.

Motnominering

Att direkt nominera den som man blev nominerad av är i allmänhet en dålig idé och betraktas av många som dåligt spel alternativt som maffiabeteende. Likaså att snabbt nominera någon annan direkt efter det att man har blivit nominerad. Det ses som att man försöker leda bort uppmärksamheten från sig själv.

Nominering efter diskussionsperiodens slut

Att nominera eller avnominera efter att diskussionstiden tagit slut är oftast en dålig idé, även om det undantagsvis kan vara en god idé. Både nominering och avnominering kan vara drag av maffian för att att störa omröstningen och därför är de flesta sådana drag skumma. Om det finns för många nominerade kan det vara rätt att dra tillbaka sin nominering. Om det finns tydliga tecken på att det bara är bybor nominerade, eller att det bara finns en nominerad (och den personen inte med säkerhet är maffia) kan det vara läge att slänga in en nominering till.

Rätt antal nominerade

För att omröstningen ska bli så utslagsgivande som möjligt bör byn, i ett läge där man har väldigt lite information (som i första rundan), sprida sina röster mellan de olika kandidaterna. Om det finns en maffiamedlem bland kandidaterna så måste maffian rösta på en annan kandidat, och helst på samma kandidat. Som maffia lyssnar man därför på försvarstalen och röstar sedan på den bybo som har levererat sämst försvarstal. I ett litet parti ska man inte ha fler än 3 nominerade när det är dags att gå till omröstning. Det ger mest information i omröstningen. I partier med över 15 deltagare kan man nominera 4 personer och över 20 kan man nominera upp till 5 personer. Sedan blir rösterna för tunt spridda för att man ska kunna dra slutsatser av omröstningen.

Omröstning

Om utfallet i omröstningen blir väldigt jämt mellan kandidater med ungefär lika goda försvarstal kan vi gissa att ingen nominerad är maffia.

Om det däremot finns en lagom övervikt för en av kandidaterna så är den mest troliga förklaringen att den just hängda personen var bybo. Vi kan också förutsätta att ett flertal av maffiamdelemmarna röstade på den just hängda personen. Det här är extremt viktig och förvånansvärt pålitlig information, så håll ögonen öppna. Vem som röstade på vem, och det exakta röstetalet är jätteviktigt, så var extremt allert under omröstningen.

Om en av kandidaterna håller ett extremt uselt försvarstal så brukar nästan alla rösta på den personen - byn får ingen användbar information av omröstningen.

Det är väldigt vanligt att maffian försöker prata bort och bagatellisera den här informationen. Var uppmärksam på sådant beteende. Det är en del i maffians vilseledande.

Det är som vi kan se viktigt att ha kandidater som levererar likvärdiga försvarstal för att omröstningen ska bli utslagsgivande.

Efterföljande rundor

Även i efterföljande rundor kan nomineringsmönstren från första rundan återkomma. Var observant på vem som nomineras av vem, och när.

Vilka är det som dör?

Ibland kan man få ut information genom att läsa av vilka som dör. En erfaren maffiamedlem vill oftast döda erfarna bybor i första hand. Det är mycket lättare att styra slutspelet med oerfarna bybor. Om det dödas många oerfarna spelare kan det tyda på att maffian är oerfaren.

Försvarstal

Det finns en vanföreställning bland nybörjare om att man ska försvara sig i sitt försvarstal. Ingenting kan vara mer felaktigt. Som bybo ska man överföra så mycket information som man har kunnat samla på sig under spelet som det någonsin går. Har du sett något speciellt samspel mellan några av deltagarna? Har du observerat någon som på ett orimligt sätt försvarat någon annan? Har några spelare angripit varandra på ett sådant sätt att de knappast kan vara på samma sida? (Det händer dock rätt ofta att bybor misstänkliggör varandra.)

Om någon har kommit med ett grovt angrepp mot dig, kan du eventuellt försvara dig, om du har en riktigt bra förklaring varför det du anklagas för är fel.

Maffian försvarar sig oftare efter att ha blivit angripna än vad bybor gör. Maffian ägnar sig ofta åt att med många ord säga ingenting i sina försvarstal.

