Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for February 2011

Manifest och kandidatur på plats

written by jacob, on Feb 28, 2011 1:40:27 AM.

Det finns nu ett utkast till valmanifest och en tråd för kandidaturer

Möjligheten att kandidera kommer att stänga den 15 mars. Om antalet kandidater vid den tidpunkten understiger 12 kommer jag att avbryta vårt valdeltagande i brist på intresse. Jag vill gärna se kandidater från samtliga valkretsar i regionen.

Nu är jag inte så orolig för att vi ska få för få kandidater, för jag tycker vi har ett bra utkast till manifest. Vi har flera frågor som berör människors vardag samtidigt som de är förankrade i vårt principprogram. Vi har i och med det en mer omfattande och tydlig politik för regionen än de flesta av gammelpartierna. Det hoppas jag ska inspirera våra medlemmar att ställa upp på vår valsedel.

Jag kommer att resa till USA om några timmar och återvänder den 20 mars. Det innebär att jag kommer att sköta fortsatt planering via epost och Piratpartiets forum. Det är ingen större skillnad jämfört med nu, förutom att svarstiderna i båda riktningar kan bli lite längre.

Regionvalet - andra dygnet

written by jacob, on Feb 27, 2011 3:16:56 AM.

Dagen omprioriterades. Eftersom utkastet till valmanifest ska gå ut på måndag, samtidigt som kandideringen till valsedeln ska utlysas så har jag arbetat på dessa två under dagen. Jag är rätt nöjd med resultatet, men jag vill göra ytterligare en revision innan jag går ut officiellt.

Ytterligare några goda nyheter när det gäller engagemang från olika håll, även om det har varit osedvanligt tyst i alla chattkanaler. Det är väl revolution på TV, eller nått…

Regionvalet - ett dygn senare

written by jacob, on Feb 26, 2011 12:55:28 AM.

Det har snart gått ett dygn sedan jag publicerade min plan för regionvalet. Den har mottagits väldigt väl på olika håll, även om den ännu inte har nått ut till den breda skaran av medlemmar.

Jag har ägnat en stor del av dagen åt att kontakta nyckelpersoner inför valet - valkretsledarna inom regionen, valkretsledare inom distriktet men utanför regionen och distriktsledare i övriga landet. Jag har har redan hunnit få några positiva svar, trots att det kommer att krävas många kontakter och mycket planering innan de flesta kan svara på hur mycket hjälp vi kan få från andra håll i landet. Jag har även börjat kontakta stabsfunktionerna i partiledningen och har även där börjat få in positiva svar.

Kontakterna fortsätter imorgon. I övrigt så har jag jobbat på policydokument och tittat på kostnadsuppskattningar. Till en verklig lågbudgetkampanj behöver vi få in c:a 70 000 kr, varav hälften till valsedlar. Då kommer vi att vara helt beroende av självuppoffrande aktivister och medias vilja att ge oss publicitet. Ska vi ha en någorlunda stor säkerhet att komma in i fullmäktige skulle vi behöva en annonseringsbudget på en halv miljon kronor. Jag misstänker att vi kommer att få leva med osäkerheten.

Det som stundar i helgen är arbete på första utkastet till valmanifest. Anledningen till att jag vill ha utkastet klart så tidigt är att kandideringen till valsedeln öppnar på måndag. Kandidaterna måste ha ett underlag som visar på ett ungefär vilken politik de kandiderar till att föra. Jag har hunnit med att rekrytera en person till redaktionen. Jag har ett par samtal till att föra om den saken under morgondagen.

Regionvalet - preliminär plan

written by jacob, on Feb 25, 2011 3:10:02 AM.

Omval i Västra Götalandsregionen

Jag har av DL Daniel Svensson utsetts till projektledare för omvalet till regionfullmäktige i VG-regionen. Jag tackar för förtroendet och kommer med glädje och entusiasm ta mig an uppgiften.

