Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for May 2011

Lärdomar från en valkampanj

written by jacob, on May 26, 2011 12:30:00 AM.

Jag har skrivit den här sammanställningen för att det kanske finns lärdomar som man kan applicera på kommande kampanjer.

Utfallet i regionvalet var väldigt intressant av den anledningen att det fördes en kampanj med affischer och valstuga i Göteborg, medan det i övriga valkretsar endast förekom enstaka valaktiviteter. Utfallet var att vi fick 4 gånger så många röster i Göteborg med kranskommuner som i resten av regionen.

Förklaringen till det kan bara vara affischer och utdelade flygblad. Dessa har alltså haft positiv effekt.

Flygblad

Flygbladen har varit enkla, med text på båda sidor. Vi hade 2 sorter, en med korta paragrafer om varje punkt i vårt manifest och en med rubrikerna ur vårt manifest på ena sidan och en kondenserad form av principprogrammet på den andra sidan. Det senare flygbladet har fungera bäst. Det tyder på att en balans för flygbladen är mer detaljrikedom än fjolårets flygblad, men mindre text än ett fullmatat tvåsidigt A65.

Affischer

Störst påverkan har affischkampanjen haft. Det finns ett tydligt samband mellan personröster i Göteborg och de budskap som har funnits på affischerna. Varje kandidat har haft sin bild och en slogan på någon affisch (förutom Daniel Meggitt som inte levererade något fotografi).

Speciellt populära budskap har varit att skrota Västtrafiks biljettsystem och att använda fri programvara i skolorna.

Affischerna har varit ett intressant kapitel. Initialt var vi ensamma om att ha affischer i A3. Miljöpartiet har satsat stenhårt på A2 och övriga partier har kört storlek A1. De stora storlekarna krävs om man ska vända sig till bilister, medan A3 funkar bra längs gångstråk.

Affischproduktion

Jag har laminerat A3-affischer och satt upp i centrala Göteborg och på viktiga knutpunkter för lokaltrafiken. Jag har laminerat c:a 700 affischer och själv satt upp c:a 500 av dem under 3 veckors tid. Jag har satt upp ungefär 500 olaminerade affischer på anslagstavlor, men betraktar detta som bortkastat arbete. Det är sällan en affisch på en anslagstavla får sitta oöverklistrad mer än ett par timmar. Affischeringstillstånd och lyktstolpar är många gånger mer effektivt.

En A3-affisch kostar i runda tal en krona. Plasten för laminering kostar c:a 2 kr om man köper den från amazon.uk. Till det kommer kostnaden för att sätta upp laminerade affischer med buntband. Jag köpte en 1000-förpackning med 360 mm långa buntband för en kostnad av c:a kr 1:50/buntband. Det går normalt 2 eller 4 buntband för att få upp 2 affischer rygg mot rygg. Ett sådant paket kostar med andra ord 90 eller 12 kronor. Till detta kommer aktivisttid. Det går c:a 1 minut/affisch för laminering och c:a 1,5 minuter/affisch för uppsättning. De flesta rivs ned innan valdagen, men man behöver budgetera lite tid för att ta ned affischer också. För laminering så kan en person mata 2-3 lamineringsmaskiner, vilket krävs för att man ska komma upp i 1 laminerad affisch per minut.

Ska det vara någon mening med affischer i nästa val så bör de komma färdiglaminerade från butiken, i kit med buntband. Större affischer måste vara tryckta direkt på väderbeständig kartong. I höstas var vi 10 personer som jobbade en helkväll för att få ihop 60 väderbeständiga affischer på kartongbakgrund. Mycket slit för lite resultat.

Det kan vara värdefullt att notera att man skulle kunna skylta hela Göteborg med c:a 2000 affischer. Övriga 4 valkretsar i regionen behöver 500-1000 affischer var (om det finns aktivister som åker runt och sätter upp dem).

Intressant detalj i sammanhanget var att mot slutet av valkampanjen hade vi kopierats av Folkpartiet, Sjukvårdspartiet och Vägvalet.

