Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Droger i samhället - del 5 - GHB

written by jacob, on Mar 26, 2013 12:51:00 AM.

Kemi

GHB är en förkortning för gammahydroxibutyrat. Det är en liten och enkel molekyl som naturligt förekommer i metabolismen i alla kroppens celler. Kroppen producerar GHB om man förtär GBL (gammabutyrolakton) eller BD (1,4 butandiol). Det går dessutom att framställa GHB på ett antal kemiska reaktionsvägar. GHB med släktingar är mycket lätt lösliga i vatten.

Källa

GHB förekommer i mycket låga koncentrationer i all muskelvävnad och det går inte att praktiskt utvinna ämnet ur naturprodukter. Däremot är GBL och BD mycket vanligt förekommande ämnen i industriella processer och industriella produkter. GBL förekommer bland annat i vissa sorters flytande tvål och som lösningsmedel i borttagningsvätska för nagellack. BD är basen för en stor uppsättning ämnen som används vid framställning av syntetiska material. Att framställa GHB, GBL eller BD är enkelt och kräver inte mycket i form av kemikunskaper. Att göra det med precision och till förutsägbar styrka är betydligt mer krävande.

Dosering

I mycket små doser, typiskt i storleksordningen 100 mg/dygn, stimulerar GHB förbränning i musklerna och fungerar muskelbyggande. Effekten är ganska liten, men GHB användes av kroppsbyggare innan det blev en innedrog. Doser som är aningen högre är blodtryckssänkande och kan ge tillfälliga minnesluckor. I intervallet 1-5 g kan GHB ge en stark känsla av eufori och har en påverkan som på många sätt liknar alkohol.

Vid doser i intervallet 5-15 g faller man normalt i sömn, som kan vara mycket djup. Doser över 15 g kan vara dödliga. Det är bara 3 gånger högsta normaldosen!

Vid höga doser blir man medvetslös. Hjärtrytmen sänks, man kan få andningsstillestånd, kramper, kräkningar. Effekterna förvärras i kombination med alkohol. Akuta förgiftningar kan kräva respirator, kramplösande medlel och behandling med en temporär intravenös pacemaker. Om man överlever krisen kan man ofta bara några timmar senare lämna sjukhuset utan komplikationer.

GHB är i sin mest koncentrerade form ett vitt pulver. Normalt konsumeras drogen i vätskeform, där drogen är mer eller mindre utspädd. Det finns inga enkla analysmetoder och styrkan på det preparat man intar kan variera med en faktor 100. Det är ett mycket besvärligt problem när dödlig dos är 3-15 gånger normaldos. Svenska sjukhus får varje år ta emot några hundra fall av GHB-förgiftning. Några få personer dör varje år på grund av överdosering.

Jämfört med GHB och GBL har BD en fördröjd effekt och leder till djupare sömn och medvetslöshet.

Positiva effekter

Som nämnts ovan kan GHB framkalla eufori inom ett snävt doseringsintervall. I små doser är drogen metabolismhöjande och muskelbyggande. I större doser fungerar GHB som en ersättning för alkohol, utan alkoholens bakrus. Sexuell lusta ökar och man känner sig mer avspänd. Sociala hämningar släpper.

Lågt pris och brist på bakrus är också faktorer som lockar ungdomar att använda GHB i stället för alkohol.

GHB används ibland som avvänjningsdrog för opiat-missbruk.

Negativa effekter

GHB har provats som anestesimedel, men man fann att medlet var allt för svårt att dosera i den extremt kontrollerade miljö som finns i en operationssal. Risken att dö av att bruka GHB i okänd koncentration är påtaglig.

Andra negativa faktorer har redan nämnts under dosering. Temporär minnesförlust, varierande blodtryck, sänkt hjärtfrekvens, trötthet, koma, andningsstillestånd, kramper och illamående är alla vanliga negativa effekter.

Beroende

GHB är måttligt beroendeframkallande både på det fysiologiska och det mentala planet. Det krävs ofta återkommande bruk under flera veckor för att man ska utveckla ett beroende. Eftersom det finns en fysiologisk komponent så är beroendet ganska starkt när det väl har byggts upp. Beroende missbrukare kan ta en dos på 10 g GHB upp till 4-5 gånger per dygn. Det är på flera plan jämförbart med grav alkoholism.

Reglering

GHB är sedan 2000 narkotiakklassat i Sverige. I många andra länder är medlet förbjdet som drog. I Sverige är även GBL och BD reglerade kemikalier. Det innebär att man måste ha tillstånd för att handskas med dem, men det finns många företag som har det. Det finns också syntesvägar så att man kan producera GHB från kemikalier som finns fritt tillgängliga i handeln.

Politisk åsikt

GHB är förbjudet för att det finns en stor risk för överdosering och risken för överdosering kommer främst ifrån att det inte finns väl kontrollerade doser att få tag på. D.v.s. förbudet ökar skaderisken betydligt. Att nyttja GBH under kontrollerade former är betydligt mindre farligt än att sniffa lim eller att äta blodförtunnande mediciner. I valet mellan att upplysa människor om positiva och negativa effekter av drogen, och vilka risker som finns eller att införa ett förbud som inte går att kontrollera speciellt väl, så har våra myndigheter gått på förbudslinjen.

Jag tror det är kontraproduktivt. Jag tror vi kan minska antalet akutfall med en informationspolicy och ett program för harm reduction. Vi bör informera ungdomar om att alkohol är ett mindre riskfyllt alternativ, med likartade positiva och negativa effekter.

Tidgare artiklar

Tidigare artiklar i den här serien hittar du här:

I nästa episod tar vi oss en titt på cannabis.

Leave a Reply