Säg inte att du är bara vanlig bybo. Det är varmluft och det gör dig till mer trolig maffia än om du inte säger det.

Som maffia måste du agera som om du vore bybo. Du ska vara hjälpsam med dina observationer, men det ska naturligtvis vara ett urval av riktiga observationer som vilseleder byn så mycket som möjligt.

Observationer

Att observera hur folk agerar i spelet är jättesvårt. Somliga är bra på att läsa andra människor, andra är rätt dåliga, men med träning kan man bli bättre. Jag själv kunde inte läsa människor i spelet över huvud taget när jag började spela, men genom att börja med att intensivt studera vissa spelare har jag lärt mig deras speciella beteenden när de är bybor respektive maffia. Utifrån det har jag börjat kunna läsa vissa andra individer, men det är fortfarande många jag går bet på.

Det finns många maffiaspelare som är väldigt självsäkra när det gäller att läsa andras betenden, och de flesta av dem är mycket sämre än vad de själva tror. Man ska ha en ödmjuk och självkritisk inställning för att bli en bra spelare. Utvärdera alltid dina läsningar efteråt, för att se om du hade rätt eller fel.

Lyssna på vad folk säger

Första steget i att läsa människor är att lyssna på inehållet i det de säger. Bybor har oftast mer kosntruktivt innehåll än maffian. Som maffia måste man ju hitta på något som låter konstruktivt. Ofta producerar de inehållslöst snömos. Det gör ibland bybor också, men inte lika ofta.

Lyssna på hur folk säger saker

Här lyssnar man efter tonfall och vissa gramatiska element. Bybor talar oftare om byn som vi, medan maffian oftare talar om byn som byn. Maffian har en tendens att tala mer i abstrakta termer medan byn oftare talar i konkreta termer. Maffian använder oftare ett tonfall som utstrålar makt eller överlägsenhet.

Titta på talaren

Talaren kan avslöja en del genom kroppshållning och mikroförändringar i ansiktsuttryck som är omedvetna, men man bör vara medveten om att de flesta rutinerade maffiaspeare är väldigt bra på att kontrollera hållning, gester och minspel.

Titta på vad andra gör medan någon talar

Här avslöjar jag ett av mina hemliga trick. Jag är lite tveksam om jag ska berätta det eller inte, men jag tror att spelet blir mycket bättre om jag gör det.

De flesta spelare är väldigt fokuserade på den som talar, eller det växelspel som sker mellan flera talare. De är så fokuserade att de inte kontrollerar sitt kroppsspråk lika väl som när fokus är på dem. Titta runt på andra deltagare när någon talar. Det finns mycket att plocka upp där. Det är så jag har läst några spelare när ingen begrep hur det gick till.

Mer om läsning genom observation

Det jag har berättat här är långt ifrån hela sanningen om hur man läser folk. Det finns andra spelare som är mycket bättre än jag på det och hur de gör vad det gör har jag ingen aning om. I allmänhet är kvinnor mycket bättre än män på att uppfatta och tolka kroppsspråk. Om det beror på mycket träning eller en biologisk skillnad ska jag låta vara osagt.

Tysta spelare

En tyst spelare är antingen en dålig bybo eller maffia. Det är en rätt vanlig taktik som maffia att sitta och säga ingenting. Om man blir uppmanad att säga något säger man bara att jag föredrar att observera. Det är en fullt fungerande taktik, om man inte är känd som en agerande spelare. Det är därför nödvändigt att alla bybor är aktiva i att försöka lösa problemet med vem som är maffia. Det blir då ett säkert kort att nominera och hänga tysta spelare. Faktum är att det inte är så dåligt att hänga en tyst bybo i början av spelet. Som jag har beskrivit tidigare så är det mest troligt att det är bybor som hängs i början av spelet, så då kan man lika gärna hänga de bybor som bidrar minst.