Min plan är att vi ska deltaga i valet. Det kan uppstå hinder på vägen, men jag räknar med att dessa kan överkommas. Tiden är knapp för att planera och genomföra en valrörelse. Därför har arbetet redan påbörjats. Hade det varit mer gott om tid hade jag avsatt mer tid för samråd med olika människor i organisationen. Som läget är nu kommer jag att behöva fatta en hel del beslut utan att först förankra dem. Min strävan i tidsplaneringen har varit att avsätta tid för diskussion i de viktiga politiska frågorna, men även där kommer tiden att vara knapp. Den som vill göra sig hörd bör därför studera tidsplanen och vara redo att framföra sina åsikter under den avsatta tiden. Speciellt är tiden mycket knapp för valmanifest och val av kandidater till valsedeln. Valsedlar måste beställas senast 25 mars för att vi ska ha en rimlig chans att få dem till förtidsröstningen. Valmanifestet måste vara klart någon vecka senare, så att flygblad kan gå i tryck och vara på plats då valrörelsen börjar.

Valrörelse

Piratpartiet kommer att påbörja valrörelsen 7 dagar innan förtidsröstningen börjar, vilket kommer att innebära att att hela valkampanjen blir 17 dagar lång. Fokus i aktiviteter på gator och torg kommer att vara under de 3 helger som infaller under kampanjperioden.

Mål och utvärdering

Målet med att deltaga i regionvalet är att i första hand stärka Piratpartiets självförtroende och förmåga inför valen 2014. Vi vill ge fler medlemmar erfarenhet av att driva valrörelse, bygga nätverk mellan aktivister i olika delar av landet och stärka sammanhållningen i Piratpartiet. Skulle vi komma in i fullmäktige så är det en bonus.

För att utvärdera måluppfyllelsen har jag satt följande personliga mål. De speglar enbart uppfyllelsen av målet med att bygga självförtroende.

Underkänt - mindre än 0,75 % av avgivna röster Godkänt - Mer än 0,75 % av avgivna röster Väl godkänt - mer än 1,5 % av avgivna röster Mycket väl godkänt - mer än 3 % av avgivna röster, plats i regionfullmäktige

Basorganisation och förutsättningar

VG-regionen har c:a 1,5 miljoner invånare (17 % av Sveriges befolkning, varav en tredjedel bor i Göteborg. Ytterligare en tredjedel bor i kranskommunerna kring Göteborg.

Regionfullmäktige har 149 mandat. Det finns en spärr på 3% av godkända röster för att få ta plats i fullmäktige. Det innebär att om man kommer in så kommer man sannolikt att ha minst 5 platser.

Regionen består av 5 valkretsar

 • Göteborg - VL Ver Takeo
 • Skaraborg (numera VG östra) - VL Johan Lundberg
 • Södra Älvsborg (numera VG södra) - VL Andreas Kettelhoit
 • Norra Älvsborg (numera VG norra - VL Kent Holmblad
 • Bohuslän (numera VG västra) - VL Mikael Börjesson

I distriktsledningen finns också DL Daniel Svensson och vDL Mikael Holm

Stöd utifrån

Vi hoppas och förväntar oss att hela Piratpartiet ska hjälpa till, dels genom stöd på avstånd, dels genom att resa till VG-regionen och hjälpa till med kampanjandet och valsedelsdistributionen.

För att få en jämn fördelning av hjälp så ska tillresande stöd i första hand riktas på följande sätt:

 • Distrikt Syd - Södra Älvsborg
 • Valkrets Värmland - Norra Älvsborg
 • Distrikt Öst - Skaraborg
 • Distrikt Norr - Göteborg
 • Distrikt Stockholm - Bohuslän och Göteborg
 • Valkrets Halland - Bohuslän

Vi kommer att vara beroende av fjärraktiviteter från aktivister i andra delar av landet för att ge oss som är på plats så mycket tid som möjligt att vara på fältet. Här är några exempel på vad man kan göra utan att vara i regionen:

 • Skriva debattartiklar
 • Prata med tidningar om införande av debattartiklar
 • Skriva och skicka in insändare
 • Arrangera intervjuer åt kandidaterna
 • Ringa runt till skolor för att ordna informationstillfällen för elever med rösträtt
 • Hjälpa till med planeringen kring distribution av valsedlar
 • Bistå med utformning av tester och layout till flygblad
 • Leta upp debatter och få in kandidater som deltagare
 • Delta i externa debatter om valet i regionen (TV kommer säkert att ha en massa soffprogram där tyckare i Stockholm kommenterar valet i VG-regionen)

