Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Droger i samhället - del 6 - Cannabis

written by jacob, on Apr 1, 2013 12:28:00 AM.

Kemi

Cannabis innehåller Tetrahydrocannabinol (THC) som viktigaste molekyl, men det finns ett 60-tal olika cannabinoider som samverkar med THC för att ge en psykoaktiv effekt. Samverkan är komplex och olika koncentrationer av THC och cannabinoider ger väldigt olika effekt. Gemensamt för molekylerna är att de är stora och att de är lösliga i fett men inte i vatten.

THC och andra cannabinoider binder till speciella cannabisreceptorer i flera olika celltyper i kroppen, bland annat i hjärnan. Detta i sin tur leder till en lång kedja av metaboliska processer, som i slutänden ger en påverkan på sinnestillståndet. Många av cannabinoiderna är inte psykoaktiva i sig själva, men modererar verkan av THC så att drogen t.ex. kan verka antingen uppiggade eller tröttande.

Källa

Kroppen har en liten egen produktion av cannabinoider, men den är inte tillräcklig för att skapa någon form av drogliknande påverkan.

Det är i stället knoppar, blomställningar, trikomer och frökapslar från Cannabis Sativa och Cannabis Indica som är källan till drogen. (Trikomer är en speciell utväxt på plantan som har som uppgift att skydda växten mot insektsangrepp. Den har extra hög koncentration av de aktiva substanserna.) De är växter ur hampfamiljen och växer ursprungligen i södra och sydöstra Asien. Jag har själv sett den växa vilt i vägrenen i en större stad i Kashmir. Cannabis odlas legalt och illegalt för husbehov och i kommersiell skala över hela världen.

Aktiva substanser finns även i andra växtdelar, men i mycket lägre koncentrationer. Det finns även andra hampvarianter som har låga koncentrationer av THC. Vissa av dessa har genom urval framodlats till att ha mycket låga koncentrationer av THC, för att de ska kunna odlas industriellt i länder som har förbud mot odling av Cannabis.

En beredning av torkade blomställningar kallas vanligen marijuana. Torkade och pressade blomknoppar och trikomer ger en kåda med mycket växdelar i. Det är vad som kallas hasch. Det går även att utvinna hascholja, vilket man vanligen gör ur frökapslar, trikomer eller möjligen blomknoppar. Hascholjan är trögflytande eller en fast kåda som är mörkbrun eller svart.

Cannabis Indica har mycket högre koncentration av cannabidolen CBD i förhållande till THC, än vad Cannabis Sativa har. Indica ger därför mer trötthet och sänker ångest och oro. Den nyttjas därför ofta som nattdrog vid medicinsk behandling med cannabis. Sativa är mer uppiggande och nyttjas som dagdrog.

Dosering

En cigarett med cannabis behöver leverera någonstans mellan 0,2 och 4,4 mg THC för att ge ett behagligt rus. För att göra det behöver cigaretten innehålla mellan 2 och 45 mg THC. Beroedne på beredningsform behövs det mellan 10 mg och 1 g substans för att leverera en dos. Det är ett mycket stort spann, där det är lätt att få en större dos än vad man tänkt sig.

Det är tack och lov ett mindre problem än vad man kan tro, för det är i princip inte möjligt att uppnå en dödlig dos av THC, om man inte intar det i ren form.

Cannabis röks vanligen, men går också att förånga och inhalera, eller att konsumera i mat - t.ex. hash brownies. Vid rökning och förångning inträffar ruset inom någon minut. Vid förtäring tar det normalt en halvtimme innan ruseffekten börjar.

Positiva effekter

THC i kombination med andra cannabinoider ger avslappning, lyckokänslor, och förändrade upplevelser av människor och kulturyttringar. Man känner starkare samhörighet med de personer man för närvarade umgås med och man upplever ofta konst och musik på ett intensivare sätt. Ruset varar många timmar, med höjdpunkten c:a 2 timmar efter intag. Man upplever sig själv som berusad i c:a 12 timmar.