Att spela med barn

Jag har spelat rätt mycket med barn, ända ned till 6 års ålder och det kan i måttliga doser vara både roligt och underhållande. Om du tror att det är lätt att läsa barn tror du fel. De vuxna som jag har sett försöka har nästan alltid fel. De har ingen aning om vad de läser. Ibland kan syskon eller kompisar vara bra på att läsa en person, men för det mesta går till och med barnets föräldrar bet på avläsningen.

Jag har börjat bilda mig en teori varför det är på det här sättet.

Många barn har inte som mål att vinna spelet. De har i stället som mål att överleva så länge som möjligt. Det gör att de är jättebra på att dölja om de är maffia eller bybo. Det är nästan bara det de fokuserar på. Som maffia klarar de sig rätt bra, för de behöver inte bry sig så mycket om vad som händer i dagfasen. Nattetid är det bara att vara med och peka. Som bybo är de flesta inte behjälpliga alls. De kan också ha lojaliteter som inte är del i spelet. Jag har sett barn göra slumpnomineringar efter att diskussionstiden har tagit slut för att försöka rädda en kompis från hängning - ett typiskt maffiabeteende från en kontraproduktiv bybo.

Trots det här tycker jag att det är charmigt att spela med barn, men man ska vara medveten om att det ökar maffians vintchanser betydligt. Så länge man inte avslöjar att man är maffia är det svårt att vara dålig maffia. En bybo som inte bidrar till att avslöja maffian är nästan som en extra maffiamedlem.

Att spela läkare

Som läkare ska du spela normal bybo på dagarna och skydda en lämplig person på nätterna. Om du har på känn att maffian ska ge sig på en viss person, skydda denne. Om du har tur träffar du rätt, och då har du rätt säker information om att den personen är bybo.

Om du är nominerad ska du gå ut med att du är läkare om du har värdefull information för byn. I praktiken innebär det att om du har lyckats skydda en person ska du gå ut och berätta det. Du kommer troligen att bli måltavla för maffian på natten, men det är bättre än att du blir hängd på dagen.

Om du inte har någon information är det troligen bättre att inte berätta att du är läkare. Maffian kan vara lite fräckare i sitt spel om de vet att läkaren inte finns kvar.

I andra fall ska du gå ut med att du är läkare endast i sådana spelsituationer där informationen du har gör att byn vinner spelet.

Att spela sheriff

At spela sheriff är en balansgång. Du ska vara så aktiv att byn inte tycker att du är tyst, samtidigt som du inte får vara så dominerande och spelstyrande att maffian skjuter dig på grund av det.

Vem du ska undersöka under nattfasen är väldigt spelberoende. Jag har spelat sheriff så få gånger att jag inte har några konkreta råd att ge.

När du ska gå ut och tala om att du är sheriff är också en balansgång. Om du väntar för länge är det troligt att maffian lyckas skjuta dig innan du kan förmdela vad du vet till byn. Om du går ut väldigt tidigt har du kanske inte tillräckligt med information för att säkerställa att byn vinner. Min teori var ett tag att man skulle gå ut som sheriff så snart man har hittat en maffiamedlem, men jag har insett att det är beroende på vilka som spelar i partiet. Med bra medspelare skapar du jättebra odds för att de ska kunna räkna ut vilka de andra maffiamedlemmarna är innan maffian har skjutit för många bybor. Om du har några mindre observanta och inaktiva medspelare, räkna med att maffian lämnar dem till sist. Du måste i den situationen vänta till du har mer information innan du går ut.

Som sheriff bör du gå ut om du är nominerad, och det är stor risk för att du blir hängd. Gäller dock inte första dagen, för då har du ingen information som är värdefull för byn. Då är det bättre att hålla tyst och inte avslöja för maffian att sheriffen är död.

Att spela hämnare

Hämnaren är en roll som tillkommer om det är väldigt många spelare och man vill begränsa partiets längd. Hämnaren är en bybo som får skjuta valfri person i nattfasen. Rätt spelad är hämnaren en stor tillgång för byn.

Hämnaren ska döda den person som mest troligt är maffia. I allmänhet innebär det att man dödar en av kandidaterna i dagens hängning, om röstetalen utföll väldigt ojämnt. Som jag beskrivit ovan är sannolikheten att en av de nominerade var maffia stor, och att det inte var en maffiamedlem som hängdes.