Valorganisation

Valorganisationen kommer att bestå av 2 delar, en kampanjorganisation och en distributionsorganisation för valsedlar. Båda delorganisationerna kommer att ha en central ledning, och en chef för varje valkrets. Kampanjorganisationen kommer att ha en kampanjgrupp per valkrets. Distributionsorganisationen kommer att så långt det går använda sig av existerande infrastruktur med Valkretsledare och Kommunledare.

Chefer i valkretsarna kommer att tillsättas av projektledaren efter samråd med valkretsledarna. Staberna kommer att tillsättas av projektledaren efter samråd med partiledningen och distriktsledaren.

Ekonomi

Vi kommer att behöva pengar till 4 saker

 • Valsedlar
 • Kampanjmaterial
 • Resor
 • Tillstånd (valstuga, demonstrationer)

Jag räknar med att vissa medel kan hämtas ur partiets ordinarie budget. Bland annat har ledningen budgeterat en hel del pengar för resor. Vi räknar med att de förägger sitt resande till regionen under valkampanjen.

Vi hoppas också på att få nyttja större delen av budgeten för aktivistinitiativ och trycksaker.

Det betyder fortfarande att vi måste be medlemmar och sympatisörer om bidrag till valsedlar och kampanjmaterial. Om så blir nödvändigt kommer jag själv att bekosta samtliga valsedlar, men det vore trevligt om det fanns nog med pirater som bidrog att jag inte behöver ta hela kostnaden själv.

Det är min förhoppning att samtliga Ung Pirat-föreningar i och kring regionen samverkar med Piratpartiet i valkampanjen, och att de bekostar sina egna aktiviteter under kampanjen. Det bör vara ett bra tillfälle för Ung Pirat att värva nya medlemmar och skapa aktiviteter inom förbundet.

Valplattform

Det vore olämpligt om jag satte ihop en valplattform själv. Det är partiets medlemmar som ska utforma partiets politik. Det ingår däremot i mitt mandat att sätta ramar ur taktisk och strategisk synvinkel.

Jag har därför beslutat att alla punkter som skall ingå i valmanifestet skall vara sådana att regionfullmäktige har ett konkret ansvar i frågan. Ställningstaganden ska bygga på belagda sakförhållanden och inte sådant som baseras på hörsägen.

Det skulle naturligtvis vara möjligt att försöka övertyga väljarna om att rösta på Piratpartiet för att vi är för fri fildelning, stödjer revolutionen i Egypten, vill ha fri invandring eller vill avskaffa patent. Jag tror inte att det skulle gagna oss i den här valrörelsen och jag har därför valt fokus enligt ovan. Om väljare eller medtävlare söker diskussion i dessa senare frågor ska vi naturligtvis framföra våra åsikter, men vi ska inte aktivt söka efter tillfällen att framföra dem.

Valmanifestet bör innehålla minst en profilfråga som kan förväntas genrera stöd utanför den krets av personer som kan betraktas som partiets kärnväljare. Frågorna ska naturligtvis vara baserade på vad som uttrycks i partiets principprogram, men perspektivet bör anpassas så att det är applicerbart på regionfullmäktiges beslutskompetens.

Framtagandet av ett valmanifest kommer att ske på följande sätt:

 • En redaktion kommer att ta fram ett utkast till manifest.
 • Detta skickas ut på remiss till medlemmarna som får lämna förslag på ändringar och tillägg
 • Redaktionen bearbetar utkastet utifrån inkomna förslag
 • Utkastet underställs de valda kandidaterna för slutgiltig revision och godkännande
 • Det godkända förslaget underställs partistyrelsen, eller dess utsedda ombud för slutgiltigt godkännande

Kalender

Preliminär kalender ser ut så här:

 • Måndag 28 februari Preliminär valplattform går ut på remiss, kandidatur till listor öppnar, utfrågning av kandidater börjar
 • Onsdag 16 mars Kandidatval påbörjas
 • Onsdag 23 mars Kandidatval stänger, valresultat publiceras
 • Torsdag 24 mars Kandidater har möjlighet att begära nedflyttning på listan
 • Fredag 25 mars Valsedlar lämnas till tryckning, möte för valda kandidater med slutredigering av valplattform
 • Måndag 4 april Slutgiltig valplattform fastställs (av partistyrelsen eller av dem utsedda representanter), flygblad går till tryck
 • Måndag 18 april Flygblad levereras
 • Torsdag 28 april - Valkampanjen startar
 • Lördag 30 april - Cortegen - flygbladsutdelning i Göteborg
 • Söndag 1 maj - Aktiviteter i hela regionen
 • Torsdag 5 maj - förtidsröstningen startar - valsedelsdistribution
 • Fredag 6 maj
 • Lördag 7 maj
 • Söndag 8 maj Stora kampanjhelgen
 • Fredag 13 maj
 • Lördag 14 maj Slutspurten
 • Söndag 15 maj Valdag - valsedelsdistribution

Valsedlar förväntas komma c:a 1 maj. Distribution till valkretsar sker snarast därefter. Vi är tacksamma om butiken sköter beställda valsedlar och valsedlar till utlandet. Övrig distribution bör kunna lösas inom regionen.

Ground hog day

written by jacob, on Feb 24, 2011 12:04:17 PM.

I USA ock Kanada firas Ground Hog Day den 2 februari varje år. Enligt folktraditionen är det då Groundhogs (skogsmurmeldjur) första gången efter vintern sticker sitt huvud ur sin håla. Om det då är soligt och murmeldjuret råkar få syn på sin egen skugga så blir det så förskräckt att det dyker ned och fortsätter sova. Detta tas som tecken att vintern kommer att fortsätta ytterligare 6 veckor.

Det var den association jag fick när jag läste distriktsledningens beskrivning av situationen i partiet inför omvalet i VG-regionen.

Visst finns det många i distriktet som är modstulna efter misslyckandet i riksdagsvalet, men det finns också en massa människor som är revanchsugna.

Visst har vi tappat en del av våra aktivister, men samtidigt har vi sett nya ansikten på piratfikor och i chattar

Visst kommer det bli jobbigt att distribuera valsedlar, men det blir det alltid.

Det enda vi riskerar genom att ställa upp är att resultatet blir lika uselt som i valet 2010. Alla förbättringar kommer att stärka moralen i partiet och förbättra förutsättningarna inför 2014. Partiledningen har ett gyllene tillfälle att samträna inför nästa val, för det här är inte bara en angelägenhet för väst. För Piratpartiet är det en signal till omvärlden - ska vi visa att finns kvar på banan eller ska folk dra slutsatsen att vi är uträknade?

Ställ upp i valet

written by jacob, on Feb 23, 2011 12:51:00 AM.

Jag har drivit företag i olika konstellationer under 25 år. Jag har arbetat med att marknadsföra Gothcon, världens äldsta årligen återkommande spelkonvent. Det fyller 35 år i år. Min samlade erfarenhet är att det tar lång tid att etablera ett varumärke. Ibland kan man ha tur och hamna mitt i blickfånget en stund, men även en lyckträff har begränsad livslängd. “It’s a tough world where today’s champion is tomorrows crocodile shit”, för att citera Monty Python.

Att träget arbete vinner exemplifieras också av den här bloggen. För varje inlägg som jag skriver ökar antalet läsare. För varje läsare ökar chansen att det ska uppstå debatt i kommentarsfältet. Debatt genererar fler läsare och mer inspiration att skriva.

Därför är jag lite förbryllad över reaktionerna på att vi ska ha omval i Västra Götalandsregionen. Det är över 20% av alla väljare i Sverige som får gå till valurnorna igen. Det är ett ypperligt tillfälle att lyfta frågor som inte har med jobb och skattesänkningar att göra, för regionen sysslar inte med sådant. Regionen sysslar med sjukvård, där det finns integritetsproblem, kultur som kan befrias, skolor som skulle kunna använda fri programvara och kommunikationer där vi kan argumentera för bredband åt alla. Dessutom är regionen ägare till hälften av Västtrafik. Detta bolag har nyligen slutfört införandet av ett biljettsystem med integritets- och rättssäkerhetsproblem. Ett system som alla som använder det avskyr.