För medicinsk behandling har Cannabis en positiv påverkan på en lång rad sjukdomstillstånd. THC har en smärtdämpande och ångestdämpande effekt som lämpar sig mycket väl för vissa cancerpatienter. Cannabis Sativa stimulerar dessutom aptiten, vilket höjer livskvalitet och ökar livslängden hos patienter med cancer och AIDS. Cannabis har även tillväxthämmande effekter på bröstcancertumörer och hjärntumörer. Det finns även djurförsök som visar på positiva effekter mot Alzheimers.

De medicinska tillämpningarna av Cannabis har hämmats av att det inte är en isolerbar substans som levererar effekten och det faktum att cannabisbruk är förbjudet i stora delar av världen.

Negativa effekter

Den viktigaste negativa effekten på kort sikt är att man får sämre minne, sämre kognitiv förmåga och kraftigt försämrad reaktionsförmåga medan ruset pågår. Man är påverkad upp till 24 timmar, även om man själv anser sig vara över ruset efter 12 timmar.

Det finns många motstridiga uppgifter om skadeverkningarna från Cannabis. Det finns ett visst samband mellan psykisk sjukdom och cannabisbruk, men det har inte gått att fastställa ett orsakssamband. Nyttjar man Cannabis för att man är psykiskt sjuk, eller blir man psykiskt sjuk av att nyttja Cannabis?

Det finns undersökningar som visar att högstadieelever som brukar Cannabis blir dumma i huvudet och får sämre korttidsminne och sämre inlärningsförmåga. Samtidigt så har man gjort undersökningar på universitetselever, där cannabisbrukare har presterat bättre än sina klasskamrater.

Man kan med ganska god säkerhet säga att Cannabisbruk medan man växer har en permanent negativ inverkan på minne och intelligens, och man har konstaterat att foster får liknande skador om modern använder Cannabis under graviditeten. Troligen även under amningsperioden.

Eftersom cannabinoiderna är fettlösliga så lagras de i kroppens fettvävnad. Det tar c:a 6 månader efter en period med cannabisbruk innan kroppen är helt kvitt substanserna. Det ger en långtidspåverkan på tillväxtprocesserna i hjärnan som är av skadlig art.

Beroende

Cannabis saknar fysiologiskt beroendeframkallande effekter och ett beroende ligger därför på det mentala planet. Det finns ett starkt samband mellan konsumtion av Cannabis bland ungdomar och ungdomsarbetslöshet i Sverige.

Det finns en teori om att Cannabis skulle fungera som gateway-drog till tyngre droger, men det finns inga vetenskapliga belägg för det. Man kan i och för sig konstatera att de som använder tyngre droger ofta har använt Cannabis först, men det säger ingenting om orsakssambanden. Många droganvändare söker en lösning på problemet att de inte är lyckliga, och om Cannabis inte ger önskad effekt söker man vidare.

Däremot finns det ett starkt samband mellan nikotinberoende och hasch. Eftersom hasch och hascholja är koncentrerade produkter blandar de flesta ut dem med tobak för att kunna röka preparatet. Rökningen av tobak är, som vi har sett i ett tidigare inlägg, mycket beroendeframkallande.

Reglering

Cannabis är narkotikaklassat i Sverige och de flesta andra länder i världen. I Kalifornien, Washington och Vermont i USA kan man få Cannabis utskrivet på recept och i Colorado kan man sedan en folkomröstning 2012 köpa Cannabis legalt i specialiserade butiker. I Nederländerna kan man legalt bruka Cannabis i speciella Coffee Shops och i Portugal är Cannabis och andra narkotikaklassade preparat legala att inneha för eget bruk.

Politisk åsikt

Cannabis är måttligt skadligt och bör regleras på samma sätt som alkohol och tobak. Försäljning bör ske av väl kontrollerade preparat genom ett statligt monopol. Preparaten bör vara gjorda för inhalation eller förtäring, för att undvika bronkit och andra skador som förknippas med rökning av Cannabis. Det ska vara förbjudet att röka på allmän plats och bilkörning inom 24 timmar efter intagande ska också vara förbjudet. Reklam för preparat ska inte få förekomma. Information om skadeverkningar och propaganda likt den mot alkohol och tobak bör bedrivas.

