Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Regionvalet - preliminär plan

written by jacob, on Feb 25, 2011 3:10:02 AM.

Omval i Västra Götalandsregionen

Jag har av DL Daniel Svensson utsetts till projektledare för omvalet till regionfullmäktige i VG-regionen. Jag tackar för förtroendet och kommer med glädje och entusiasm ta mig an uppgiften.

Min plan är att vi ska deltaga i valet. Det kan uppstå hinder på vägen, men jag räknar med att dessa kan överkommas. Tiden är knapp för att planera och genomföra en valrörelse. Därför har arbetet redan påbörjats. Hade det varit mer gott om tid hade jag avsatt mer tid för samråd med olika människor i organisationen. Som läget är nu kommer jag att behöva fatta en hel del beslut utan att först förankra dem. Min strävan i tidsplaneringen har varit att avsätta tid för diskussion i de viktiga politiska frågorna, men även där kommer tiden att vara knapp. Den som vill göra sig hörd bör därför studera tidsplanen och vara redo att framföra sina åsikter under den avsatta tiden. Speciellt är tiden mycket knapp för valmanifest och val av kandidater till valsedeln. Valsedlar måste beställas senast 25 mars för att vi ska ha en rimlig chans att få dem till förtidsröstningen. Valmanifestet måste vara klart någon vecka senare, så att flygblad kan gå i tryck och vara på plats då valrörelsen börjar.

Valrörelse

Piratpartiet kommer att påbörja valrörelsen 7 dagar innan förtidsröstningen börjar, vilket kommer att innebära att att hela valkampanjen blir 17 dagar lång. Fokus i aktiviteter på gator och torg kommer att vara under de 3 helger som infaller under kampanjperioden.

Mål och utvärdering

Målet med att deltaga i regionvalet är att i första hand stärka Piratpartiets självförtroende och förmåga inför valen 2014. Vi vill ge fler medlemmar erfarenhet av att driva valrörelse, bygga nätverk mellan aktivister i olika delar av landet och stärka sammanhållningen i Piratpartiet. Skulle vi komma in i fullmäktige så är det en bonus.

För att utvärdera måluppfyllelsen har jag satt följande personliga mål. De speglar enbart uppfyllelsen av målet med att bygga självförtroende.

Underkänt - mindre än 0,75 % av avgivna röster Godkänt - Mer än 0,75 % av avgivna röster Väl godkänt - mer än 1,5 % av avgivna röster Mycket väl godkänt - mer än 3 % av avgivna röster, plats i regionfullmäktige

Basorganisation och förutsättningar

VG-regionen har c:a 1,5 miljoner invånare (17 % av Sveriges befolkning, varav en tredjedel bor i Göteborg. Ytterligare en tredjedel bor i kranskommunerna kring Göteborg.

Regionfullmäktige har 149 mandat. Det finns en spärr på 3% av godkända röster för att få ta plats i fullmäktige. Det innebär att om man kommer in så kommer man sannolikt att ha minst 5 platser.

Regionen består av 5 valkretsar

 • Göteborg - VL Ver Takeo
 • Skaraborg (numera VG östra) - VL Johan Lundberg
 • Södra Älvsborg (numera VG södra) - VL Andreas Kettelhoit
 • Norra Älvsborg (numera VG norra - VL Kent Holmblad
 • Bohuslän (numera VG västra) - VL Mikael Börjesson

I distriktsledningen finns också DL Daniel Svensson och vDL Mikael Holm

Stöd utifrån

Vi hoppas och förväntar oss att hela Piratpartiet ska hjälpa till, dels genom stöd på avstånd, dels genom att resa till VG-regionen och hjälpa till med kampanjandet och valsedelsdistributionen.

För att få en jämn fördelning av hjälp så ska tillresande stöd i första hand riktas på följande sätt:

 • Distrikt Syd - Södra Älvsborg
 • Valkrets Värmland - Norra Älvsborg
 • Distrikt Öst - Skaraborg
 • Distrikt Norr - Göteborg
 • Distrikt Stockholm - Bohuslän och Göteborg
 • Valkrets Halland - Bohuslän

Vi kommer att vara beroende av fjärraktiviteter från aktivister i andra delar av landet för att ge oss som är på plats så mycket tid som möjligt att vara på fältet. Här är några exempel på vad man kan göra utan att vara i regionen:

 • Skriva debattartiklar
 • Prata med tidningar om införande av debattartiklar
 • Skriva och skicka in insändare
 • Arrangera intervjuer åt kandidaterna
 • Ringa runt till skolor för att ordna informationstillfällen för elever med rösträtt
 • Hjälpa till med planeringen kring distribution av valsedlar
 • Bistå med utformning av tester och layout till flygblad
 • Leta upp debatter och få in kandidater som deltagare
 • Delta i externa debatter om valet i regionen (TV kommer säkert att ha en massa soffprogram där tyckare i Stockholm kommenterar valet i VG-regionen)

Valorganisation

Valorganisationen kommer att bestå av 2 delar, en kampanjorganisation och en distributionsorganisation för valsedlar. Båda delorganisationerna kommer att ha en central ledning, och en chef för varje valkrets. Kampanjorganisationen kommer att ha en kampanjgrupp per valkrets. Distributionsorganisationen kommer att så långt det går använda sig av existerande infrastruktur med Valkretsledare och Kommunledare.

Chefer i valkretsarna kommer att tillsättas av projektledaren efter samråd med valkretsledarna. Staberna kommer att tillsättas av projektledaren efter samråd med partiledningen och distriktsledaren.

Ekonomi

Vi kommer att behöva pengar till 4 saker

 • Valsedlar
 • Kampanjmaterial
 • Resor
 • Tillstånd (valstuga, demonstrationer)

Jag räknar med att vissa medel kan hämtas ur partiets ordinarie budget. Bland annat har ledningen budgeterat en hel del pengar för resor. Vi räknar med att de förägger sitt resande till regionen under valkampanjen.

Vi hoppas också på att få nyttja större delen av budgeten för aktivistinitiativ och trycksaker.

Det betyder fortfarande att vi måste be medlemmar och sympatisörer om bidrag till valsedlar och kampanjmaterial. Om så blir nödvändigt kommer jag själv att bekosta samtliga valsedlar, men det vore trevligt om det fanns nog med pirater som bidrog att jag inte behöver ta hela kostnaden själv.

Det är min förhoppning att samtliga Ung Pirat-föreningar i och kring regionen samverkar med Piratpartiet i valkampanjen, och att de bekostar sina egna aktiviteter under kampanjen. Det bör vara ett bra tillfälle för Ung Pirat att värva nya medlemmar och skapa aktiviteter inom förbundet.

Valplattform

Det vore olämpligt om jag satte ihop en valplattform själv. Det är partiets medlemmar som ska utforma partiets politik. Det ingår däremot i mitt mandat att sätta ramar ur taktisk och strategisk synvinkel.

Jag har därför beslutat att alla punkter som skall ingå i valmanifestet skall vara sådana att regionfullmäktige har ett konkret ansvar i frågan. Ställningstaganden ska bygga på belagda sakförhållanden och inte sådant som baseras på hörsägen.

Det skulle naturligtvis vara möjligt att försöka övertyga väljarna om att rösta på Piratpartiet för att vi är för fri fildelning, stödjer revolutionen i Egypten, vill ha fri invandring eller vill avskaffa patent. Jag tror inte att det skulle gagna oss i den här valrörelsen och jag har därför valt fokus enligt ovan. Om väljare eller medtävlare söker diskussion i dessa senare frågor ska vi naturligtvis framföra våra åsikter, men vi ska inte aktivt söka efter tillfällen att framföra dem.

Valmanifestet bör innehålla minst en profilfråga som kan förväntas genrera stöd utanför den krets av personer som kan betraktas som partiets kärnväljare. Frågorna ska naturligtvis vara baserade på vad som uttrycks i partiets principprogram, men perspektivet bör anpassas så att det är applicerbart på regionfullmäktiges beslutskompetens.

Framtagandet av ett valmanifest kommer att ske på följande sätt:

 • En redaktion kommer att ta fram ett utkast till manifest.
 • Detta skickas ut på remiss till medlemmarna som får lämna förslag på ändringar och tillägg
 • Redaktionen bearbetar utkastet utifrån inkomna förslag
 • Utkastet underställs de valda kandidaterna för slutgiltig revision och godkännande
 • Det godkända förslaget underställs partistyrelsen, eller dess utsedda ombud för slutgiltigt godkännande

Kalender

Preliminär kalender ser ut så här:

 • Måndag 28 februari Preliminär valplattform går ut på remiss, kandidatur till listor öppnar, utfrågning av kandidater börjar
 • Onsdag 16 mars Kandidatval påbörjas
 • Onsdag 23 mars Kandidatval stänger, valresultat publiceras
 • Torsdag 24 mars Kandidater har möjlighet att begära nedflyttning på listan
 • Fredag 25 mars Valsedlar lämnas till tryckning, möte för valda kandidater med slutredigering av valplattform
 • Måndag 4 april Slutgiltig valplattform fastställs (av partistyrelsen eller av dem utsedda representanter), flygblad går till tryck
 • Måndag 18 april Flygblad levereras
 • Torsdag 28 april - Valkampanjen startar
 • Lördag 30 april - Cortegen - flygbladsutdelning i Göteborg
 • Söndag 1 maj - Aktiviteter i hela regionen
 • Torsdag 5 maj - förtidsröstningen startar - valsedelsdistribution
 • Fredag 6 maj
 • Lördag 7 maj
 • Söndag 8 maj Stora kampanjhelgen
 • Fredag 13 maj
 • Lördag 14 maj Slutspurten
 • Söndag 15 maj Valdag - valsedelsdistribution

Valsedlar förväntas komma c:a 1 maj. Distribution till valkretsar sker snarast därefter. Vi är tacksamma om butiken sköter beställda valsedlar och valsedlar till utlandet. Övrig distribution bör kunna lösas inom regionen.

Comments

 • Jag tycker det är skönt och höra att du fått ansvaret för valet!

  Lycka till!

  Comment by Anders S Lindbäck — Feb 25, 2011 8:12:23 AM | # - re

 • Låter kanon. :)

  Comment by Martin Holmberg — Feb 25, 2011 9:08:57 AM | # - re

 • Då kör vi igång! tänk på att ett nära sammarbete mellan andra kommuner och distrikt är guld värt vid sådana här tillfällen, prata med de närmsta gärna afk!

  Comment by Ver Takeo — Feb 25, 2011 9:12:37 AM | # - re

 • Man måste gratulera dig till att ha fått förtroendet och till att på ”några timmar” ha åstadkommet vad partiledning, partistyrelse och distriktsledare inte klarade av på 13 dagar.

  ” Regionvalet - preliminär plan” (blogg.openend.se/2011/2/25/regionvalet-preliminaer-plan) är föredömligt klar och tydlig, och förefaller i stort att vara både rimlig och acceptabel.

  Ett undantag från ”rimlig och acceptabel” är, enligt min mening, avsnittet ”Mål och utvärdering”. Att gradera en repetition av katastrofvalet 2010 (0,75 %) som ”Godkänt” kan inte betecknas som något annat än löjeväckande och demotiverande. Man deltar i omvalet för att vinna mandat; om man vinner mandat så har man lyckats (= ”Godkänt”), om man inte gör det så har man misslyckats (= ”Underkänt”). ”Godkänt” är således 3 %.

  Vilken budget anser du dig behöva för att uppnå 3 %?

  Dina riktlinjer och din framtagandeplan för valplattformen förtjänar stöd och beundran. Jag frågar mig emellertid följande:

  • Från vilka partier ämnar du försöka ta röster?
  • Från vilka demografiska befolkningsgrupper ämnar du försöka vinna röster?
  • Anser du Piratpartiet ska ta ställning till trängselskattefrågan i valplattformen?
  • Vilken profilfråga tror du personligen mest på?

  Comment by Sven Petersson — Feb 25, 2011 9:13:00 AM | # - re

 • Lämpliga regionsaker (mina käpphästar) i ett valmanifest

  a) Möjlighet att betala sjukvårdsbesök kontant

  b) Möjlighet att betala resor kontant

  c) Icke-registrerande tekniskt system för eventuellt trängselskatteprojekt (som PP i sig är neutralt till)

  Comment by Viktualiebrodern — Feb 25, 2011 10:07:14 AM | # - re

  • En valplattforms första uppgift är att få oss valda. Det gör man genom att ha minst en fråga som engagerar stora grupper väljare och en ideologisk grund som de kan ställa sig bakom.

   Att driva frågan om kontantsamhället i en valrörelse är att skjuta sig i foten. Det är en fråga som man långsiktigt kan driva där man har etablerat en politisk närvaro. Den kräver nämligen djupare argumentation och en insikt om hur korthantering gör oss beroende av aktörer som inte handlar i våra intressen. Det kan du inte presentera på de 20 sekunder du har på dig att väcka en väljares intresse.

   Comment by jacob — Feb 25, 2011 12:08:03 PM | # - re

   • Det är ganska så konkret och inte alls abstrakt, att den som saknar kort eller bankkonto måste betala sjukvårdsräkning på bank och det blir dyrt. Det har jag skrivit om, med flera länkar till lokalpress där det skett.

    Att inte få åka med bussen för att man bara har kontanter är heller ingen komplicerad fråga. Samma där, jag har länkat till flera artiklar i lokaltidiningar om hur människor hamnat i kläm av det skälet.