Jag vill påstå att det är ett toppenläge för ett parti som inte fick ljuset på sig i riksdagsvalet.

Jag vill påstå att vi måste synas i det här valet för att bygga varumärke till nästa val. Den som inte syns finns inte.

Jag vill påstå att vi har en god chans att komma in. Valdeltagandet kommer att vara lägre och vi kan skaffa oss mer uppmärksamhet än i riksdagsvalet.

Partiledningen har sagt att det är en angelägenhet för distriktet och partistyrelsen har dammat av några gamla beslut om villkor för att få ställa upp i lokala val.

Vad är vi rädda för? Att vi inte har tillräckligt med aktiva? Om vi inte har aktiva nu, hur kommer det att se ut 2014? Om vi inte kan fixa ihop nog med folk för att driva en valrörelse i 20% av landet, hur ska vi klara av det i 100% av landet? Vill vi verkligen låta gammelpartierna stå oemotsagda i en valrörelse?

Är det kanske så att ledningen är upptagen av internt navelskådande? Partistyrelsen demoraliserad och skotträdd? Kanske var omvalet en obekväm händelse som inte fanns inskriven i 5-årsplanen som fastställdes strax efter nyår. Är vi redan slut som parti?

Var finns ledarskapet? Var finns den som går före och och säger “Visst ska vi köra, vill ni hänga med?” Var finns den som engagerar hela Piratpartiet från Karesuando till Smygehuk i att få in Piratpartiet i VG-regionen?

Jag vill köra. Det finns ett antal aktivister i regionen som vill köra, men utan entusiasm i partitoppen är projektet dödfött.

En biståndspolitik för Piratpartiet

written by jacob, on Feb 13, 2011 1:02:00 AM.

Under min uppväxt bodde jag under 3 år i Zambia. Min far jobbade för SIDA och var i det Zambiska Jordbruksministeriet “Farm Building Engineer”. På den tiden gick det 3 peroner på fältet på varje administratör på SIDA:s huvudkontor i Stockholm. Inräknat i personer på fältet var alla dem som jobbade på SIDA:s kontor i Lusaka. De var nästan lika många som samtliga övriga svenska biståndsarbetare i Zambia. Det gjorde att ungefär hälften av all SIDA-personal i början på 1970-talet var administratörer. Det gjorde att mer än hälften av biståndsbudgeten försvann innan den ens kom så långt som till ett försök att förbättra förhållandena i ett mottagarland.

Sedan gick stora delar bort för att de satsades på dödfödda prestigeprojekt. Min far var lyckligt lottad för han hade en tjänstemannapost mitt inne i ett ministerium och kunde i alla fall fungera som en mentor och kugge i en förvaltning. Värre var det för volontärer som skulle driva kooperativ och efter 2 månader satt med traktorer utan reservdelar eller ambitiös grupp människor som skulle bygga upp en lantbruksskola mitt ute i bushen. Inte ett spår av vad de arbetade med finns kvar idag. Zambia var ändå relativt bra, för pengarna gick inte direkt ner i ministrars fickor och det fanns på många håll en ambition att verkligen skapa förbättringar. De flesta svenska satsningar på den tiden var i ännu bedrövligare skick. De försämrade förutsättningarna för utveckling i mottagarländerna.

Zambia blev medan vi bodde där en enpartistat och i praktiken blev Kenneth Kaunda envåldshärskare under en ganska lång period. Det föranledde inte att Sverige drog bort sitt bistånd. Vi har en stolt tradition av att stötta diktaturer under den välmenande men felaktiga föreställningen att humanitärt bistånd går till människorna och inte ger något stöd till regimen. Problemet med att hjälpa folk under en förtryckarregim är att man genom hjälpen förlänger deras lidande. Eftersom hjälpbehovet i världen är bottenlöst så har man spenderat pengar som skulle kunna hjälpa någon annan på att stärka en auktoritär regim.

