Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for March 2017

Piratpartiet - en introspektion

written by jacob, on Mar 22, 2017 12:21:00 AM.

För att kunna attrahera väljare måste vi förstå vilka vi själva är, och vad som förenar oss. Har vi inte den förståelsen så kommer vi att bygga luftslott, i form av en sakpolitik som vi inte står enade bakom. Vi har redan gjort det en gång, och med de förslag som ligger till vårmötet finns det risk att vi gör om det misstaget.

Individualister

Den allra mest utmärkande gemensamma egenskapen är att vi är individualister, på gränsen till anarkister. Det märks i vårt sätt att debattera internt och i vårt sätt att kampanja. Det innebär att partiets politik på gott och ont ständigt är ifrågasatt. Debatten om något i vårt program kan blossa upp när som helst. I en kollektivistisk organisation kan man ha en öppen debatt till ett beslut är fattat. Sedan förväntas alla i kollektivet acceptera det beslutet.

I vårt externa agerande är vi beroende av enskilda initiativ och individer med brinnande lyskraft. Det finns inga stora massor av valarbetare som utför enkla sysslor. En kollektivistisk organisation arbetar enligt en plan och har tunga formella strukturer för att genomföra valarbetet.

Att vi är individualister märks också tydligt i hur vi väljer styrelse och andra förtroendeposter. Det som är meriterade är vad kandidaten har gjort och vad vederbörande har för idéer om hur posten ska skötas. I mer kollektivistiska organisationer väljs man för det man representerar - ett geografiskt område, kön, hudfärg, religion, yrkesgrupp, etc.

Faktum är att individualismen går som en röd tråd genom allt som förenar oss. Det är en jätteviktig observation när vi formulerar våra budskap. Vi kommer aldrig att attrahera människor med en grundläggande kollektivistisk livssyn. Alla försök kommer att misslyckas, för de kommer att bygga på en lögn om vilka vi är.

Rättspatos

Nästa punkt som vi har gemensamt är att vi har ett mycket starkt patos för rättssamhället. Lagens skydd för individen, med rötter i den tidiga medeltidens hemfrid, kvinnofrid och kyrkofrid är oerhört viktigt för oss. I modern gestaltning handlar det naturligtvis om skydd för individens integritet och privatliv, såväl som bevarandet av en rättssäker juridisk process. Många av oss blev aktiva pirater på grund av bristerna i processen mot The Pirate Bay.

Individualismen har en stor roll även här. Det är individens rättigheter mot rättssystemet och brottsoffrets rättigheter till upprättelse som står i fokus.

Mänskliga rättigheter

Nära besläktat med vårt rättspatos är vårt engagemang för mänskliga rättigheter. Principen om alla människors lika värde ställer krav på öppna gränser, medmänsklighet och ett skydd av de lagar, överenskommelser och konventioner som garanterar dessa rättigheter. När praktiska problem utgör ett hinder för att leva upp till dessa principer så reagerar vi med stress.

Individualismen spelar in här också. Vi fokuserar på individers rättigheter och blir som mest upprörda när enskilda hamnar i Kafka-artade situationer gentemot svenska myndigheter. Kollektivistiska partier fokuserar mer på gruppers möjligheter och rättigheter och avfärdar individers problem med att man inte kan kommentera enskilda fall.

Deltagarkultur

Vår syn på kultur är starkt förenande. Vi är inte passiva kulturkonsumenter, utan vi engagerar oss i att påverka den kultur vi lever i. Det innebär allt från egen kulturproduktion och remix av andras alster, till interaktion med med de artister vi gillar och stöd till den kultur vi älskar, genom crowd funding.

Individualismen slår igenom här också. Det handlar om att ha en personlig relation till såväl kulturen som de professionella kulturskaparna.

Teknikoptimister

Vi är utpräglade teknikoptimister. Vi tror på att den forskning och teknisk utveckling som sker i det stora hela är av godo för mänskligheten. Vi ser fram emot en framtid där man kan manipulera det mänskliga genomet, där man reser med självkörande fordon och där Artificiell Intelligens har tagit över en stor del av människans arbetsuppgifter. Vi inser vilka spänningar det här kommer att utsätta samhället för, och vi arbetar aktivt på att identifiera vilken påverka förändringarna kommer att ha, och vilken politik de kommer att kräva.

Individuell utveckling

Kollektivister bygger system för utbildning och personlig utveckling på att alla ska uppnå ungefär samma resultat. Vi vill erbjuda alla samma grundläggande förutsättningar, men vill att individen ska kunna utvecklas till sin fulla potential. En viss ojämlikhet är att bejaka individens frihet att välja livsbana.

Syn på ekonomiskt system

Vi är marknadskapitalister i grunden. Det innebär att vi inte tror på planekonomi, och att vi vill ha en prissättning av de flesta varor och tjänster genom en fri marknad, utan monopol. Förutom några anarkokapitalister ibland oss vill vi ha en statsmakt som reglerar marknadskapitalismen och sätter gränser för när, var och hur den får verka.

Det finns en liten, men mycket aktiv, falang av libertarianer i partiet som vill avveckla de statliga försäkringssystemen. Majoriteten i partiet vill däremot behålla sjuk- arbetslöshets- och pensionssystemen som en del av den offentliga förvaltningen.

Det som skiljer mellan oss

Det finns ett flertal saker där vi inte är överens, och det finns flera områden som berör väljarna starkt, men som vi egentligen aldrig diskuterar i partiet. Pensionsåldrar, pappamånader, könskvotering till bolagsstyrelser och en massa andra aktuella och praktiskt politiska frågor finns det ingen konsensus om.

Det här är vår akilleshäl, för en stor andel av väljarkåren ser det här som det som är politik. De ger det parti som ger den grupp de räknar sig till flest fördelar. Vår uppgift är att få väljarna att se bortom det praktiska och bortom gruppmutorna och i stället intressera sig för hur de stora formerna i samhället ska se ut. Ska vi ha en rättsstat, eller är medborgarna nöjda med godtycke? Ska individen ha fri- och rättigheter, eller är det OK att statsapparaten och enskilda firmor kan samla data om varje individ i hela befolkningen? Ska lagstiftningen befrämja kulturkonsumtion på bekostnad av deltagarkultur? Hur ska vi ge alla människor en utkomst, om bara en tredjedel av alla arbetsföra kan få ett jobb?

Den debatten förs knappt utanför våra kretsar, något som vi nog alla upplever som mycket frustrerande.

Nästa steg

Jag hoppas att den här artikeln ska leda till en debatt som utmynnar i att vi känner oss själva bättre. Jag hoppas också att det leder till att vi bättre uttrycker vilka vi är och vad vi vill. Vårt principprogram är bra, men det berättar för lite om vad vi anser vara det goda samhället. Det uttrycker vad vi vill göra, men säger väldigt lite om vår identitet. Människor identifierar sig inte med en agenda. De ansluter sig till en identitet, även om den identiteten råkar vara individualistisk.

We are all individuals. - Not me!