    Jag ser rent valtaktiskt kontantfrågan som en inbrytning bland äldre människor, där Piratpartiet annars står svagt.

    Det är många kommentarer på artiklar om kontantförbuden och det är sorgligt och skamligt att gammelpolitikerna mangrant fegar undan, men samtidigt en stor chans för Piratpartiet.

    Comment by Viktualiebrodern — Feb 25, 2011 9:16:28 PM | # - re

 • Stäng påbörja primärvalet klockan 0:00 måndag 14 mars och avsluta det söndag 20 mars klockan 20:00 och presentera resultatet direkt. Därefter kan kandidaterna titta på sina positioner fram till att styrelsen tar ett möte och fastslår listan. Styrelsen och central ledning blir hårt pressad om styrelse skall besluta och ledning skall beställa valsedlar samma dag. Tror inte styrelsen vill ha möte klockan 8 på morgonen......

  Comment by Henry Rouhivuori — Feb 25, 2011 10:57:27 AM | # - re

 • Västtrafik registrerade mig var jag bodde när jag skaffade ett nytt kort då det gamla inte dög enligt busschaffisen.

  För att slippa bli registrerad så kan PP införa nolltaxa i kollektivtrafiken.

  Är det för populistiskt?

  Comment by Henry Rouhivuori — Feb 25, 2011 11:01:35 AM | # - re

 • Jag tycker nolltaxa är för populistiskt. Det innebär att vi luckrar upp den principiella skillnaden mellan fysiska “ting” som kännetecknas av knapphet, och immateriella ting, som kan kopieras och förbrukas till nästan ingen kostnad alls.

  PP-Hamburg körde med nolltaxekravet i valet där i söndags.

  Kontantkravet har stor potential att nå nya väljargrupper som lider av och är arga över kontantförbudet i kollektivtrafiken, och att många landsting kräver faktura eller kort för sjukvårdsavgifter. Gammelpolitikerna är så rörande eniga i att dissa alla äldre, alla som inte kan få kort och alla som inte har bankkonto utan får betala för att betala faktura på banken.

  Comment by Viktualiebrodern — Feb 25, 2011 11:33:22 AM | # - re

 • Vi ska fråga oss om nolltaxan genererar röster eller inte. Det kan knappast vara en central ideologisk fråga för Piratpartiet och då blir det i stället en taktisk fråga. Personligen tror jag att det kan spä på vår stämpel som ett mindre seriöst parti.

  Comment by jacob — Feb 25, 2011 12:15:09 PM | # - re

 • Jättebra plan!

  En sak som skulle kunna ingå i en valplattform är vård för papperslösa: www.vardforpapperslosa.se/

  Rätten att slippa bli registrerad i alla lägen är ju en klockren piratfråga och dessutom inom landstingets område.

  Comment by Rickard Olsson — Feb 25, 2011 12:25:18 PM | # - re

  • En valplattforms första uppgift är att få oss valda.

   Med “Vård för papperslösa” vinner man inga röster; man förlorar röster.

   Comment by Sven Petersson — Feb 25, 2011 2:12:32 PM | # - re

 • Underbart. Mycket bra start. Kanske Henrik Brändéns sammanställning av alla förslag till kommunpolitiska platform kan vara till inspiration? Finns att hitta på loku.piratpartiet.se/2011/02/06/presentationer/Jag åker gärna till Skaraborg och kampanjar.

  Comment by Emil Isberg — Feb 25, 2011 8:17:50 PM | # - re

 • Otroligt bra plan :) Ställer gärna upp och hjälper till med det jag kan.

  Comment by JP — Feb 26, 2011 5:41:13 PM | # - re

 • Förslag på punkter till plattformen:

  Västtrafik i allmänhet, men särskilt registreringen av hur vi åker och var resenärerna bor.

  I övrigt: Bra jobbat! Hoppas du orkar ända fram!

  Comment by Marcus D — Feb 26, 2011 6:55:12 PM | # - re

 • Keep up the good work and make it the first local place to get in.
  I didnt succeed !
  Hans i Åstorp.

  Comment by Hans Donnerborg — Mar 12, 2011 11:32:46 AM | # - re

 • Stämmer det verkligen att Johan Lundberg är VL för VG östra? Valet 2010 var det Peter Isaksson i alla fall, har inte riktigt hunnit att hålla mig uppdaterad under det nya året men såvitt jag vet är Johan Lundberg upptagen med annat.

  Comment by Pontus Carlsson — Mar 18, 2011 8:37:17 PM | # - re

Leave a Reply