Nu är Zambia ett lyckligt undantag, för landet gick under 1990-talet igenom en inre revolt och har sedan dess varit en förhållandevis god demokrati. Trots det så har levnadsvillkoren i landet inte utvecklats nämnvärt sedan jag reste därifrån 1973.

Svensk biståndspolitik har utvecklats sedan 1970-talet. SIDA är en mer slimmad organisation. Insatserna fungerar bättre och är inte längre skadliga för mottagarländerna, men vi stödjer fortfarande diktaturer och vi sprider fortfarande pengarna på för många projekt och för många länder.

Mitt förslag till en biståndspolitik för Piratpartiet är att vi ska satsa pengar på färre länder och med andra bidragsgivare komma överens om vilket land som satsar på vilken mottagare. Det ska finnas en eller max två huvudmän för biståndet till varje mottagarland. Det gör att vi får mer effekt för insatta pengar. Sedan ska vi kräva att mottagarlandet uppfyller vissa minimikrav när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Det ska finnas ett flerpartisystem. Det ska hållas fria och rättvisa val. Det ska inte finnas politiska fångar i nämnvärd omfattning. Korruption ska vara begränsad. Vi ska i samtliga mottagarländer stödja utbyggnaden av en civil infrastruktur för kommunikation som har god redundans och som inte enkelt kan blockeras eller styras av staten. Bistånd ska framför allt användas som ett medel att stärka demokratier i tredje världen. Starka demokratier som ger sina medborgare frihet och välstånd är den mest effektiva vägen att skapa en bättre värld. Information når nämligen ända in i hjärtat av de mest repressiva diktaturer och väcker människors längtan efter frihet och bättre materiella förhållanden.

Medan övriga partier inte har drivit en sådan här politik tror jag inte att vi kommer att se mycket opposition mot den. Biståndsfrågor har fört en tynande tillvaro och det finns mycket utrymme för förnyelse.

En narkotikapolitik för Piratpartiet

written by jacob, on Feb 12, 2011 12:42:27 AM.

Jag vill börja med att säga att jag inte är drogliberal. Jag är måttlig brukare av alkohol och rör inte nikotin. Jag dricker mycket sällan koffeinhaltiga drycker och min enda kontakt med narkotika är att jag i några omgångar har gått på morfin och andra smärtstillande preparat. Vid ett tillfälle så länge som 6 veckor. Mitt mål är att minska skadeverkningarna av droger. Jag presenterar det här förslaget som ett frö för att skapa en debatt, eftersom jag anser att svensk drogpolitik har kört fast och är enögd och enkelspårig.

Svensk drogpolitik utgår ifrån att vi kan skydda människor från narkotika och berusningsmedel genom att förbjuda dem. Det leder till ett antal negativa konsekvenser. Det uppstår en illegal marknad för droger som framför allt utnyttjas av organiserad brottslighet. I Sverige är t.ex. Hells Angels och Bandidos drogdistributörer och en stor del av deras verksamhet finansieras av illegala droger. Distributörerna har ett ekonomiskt intresse av att rekrytera nya (miss)brukare och det finns ingen reglering som står i vägen för sådan verksamhet. Ur missbrukarnas synvinkel så innebär köp av droger från illegala källor en risk. Man vet aldrig vilken kvalitet och koncentration drogen har. Det knyter också upp en stor del av polisens resurser för bekämpning av brott.

Min tes är att det går att genom legalisering av vissa narkotiska preparat och en omfattande reglering av försäljningen komma till rätta med de här problemen utan att antalet missbrukare ökar. Jag tror att vi har en situation i Sverige som liknar förbudstidens USA. Det faktum att droger är illegala gör dem spännade och en flykt från vardagen. Narkotikapolitiken har knappast gjort drogerna otillgängliga. När jag gick på högstadiet för 35 år sedan visste alla vem man kunde köpa droger av och enligt aktuell statistik är det enkelt för de flesta tonåringar och unga vuxna att få tag på droger.