Om det inte var en ojämn omröstning skjuter man en tyst person.

Naturligtvis finns det en massa situationer när man har bättre information, och kan skjuta en mycket mer trolig maffiamedlem.

Meta

Om vi kan förutsätta att alla spelar på det logiska och observanta sättet jag har beskrivit här, så blir det naturligtvis något som man kan börja observera och dra slutsatser utifrån. Duktiga spelare börjar då göra avvikelser från normalsättet att spela för att göra sig mindre förutsägbara. Detta kallas för metaspel. Det går naturligtvis att göra metaspel på metaspelet också, in absurdum.

Ägna dig inte åt metaspel som nybörjare. Tänk däremot på att erfarna spelare kan metaspela. Många erfarna spelare gör det för att de tycker att det är roligt och en utmaning att se vad de kommer undan med.

Slutspel

I partier med upp till 10 personer så förlorar maffian först när den siste medlemmen är död. Så fungerade förr även större partier. Numera använder vi den så kallade organisationsregeln - maffian förlorar om det finns en maffiamedlem kvar (en person kan inte vara en maffia).

Det händer rätt ofta att man får ett slutspel i små partier med 3 personer - en maffiamedlem och två bybor. I större partier blir motsvarande slutspel med 5 personer - 2 maffiamedlemmar och 3 bybor.

I dessa situationer har maffian en enorm fördel, om byn inte redan vet att någon är maffiamedlem. Som vi redan har sett så ska maffian ha dödat de rutinerade spelarna, så de bybor som är kvar är orutinerade. Det räcker för maffian att att övertyga en bybo, så har de vunnit. Maffian sitter med facit och vet vem som är bybo och vem som är maffia. De väljer oftast den svagaste spelaren att övertyga och den starkaste att hänga. De kommer att smickra den svagare spelaren med hur säkra de är på att den är bybo, och anklaga den starkare för att vara skum, gärna med referenser till allt som har hänt tidigare i partiet och gärna med gliringar om hur erfaren och lurig den de vill hänga är. Dina medbybor kommer att uttrycka osäkerhet om vem som verkligen är maffia. Det kan naturligtvis förekomma metaspel från maffian sida, där de uttrycker tvivel om din status som god, men de kommer troligen inte att uppehålla sig lika mycket vid det som byborna.

Att lära sig mer

det är väldigt nyttigt att sitta vid sidan och analysera partier. Man har full information om vad som händer och vem som är vem. Hur agerar maffian mot varandra i dagfasen? Hur uttrycker sig maffian? Vem väljer de att döda? Är de överens? Är någon dominerande i valet av vem som ska dödas? Har byborna tillräckligt med information för att avslöja en maffiamedlem, utan att de är medvetna om det?

Man kan ställa sig massor av frågor och sedan lyssna och analysera.

Varför jag spelar Maffia

Det finns många anledningar till att spela Maffia. Den första är att det är roligt medan det pågår. Det är alltid spännande att sitta i partiet och spela. Det är alltid roligt att se hur andra agerar i den hårt renodlade miljö som ett maffiaparti är. Det är alltid kul att lära känna nya vänner och hänga/mörda dem ;-).

Sedan är det personlighetsutvecklande på ett sätt som få verksamheter är. Du lär dig att läsa kroppsspråk och fånga upp information i situationer där det finns väldigt lite information tillgänglig. Du lär dig att analysera innehållet i vad personer säger och hur de framför informationen. Du tränar logiskt tänkande. Du lär dig hur olika människor hanterar en likartad situation på olika sätt. Du kommer att bli angripen med fula retoriska knep och lär dig hur man hanterar dem.

Du lär dig om hur man argumenterar för sin sak i ett försvarstal. Ett bra försvarstal är ägnat att driva gruppens arbete framåt, och det är en färdighet som är oerhört värdefull i samhället och det dagliga livet.

Det är sällan något som är så nyttigt samtidigt är så kul!