Ledning

Initialt så gick det att leda hela kampanjföreberedelserna på en person. Valsedel, manifest, flygblad och affischer producerades i huvudsak av mig, med gott resultat. En kombination av dröjsmål från styrelsen och strul i distributionen gjorde att vi inte fick ut fullt värde av affischerna och flygbladen. Det krävs rejält med reservtid för att hantera allt som kan gå fel. Någon sådan fanns inte, vilket gjorde att kampanjen ute i landsbygdsvalkretsarna blev avslagen.

När det är en vecka kvar till kampanjstart räcker det inte längre med en person i ledningen. Det är mycket som ska planeras, påminnas, samordnas, packas, postas och levereras. Det måste då finnas flera personer som kan arbeta i en ledningsstab och som kan fungera som ett sammansvetsat team. Jag hade inte tillgång till något sådant team och hade inte tid eller resurser att bygga ett sådant. Därför så blev ett antal saker ogjorda i den här fasen.

När sedan kampanjen startar så finns det begränsade möjligheter att leda över huvud taget. Aktivisterna i varje valkrets ska vara upptagna med att genomföra redan planerade aktiviteter. Allt som inte är av rent opportunistisk karaktär ska redan vara planerat och det ska bara vara genomförande kvar.

Jag bedömde att jag gjorde bäst nytta genom att producera och sätta upp laminerade affischer och att skriva debattartiklar och insändare. Jag betraktar fortfarande den bedömningen som korrekt.

Den viktigaste lärdomen har jag sparat till sist. Den är att det inte hjälper mycket om man har bra affischer och effektiv valstuga. Man måste synas i media eller på annat sätt få fram sitt budskap till väljarna. Det är effektivt att dela ut flygblad och valsedlar i brevlådor. Man kan som SD köpa tjänsten från posten om man har råd. Det är extremt effektivt att synas i debattartiklar och på nyhetsplats, men för det är man beroende av pressens välvilja. Saknar man den har man en snöbolls chans i helvetet.

Innan man har prövat vet man inte vad man får för reaktion från media. Det var därför nödvändigt att ställa upp. Nästa gång kan utfallet bli ett annat. Den som inte tar risker har inte heller något att vinna.

Ung Pirats valutvärdering

written by jacob, on May 23, 2011 11:05:27 PM.

Jag har lagt lite tid på att läsa Ung Pirats valutvärdering. Den är på 35 sidor och innehåller mycket tänkvärt material, så den tar lite tid att smälta.

Till att börja med vill jag ösa beröm över gruppen som har gjort utvärderingen. Ni har gjort ett efter omständigheterna strålande jobb.

Begränsad ekonomi har tyvärr gjort det omöjligt att göra förutsättningslösa intervjuer och därför kommer stora delar av underlaget från en självutvald grupp. Det begränsar de slutsatser man kan dra, men det gör inte utvärderingen värdelös. Tvärt om så finns det väldigt mycket material i den som pekar i vissa riktningar som man inte skulle förvänta sig av den självvalda gruppen. Hade man kunnat intervjua en slumpmässigt vald grupp skulle dessa faktorer troligen framträda ännu starkare.

Allra starkast framträder problemen “namn”, “smal politik” och “oseriöst intryck” - helt enkelt på grund av att de nämns av så många svaranden. Det är för övrigt i listan med kommentarer från de svarande som det största värdet i rapporten ligger. Gruppen har varit alltför diplomatisk i sina slutsatser av den feedback som har lämnats. I ett fall anser jag att slutsatserna dessutom har varit felaktiga. Man pekar på att Piratpartiet skulle ha fått dålig exponering i media på grund av blockpolitiken. Med tanke på Sverigedemokraternas exponering och efterföljande framgångar ser jag den förklaringen som direkt felaktig.