Trots att priserna har fallit sedan jag var ung (en indikation på ökad tillgänglighet) så är droger en dyr vana som leder en del människor in på brottets bana. Legala droger skulle kunna säljas över disk till en tiondel av marknadspriser för dagens illegala droger, med jämn och kontrollerad kvalitet. Man skulle dessutom kunna sänka koncentrationen i drogerna. De säljs i dag på gatan i hög koncentration för att de är lättare att hantera på det sättet.

Jag föreställer mig ett system där det endast är tillåtet att nyttja droger i hemmet, om man är över 18 år. Förbudet att framföra fordon eller att uppträda påverkad på allmän plats skulle kvarstå. Distributionen skulle endast ske genom apotek eller annan auktoriserad och licensierad kanal. För att få köpa måste man vara bosatt i Sverige, vara över 18 år och endast få köpa en begränsad kvantitet för eget bruk. Alla köp skulle registreras och lagras viss tid.

Bruks- och försäljningstillståndet skulle endast omfatta vissa droger vars skadeverkningar är kända. För tyngre droger som heroin bör man pröva att förskriva drogen på recept till redan etablerade missbrukare. Det har gjorts tidigare i bland annat Nederländerna och Danmark, med ganska goda resultat.

Resultatet av en sådan här politik skulle vara betydligt minskade inkomster för organiserad brottslighet. Dessutom skulle allmänheten kunna lära sig mer om ruseffekter och skadeverkningar hos olika droger. Verkligheten är betydligt mer nyanserad än vad som målas upp i media och myndigheters informationskampanjer. Hur många vet t.ex. att flertalet av dem som nyttjar narkotiska preparat sköter sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. För vissa grupper (amfetamin för personer med utpräglad ADHD, marijuana för för vissa nervösa besvär och plågsamma sjukdomar) så är samhällets strikta hållning mot narkotika ett problem, och de skulle kunna få en lindring av sina problem med en mindre restriktiv politik.

Det politiska fältet är helt öppet för en sådan här politik. Det finns inga andra partier som ens vågar beröra ämnet. Självklart ligger det en fara i det för Piratpartiet, men det innebär samtidigt en möjlighet att visa på mod och nytänkande.

Det är naturligtvis oerhört svårt att förutsäga vad en så kraftig förändring av narkotikapolitiken skulle ge för resultat och man måste därför gå mycket försiktigt fram. Begränsade försök under lång tid måste först utföras innan man rullar ut programmet i hela landet. Sker bakslag så får man backa och omvärdera, men genom att inte våga göra försöken kan vi aldrig uppnå någon förbättring.

Delning av makt

written by jacob, on Feb 11, 2011 1:10:00 AM.

I en representativ demokrati så utgår all makt från folket. De väljer sina representanter som styr i deras ställe. I en parlamentarisk demokrati utser representanterna i sin tur en exekutiv funktion. I Sverige så väljer folket representanter till Riksdagen som i sin tur utser en regeringsbildare - statsministern. I Piratpartiet väljer stämman styrelse som i sin tur utser partledare. Precis som statsministern sedan tillsätter ministrar i sin regering så skapar Piratpartiets partiledare sin ledningsgrupp.

Piratpartiet ondgör sig med rätta varje gång regeringen tar till påtryckningar mot riksdagsmän för att få igenom sin politik. Det gör vi för att det är otillbörligt att regeringen har ett direkt inflytande över dem som är satta att kontrollera regeringen. På samma sätt skulle vi protestera högljutt om riksdagsmajoriteten skulle ändra reglerna för nästa val, t.ex. genom att införa valkretsar med “winner-takes-all”-val. Vi har regler i grundlagen som hindrar ett sådant agerande. Vi har en från riksdagen fristående organisation för att genomföra och pröva val.

På samma sätt som vi propagerar för korrekt delning av makt i svensk och europeisk politik måste vi hantera delning av makt inom piratpartiet. Det innebär att styrelsen inte ska utsättas för påtryckningar från ledningen och att medlemsmötet inte ska styras av styrelsen. Styrelsen har två verktyg att arbeta med gentemot medlemsmötet. Det ena är att styrelsen kan lägga propositioner. Det är förslag som styrelsemajoriteten står bakom och som träder i kraft så snart protokollet från medlemsmötet justerats. Det andra verktyget är att styrelsen har rätt att yrka bifall eller avslag på medlemsmotioner. Båda dessa möjligheter är kraftfulla maktinstrument eftersom ett flertal av medlemmarna förväntas lyssna extra på styrelsens åsikter - de har ju faktiskt en gång givit styrelsen sitt förtroende.