Med en sådan policy skulle vi dra bort en stor inkomstkälla för kriminella organisationer i Sverige. De omsätter idag miljarder enbart på handeln med Cannabis, och de redovisar inte någon moms till Skatteverket.

Vi skulle dessutom kunna använda polisresurser som idag går till att jaga narkotikaanvändare till mer vettiga arbetsuppgifter.

Erfarenheter från Nederländerna och Portugal visar inte på någon signifikant ökning av cannabisbruk vid en legalisering, men även med en måttlig ökning så anser jag att de sociala vinsterna av en avkriminalisering motiverar en lagändring.

Tidgare artiklar

Tidigare artiklar i den här serien hittar du här:

I nästa episod ger vi oss på amfetamin.

Edit: Fixat ett antal stavfel.

Comments

 • Att ruset för cannabis skulle vara i tjugofyra timmar är en direkt felaktighet. Efter fem timmar är man i de allra flesta fall i princip nykter, även om substansen tar 12-24 timmar att lämna blodet.

  Comment by Anon — Apr 1, 2013 11:03:11 AM | # - re

  • Man har mätbart sämre reaktionsförmåga i upp till 24 timmar efter cannabisintag, även om man inte längre känner ruset. Se t.ex. www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/267002002.pdf som visar att efter 5 timmar har man fortfarande starkt nedsatt reaktionsförmåga.

   Comment by jacob — Apr 1, 2013 4:01:14 PM | # - re

 • Att amma medans man röker cannabis är inte heller skadligt, tvärt om. Studier har visat att de barn vars mammor inte rökte under graviditeten men däremot rökte under ammning, dog av plötslig spädbarnsdöd i långt mindre utsträckning än barn till mammor som inte rökte.

  Detta har att göra med att modersmjölk är rätt rikt på cannabioider normalt sätt. Dessa är till för att stimulera barnets aptit. Barn som dör i plötslig spädbarnsdöd gör det ibland på grund av att de helt enkelt inte äter tillräckligt, och den lilla mängd THC som sätter sig i modersmjölken (extremt liten mängd, samma mängd per liter som i blodet på mamman) stimulerar dessa barns aptit på ett positivt vis.

  Comment by anon — Apr 1, 2013 11:10:11 AM | # - re

  • Ok, jag har inga tydliga studier som visar på risker vid amning, däremot på ganska stora risker vid cannabisanvändning under graviditet. Har du en studie som visar gynsamma effekter under amning är jag intresserad.

   Comment by jacob — Apr 1, 2013 4:03:32 PM | # - re

 • Ett tredje faktafel: THC lagras INTE i fettväven i upp till sex månader. Det som finns kvar är de icke psykoaktiva metaboliter som blir kvar när kroppen brutit ned THC. Dessa metaboliter har ingen som helst effekt på vare sig hjärnan eller kroppen.

  I övrigt en bra artikelserie och bra artikel!

  Comment by anon — Apr 1, 2013 11:14:54 AM | # - re

  • Jag påstår inte att det är THC som lagras in i fettvävnaden. Det är andra cannabinoider som påverkar metabolismen på komplexa sätt.

   Comment by jacob — Apr 1, 2013 4:05:00 PM | # - re

 • Jag stör mig på att du skriver TCH, om du menar delta-9 tetrahydrocannabinol; för den förskortas THC och inget annat.

  Förövrigt finns det en studie som verkar tyda på att möss tar mer heroin om de utsatts för THC som unga. Sist jag hörde om studien var den inte avklarad däremot, men de hade rön. Jag minns inte mycket om den annat än att den var amerikansk och påbörjades någon gång under denna sida milleniet. Kan vara värt att kolla upp.

  Förövrigt finns det i princip inga rön att THC, CBD eller någon annan cannabinol skulle skada minnet för en färdigutvecklad hjärna.

  Comment by Rev. Smith — Apr 2, 2013 3:59:28 PM | # - re

  • Tack för påpekandet om THC. Fixat.

   Någonstans måste man sovra i vilket material man tar med, och en icke avslutad studie på möss är en väldigt klent underbyggd datapunkt. Speciellt som vuxna möss har visats få permanenta minnesskador av THC, medan man inte har kunnat visa sådana samband på människor.