Ska jag våga mig på en egen teori så är vår brist på mediaexponering snarare ett utslag för att flera tunga aktörer på den svenska mediemarknaden ser Piratpartiet som ett direkt hot mot den egna verksamheten och därför har givit order till sina redaktioner att inte ge vår politik något utrymme. Jag ser det som en bättre förklaring än den i valutvärderingen, även om det säkert kan finnas andra modeller som fungerar ännu bättre.

Min egen slutsats av utvärderingen är att vi samtidigt måste vässa och bredda vår politik. Dels så behöver vi kondensera ned oss till ett fokusområde, inte tre. Det är väldigt tydligt att det området ska vara baserat på Integritet. Det innebär inte att vi ska snöa in på kameraövervakning, utan att vi måste ta ett helhetsgrepp om integritetsfrågan. Vi måste ha tydliga åsikter om rättsäkerhet, brott & straff, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, offentlighetprincip och allt annat som påverkar vår personliga integritet. I övrigt så måste vi bredda vår politik och jag tror att det går att göra utifrån ett informationspolitiskt perspektiv. Det går att peka på brister i all offentlig verksamhet som beror på att man inte har anammat modern IT-teknik eller moderna forskningsrön. Det kan utgöra grunden för allt från skolpolitik till äldreomsorg och arbetsmarknadspolitik. Med en justerad politisk inriktning kanske ett namnbyte känns mer aktuellt.

Nu ska ni inte ta mina slutsatser och okritiskt göra dem till era egna. Läs rapporten, inklusive alla kommentarer. Räkna hur många kommentarer som går i varje riktning. Utgå inte från hur mycket du håller med den som har lämnat kommentaren utan fundera över hur många som har kommenterat på samma sätt och hur utfallet skulle ha varit om en neutral grupp hade kommenterat. Det är vägen till egen insikt.

Eftervalsanalys

written by jacob, on May 16, 2011 1:23:55 AM.

Valresultatet i regionvalet till VG-regionen är allt annat än lysande för Piratpartiet. Vi landar på 0,2% av väljarna. I Bohuslän har vi 0,2%, i Göteborg 0,4% och i övriga valkretsar 0,1%. Anledningen till att vi har högre andel röster i Bohuslän och Göteborg är att vi har drivit valkampanj i Göteborg och att vi har haft full täckning med valsedlar i Göteborg och de södra delarna av Bohuslän.

Anledningen till att vi inte ens når upp till förra årets 0,65% av rösterna är framför allt att vi helt har ignorerats av media. Trots försök med presskonferenser, och många debattartiklar och insändare så har vi sammanlagt fått 3 införanden - samtliga dessa i Skaraborg.

Valresultatet speglar också den den trend vi har haft under våren, där antalet medlemmar har fallit drastiskt. Det här var människor som förnyade sina medlemsskap för ett år sedan. De trodde på oss som parti då, men har nu valt att inte förnya. Att de förnyade sina medlemsskap i fjol tyder enligt min mening på att de tycker att våra ansträngningar för integritet och annat är viktigt. Att de släpper nu tror jag till stor del beror på att de inte betraktar oss som tillräckligt goda förvaltare av frågorna.

Vi hade troligtvis nått ett något bättre resultat om engagemanget i pairtiet för det här valet hade varit bättre. Det finns ett antal medlemmar i Göteborg, Trollhättan och Borås som har engagerat sig. Det finns en organisation i Skaraborg som fungerar. De har gjort ett jättejobb. Likaså finns det enstaka ledare som på sedvanligt sätt ställt upp och kört långa sträckor för valsedelsdistribution. Det har kommit stöd ifrån Halland och Värmland.

Jag vill tala väl om Johan “mlg” Karlsson, Jörgen Lindell och Gonte, som har hjälpt oss med IT-system, tryckning av flygblad och affischer, med mera. Enorm tidspress har gjort att en del saker inte blev precis som det var tänkt, men era insatser har uppskattats mycket. Gustav Nipe, förbundsordförande i Ung Pirat, har också ställt upp på ett väldigt bra sätt. Över huvud taget så är Ung Pirat just nu en förutsättning för att Piratpartiet ska kunna driva någon verksamhet i Västra Distriktet. Anna Troberg och Emma “opassande” har också dragit strån till stacken.