I övrigt så skall medlemsmötet vara fritt från styrelsens direkta påverkan. Det är revisorer, valberedning, presidium och enskilda medlemmar som driver mötet och bestämmer mötesordning och behandling av de olika frågorna. Styrelsen ska finnas tillgänglig för att besvara frågor kring verksamhetsrapport och ekonomisk rapport, men ska inte ha någon styrande eller argumenterande roll på mötet. Det står naturligtvis styrelsemedlemmarna fritt att uppträda på mötet som enskilda medlemmar, med samma rättigheter som vilken medlem som helst.

Oavsett hur goda intentionerna än är, så ska styrelsen inte ens komma i närheten av att påverka voteringsordning och valsystem. The road to hell is paved with good intentions!

Valberedningens avgång

written by jacob, on Feb 9, 2011 10:28:12 PM.

Piratpartiet har en fenomenal förmåga att ställa till det. Valberedningen har avgått, vilket skapar betydande problem för rekryterandet av ny styrelse på medlemsmötet i april. Det skapar också oro för partiets framtida existens. Jag ägnade därför en stund åt att ta reda på var konfliken ligger och vem som har handlat mindre klokt i sammanhanget. Bakgrunden finns i senaste styrelseprotokollet och meddelandet från valberedningen.

Till att börja med vill jag rikta kritik mot styrelsen. Vad fan har ni att göra med voteringsordning på medlemsmöten? Det är obegripligt varför frågan behandlades på ett styrelsemöte över huvud taget. Att tillsätta ett tillfälligt mötespresidium var en nödvändig åtgärd, trots att det egenligen ligger utanför styrelsens kompetens, men i övrigt ska styrelsen hålla sina fingrar från ordningen på medlemsmötet. Mötet är medlemmarnas forum där bland annat styrelsens arbete utvärderas. Det är bara på Kuba och i Nordkorea som sådana politruk-fasoner fortfarande är på modet.

Sedan vill jag rikta min kritik mot valberedningen. Ni har valt att avgå på grund av att styrelsen har lagt sig i ert arbete. Ni är tillsatta av medlemsmötet och svarar endast inför mötet. Jag hade förväntat mig att ni skulle stå upp mot styrelsens brott mot partiets ledningsprinciper och lagt fram ett förslag på styrelse som begriper sin roll i partiet. jag vet att ni har förmågan, för jag känner flera av er och vet att ni har såväl den kompetens som den integritet som krävs för arbetet.

Jag har tidigare kritiserat styrelsens beslut och dess arbetssätt och det är plågsamt att än en gång behöva konstatera att Piratpartiet inte har en styrelse som är vuxen uppgiften. Så länge det förhåller sig så är Piratpartiet i ständig kris, och därför måste medlemsmötet hitta nya kandidater för att ersätta de styrelsemedlemmar vars mandat går ut. Speciellt viktigt är det att hitta en sammankallande som har förmåga att leda styrelsens arbete på ett sätt som tar tillvara de samlade förmågor som finns i styrelsen, och som klarar att styra runt alla de blindskär som kommer i styrelsens väg.

Jag var en av de personer som hade nominerats till valberedningen och jag kandiderade under villkor att det fanns ett komponerat förslag där samtliga kandidater var villiga att radikalt reformera styrelsearbetet och där jag kände förtroende för övriga kandidater. Jag är inte kandidat i ett förfarande där medlemmarna röstar på enskilda kandidater. Jag ser det inte som värt min tid att skapa ordning i en styrelse som tillsatts på det sättet.

Som saken är nu så ligger bollen i händerna på mötespresidiet. De har tidigare haft en förmåga att trolla med knäna, så man kan väl fortfarande hoppas på ett mirakel.