Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Utlåtande från Legal Services om ACTA

written by jacob, on Dec 20, 2011 12:06:32 AM.

HAX bloggar kort om att hemligstämpeln på Legal Services utlåtande om ACTA-avtalet har hävts av JURI-utskottet. Det är bra och parlamentet lever i det här fallet upp till sin roll som medborgarnas organ för att skapa öppenhet i EU. Utlåtandet och diverse andra dokument kring det finns här. Det är i det näst sista dokumentet som själva utredningen av frågorna ligger.

Jag ska inte referera dokumentet här, utan nöjer mig att lämna några kommentarer om vad som står i dokumentet, vad som kan utläsas och vad som inte står.

 • EU har kompetens att fatta beslut om hela fördraget under förutsättning att man tillämpar paragraf 83(2) Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), men man måste då ta hänsyn till Storbrittanniens, Irlands och Danmarks fördragsundantag.
 • Kommissionen kan välja att endast ratificera den del av fördraget som inte innebär straffrättsliga konsekvenser och lämna de straffrättsliga delarna till de nationella parlamenten att besluta om. Det är vad kommissionen har valt att göra i det här fallet.
 • Man kan undra vad det får för konsekvenser för ACTA-avtalet att det i praktiken är 28 olika lagstiftande församlingar som ska besluta om det. Vad händer t.ex. om några nationella parlament förkastar den straffrättsliga delen?
 • Lika så kan man tycka att det kan uppstå bekymmer om EU beslutar sig för att frånträda avtalet, eller om ett land beslutar sig för att lämna EU.
 • Om parlamentet ratificerar ACTA-fördraget har det samma lagstiftande konsekvenser som att parlamentet fattar beslut om ett direktiv. Att det saknas gällande lagstiftning är inget hinder.
 • Här ligger pudelns kärna. Parlamentsledamöterna har inte haft den påverkansmöjlighet som ett direktiv hade givit det. Kommissionen har förhandlat om ACTA utan att ge parlamentet något inflytande över processen. Om parlamentet ska slippa bli överkört i framtiden bör man sätta ned foten nu och visa att det inte går att kortsluta den demokratiska processen och skapa lagar genom att i hemliga förhandlingar med tredje part bestämma hur de ska se ut.
 • ACTA-avtalet kommer att kräva ändring av befintlig lagstiftning, trots att kommissionen bedyrat att så inte är fallet.
 • TRIPS har precedens över ACTA. När de två står i konflikt med varandra gäller det som står i TRIPS.
 • Det här är en komplexitet som är riktigt oaptitlig. Dels för att det ger upphov till massor av tolkningsmöjligheter, vilket sänker rättssäkerheten och förutsägbarheten i i systemet. Dels för att det skapar en extremt komplex situation om vi skulle vilja frånträda eller omförhandla TRIPS. Det är inte ens säkert att det går utan att frånträda ACTA.
 • Parlamentet har rätt att från fall till fall besluta om att publicera hemliga dokument som tillställts det, efter hörande av den myndighet som skapat dokumentet. Dock har man att ta hänsyn till den regel, som kräver att sådana dokument som kan undergräva allmänhetens intresse vad avser internationella relationer, inte får publiceras.
 • Jag vill hävda att det är parlamentet som är högst beslutande organ för vad som är allmänhetens intresse. Parlamentet kan inte överträda denna paragraf.
 • Det här var en snabbanalys av dokumentet. Jag hoppas det är till hjälp för någon.

Comments

 • Tack för sammanfattningen. Jag skummade också igenom dokumenten litet. När det gäller TRIPS tycker jag att det verkar vara en märklig tolkning. Det konstateras att TRIPS ska ges företräde om det finns diskrepenser vad gäller länders “obligations”. Men vad händer om ACTA föreskriver en “obligation” som inte finns i TRIPS?

  Om TRIPS på ett område ger länder ett visst handlingsutrymme av en karaktär som inte kan beskrivas som en “obligation” kan då inte ACTA kringskära den friheten?

  Utlåtandet menar också att det inte finns något krav att publicera förhandsarbeten eftersom Wienkonventionen förskriver att endast “tillgängliga” förarbeten ska beaktas vid tolkningsoklarheter. Men vad händer om förarbeten som inte är tillgängliga nu blir tillgängliga senare? Skulle det på det sättet kunna vara möjligt att ändra på tolkningen av lagar efter att de antagits?

  Förresten, visst är det intressant det där med “allmänhetens intresse”. Lagstiftande under hemliga former för allmänhetens bästa. Just snyggt det!

  Comment by Tor — Dec 20, 2011 10:13:57 AM | # - re

Leave a Reply