Därefter är det väldigt tunnt. I ett fungerande parti så träder det fram folk som vill hjälpa till när frågor om hjälp går ut. Tyvärr har förfrågningar om stöd till de andra distrikten inte ens bevärdigats med ett svar. Likaså har öppna och personliga förfrågningar om hjälp med att skapa trycksaker, webbsajt och valvideo mötts av total tystnad. Jag har fått designa de förstnämnda själv, samtidigt som jag har lärt mig verktygen. Någon valvideo blev det aldrig.

Var det då ett dåligt beslut att ställa upp? Nej, jag tror inte det. Att inte vara med hade sänt en sämre signal, och det hade dessutom inneburit att vi inte hade känt till sakernas verkliga tillstånd. Nu har vår nya styrelse en klar bild av hur Piratpartiet mår att utgå ifrån. Den självsmickrande bilden som målats upp under våren, med medlemmar som återvänder till att bli aktiva och att det finns en kader av partimedlemmar som är beredda att göra en insats med valsedelsutdelning och kampanjande är falsk. Det tar c:a 2 timmar att göra en valsedelsrunda på morgonen på valdagen. Är man inte beredd att offra så mycket av sin tid för en god sak har man inte mycket till engagemang. (Jag vet minst 5 personer i VG-regionen som stod på riksdagslistorna i höstas, som inte ens har bemödat sig med att lämna valsedlar till sin egen vallokal.)

Partiledning och styrelse har ett oerhört tufft jobb framför sig, och jag avundas dem inte. Själv har jag bränt mitt ljus i båda ändar för Piratpartiet under ett antal månader. Jag ska nu fokusera på mina företag och andra projekt. Jag tvivlar på att jag kommer att engagera mig djupare än att bära ut valsedlar på valdagen i framtiden.

Slutspurt i VG-valet - hjälp oss

written by jacob, on May 11, 2011 6:43:10 PM.

Det är nu bara några dagar kvar till valdagen i VG-regionen. Kampanjen har varit ömsom vin och ömsom vatten. Det är enomt svårt att få media att nämna oss. Vi har fått några bra artiklar i Skaraborg, men våra debattartiklar har nobbats och våra insändare har inte släppts in. Speciellt verkar Göteborgsposten betrakta oss som paria.

Däremot så har vi ett valprogram, affischer och flygblad som fungerar över förväntan väl. Vi får enormt mycket positiva kommentarer. Jag har till och med fått positiva reaktioner på vårt förslag om att släppa kulturen fri från funktionärer i Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Affischerna fungerar väldigt bra. De är främst till för att folk ska se att vi ställer upp, men konkreta budskap och människor på dem färbättrar intrycket av Piratpartiet. Format A3 innebär att det inte är någon idé att vända sig till bilister, så det blir mest affischering på spårvagnshållplatser och gångstråk där det passerar mycket människor. Format A3 innbär också att man kan köra dem i en lamineringsmaskin. Detta är lysande. Affischerna blir väderbeständiga, går att sätta på lyktstolpar och kräver massor av ansträngning för den som vill slita ned dem.

Med tanke på det positiva bemötande vi får så har vi kanske en chans att komma in i regionfullmäktige. Det vore därför väldigt synd om vi stupade på mållinjen. Vi behöver hjälp med att få ut valsedlar till vallokalerna på söndag. Vi lyckades med nöd och näppe få full täckning i höstas, och det är många medlemmar som har fallit ifrån sedan dess. Alla valkretsar behöver hjälp. Kontakta valkretsledaren i valkretsen där du kommer och hjälper till. Om du kommer inresande och hjälper oss så kan vi lova mat och husrum. Kommer du sedan till Göteborg på söndag kväll bjuder vi på valvaka i sällskap med trevliga pirater. Det blir spel, prat och en bit mat.