   När det gäller biverkningar och skadeverkningar så måste man både se vad som händer akut och vad som händer på lång sikt. Att man akut får försämrat minne och försämrad kognitiv förmåga finns det studier som tydligt visar. Att cannabinoler av olika slag lagras i fettvävnaden vet vi också. Vi vet däremot inte om det har någon effekt på fullvuxna människor. Just nu känner vi inte till några som har ett tydligt orsakssamband, men det betyder inte att det kan finnas obskyra bieffekter.

   Comment by jacob — Apr 2, 2013 10:49:38 PM | # - re

 • Ännu en bra skriven artikel! Håller med till punkt & pricka om att det tex skall regleras genom ett statligt monopol. Hoppas att dessa hårda lagar om cannabis försvinner till nästa val. Piratpartiet ska få min röst 2014 iaf

  Comment by Henka — Apr 13, 2013 6:04:40 PM | # - re

 • Varför ska cannabis behandlas annorlunda i debatten än tex. tobak och alkohol? Det är väl en självklarhet att varken tobak, alkohol eller cannabis ska brukas medans man växer! Cannabis är inte skadligare än en burk RedBull om ni frågar mig så keep on puffing :-)

  Comment by P.B — May 2, 2013 2:54:39 PM | # - re

 • USA:s legaliserings-”krig” (LOL) är ett gott tecken på att vi är på väg åt samma håll. Det märks på debatten och på att opinionen har svängt även här i Sverige. Cannabis blir en gateway-drog till tyngre missbruk just pga att man idag tyvärr tvingas till kontakt med kriminella människor för att kunna köpa det. Och är det slut på det så finns det ju alltid något annat dom erbjuder för en svettig flummare. Europas C.M. “chrystal-meth”, eller “Spice” som det kallas och som jag anser är helt jävla otroligt idiotiskt att ens lukta på brukas mer och mer just för att chansen att fastna på ett “drog-prov” är mindre. En vän som har varit “häst” sa att suget och avtändningen efter spicet är värre än det var efter heroin. Och så har dom ens mage att kalla det “syntetiskt cannabis” (missbruk om något). I vissa delar av USA är det lättare att få tag på C.M. än gräs, hur sjukt det än låter, pga deras kapitalistiska krig mot en växt.

  Det blir P.P. valet i år. :)

  Comment by Legalize it! — May 3, 2013 1:26:55 PM | # - re

 • Hmmm, de enda tester jag sett med möss pekade på att endast de möss som fått cannabis i sk tonåren visade på permanenta skador på hjärnan. Men inget på de möss som fick det i vuxen ålder. Detsamma visade forskningen de gjort i nya zeeland på människor som börjat i tonåren mot de som börjat i vuxen ålder. Annars en bra artikel. Avkriminalisera odling för eget bruk så har ni garanterat min röst. Annars ska jag fundera på saken. ;)

  Comment by Andreas — May 6, 2013 5:37:19 PM | # - re

 • hej! jag har ett fördjupnings arbete kring cannabis. och undar var för ni eller du tror man avskaffades användning av cannabis inom medicin under 1950 talet men är nu lagligt under 2000-talet.

  Comment by Diana Salah — Feb 26, 2014 2:08:06 PM | # - re

  • Hej Diana,

   det är intressant fråga och jag tror det beror väldigt mycket på vetenskapsoptimismen som rådde på 1950-talet. Under den här perioden renodlades större delen av alla antibiotikapreparat som fortfarande används. Cannabis innehåller en mängd verksamma ämnen och var inte att lita på, ansåg man. Det dröjde ett antal år längre innan renodlade preparat som amfetamin blev narkotikaklassade. De stämde helt enkelt bättre med tidens ideal för hur biologiskt aktiva substanser skulle se ut.

   Comment by jacob — Feb 28, 2014 1:52:04 AM | # - re

 • Bra text men det heter trikomer, inte trikromer.

  Comment by Micke — Apr 29, 2014 5:27:52 PM | # - re

Leave a Reply