Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for January 2011

En osmaklig konsultation

written by jacob, on Jan 24, 2011 11:22:25 PM.

EU-kommissionen har bjudit in till konsultation rörande kommissionens rapport om effekten av IPRED. La Quadrature du Net skriver om saken och beskriver problem med rapporten.

Själv blir jag förfärad när jag läser det som kallas rapport. Det finns nämligen inte minsta tillstymmelse till belägg för de påståenden som presenteras. Man säger att IPRED har haft goda effekter, utan att dra upp någon som helst statistik. Man jämför lagstiftning i olika länder utan att ens nämna vilka länder man jämför. Man blandar glatt kommersiell kopiering av varor med kommersiell och privat kopiering av information. Man gör ingen skillnad på patent och upphovsrätt.

Det hela är en osmaklig partsinlaga för dem som anser att kommersiella rättigheter går före mänskliga rättigheter. Jag vill därför uppmana alla att delta i konsultationen och lämna informerad kritik av rapporten. Den är inte svår att läsa. Medan underlaget enbart finns på engelska så finns rapporten på ett flertal språk, inklusive svenska.

Läs den och fundera efter varje mening. Vad finns det för bevis för det som sägs? I vems intresse sägs saken? Vad skulle en ändring av lagstiftningen i den riktning som antyds få för konsekvenser?

Rapporten vill få oss att tro att ansvar för mellanhänder är bra när det gäller Internet Service Providers. Det motsvarar att posten skulle hållas ansvarig för narkotikaförsändelser, med en skyldighet att kontrollera innehållet i varje försändelse, eller att vägverket skulle ansvara för fortkörningar och vara skyldiga att mäta varje bils fart på varje vägsträcka i hela landet.

Det är ett allvarligt brott mot det öppna samhällets principer att lägga polisiära uppgifter på företag och civila organisationer. Brott ska utredas av polis och åklagare, för de är de enda som har formell kompetens att göra det. Trots att de är utbildade så räcker det inte till perfekt rättssäkerhet, men den är ändå många gånger bättre än vad vilken annan organisation klarar att åstadkomma.

En breddad politik för Piratpartiet

written by jacob, on Jan 23, 2011 11:03:01 PM.

Jag har många vänner som röstade på Piratpartiet i EU-valet. Det var inte många av dem som röstade på Piratpartiet i de svenska valen 2010. När jag berättar för dem att jag är aktiv i Piratpartiet så berättar de flesta spontant hur de har röstat och de lämnar ganska detaljerade motiveringar. Några säger uttryckligen att de röstat borgerligt i de svenska valen för att de varit oroade av de rödgrönas program. De flesta har dock sagt att Piratpartiets principprogram är för smalt för att de skulle kunna rösta på oss i riksdagsvalet. De flesta har inte känt till vad vid stått för i lokala val.

Jag mötte väldigt många liknande reaktioner i valrörelsen. Människor frågade ständigt efter vad vid stod för mer. En del ville ha klara ställningstaganden om skatter, pensioner och arbetsmarknadspolitik, men de var i minoritet. De flesta ville bara ha något mer än integritet, kultur och kunskap. De såg oss inte som ett valbart alternativ med en så smal ideologisk plattform.

Samtidigt som jag tror att vi måste bredda vårt program för att betraktas som ett seriöst alternativ i svensk inrikespolitik så tror jag att det vore ett misstag att anamma frågor som de etablerade partierna driver. Riksdagspartierna är oerhört fattiga på idéer och har drivit skyttegravskrig runt samma samhällsfrågor i decennier. Det finns så många andra vinklar som man kan använda för att analysera samhällsproblem och som leder till andra lösningar än de traditionella. I stället för att bråka om betyg i skolan ska vi lyfta blicken och fråga oss vad skolan egentligen är till för, och hur vi bäst använder den för att forma samhället. I stället för att bråka om hur resultatet av våra mödor ska fördelas borde vi fundera djupt över hur samhället måste struktureras i framtiden. I stället för att acceptera lobbying och beställningslagar för intressegrupper bör vi föreslå djupa samhällsförändringar som förändrar maktstrukturer och för över mer kontroll till medborgarna.

En fråga som skulle kunna bli en piratfråga är förslaget om medborgarlön av Klara Tovhult med flera. Tyvärr är förslaget som det presenterades så tunt att det inte går att värdera. Det är bara en idé och dessutom en idé som presenterats många gånger förr. Ska man kunna driva ett som en piratfråga krävs en ekonomisk analys och en konsekvensanalys. Hur skulle statsfinanserna se ut om vi införde medborgarlön. Hur många människor skulle förändra sitt ekonomiska beteende om de hade en garanterad inkomst? Hur skulle medborgarlön förändra tillgången på arbetskraft i vissa bristyrken? Vad skulle effekterna bli vid olika nivåer på medborgarlönen? Vi skulle behöva ett konkret belopp och basen till ett regelverk för att betraktas som seriösa i frågan.

Personligen så ser jag inte medborgarlön som en extremt angelägen fråga, men det finns andra som gör det. Om de gör grundarbetet så är jag beredd att med en positiv inställning debattera frågans införande i vårt partiprogram.

Själv vill jag att Piratpartiet ska engagera sig i skolfrågor, maktbalansen mellan folk, företag och politiker, en reformering av svenskt rättssystem och en omvärdering av svensk drogpolitik. Jag kommer att presentera mina idéer i en serie blogginlägg. Vissa frågor kommer säkert att bli rätt kontroversiella, så jag hoppas att många vill engagera sig i debatten.

Nya kvastar

written by jacob, on Jan 11, 2011 3:07:00 AM.

Anna Troberg har efter helgens ledningsmöte presenterat Piratpartiets nya ledningsgrupp. Jag höll först på att skriva “sin nya ledningsgrupp”, men det vore nog inkorrekt. Det sätt som gruppen presenteras på visar på en ny stil och modell. Det är starkt fokus på hur gruppen ska fungera för att skapa framgång för Piratpartiet och hur gruppen ska arbeta och kommunicera. Anna Troberg har inte satt sig själv i en central position i gruppens arbete och jag tror det är rätt. Ledningsgruppen ska kunna sköta partiets inre angelägenheter utan större inblandning från partiledaren, som därmed blir fri att representera partiet utåt. Det kommer att bli mer än nog av interna frågor för Anna utan att hon drar dem till sig.

Jag gillar de nya ansiktena i ledningsgruppen. Emma och Marit har jag haft hyfsat mycket kontakt med och jag är övertygad om att de kommer att uträtta mycket gott i sina nya roller.

Valet att inte tillsätta en vice partiledare just nu tycker jag, som jag har sagt tidigare, är mycket klokt. Det får gärna ta ett par månader - det viktigaste är att vi får en person som ledning, styrelse och medlemmarna hyser förtroende för. Det är ett jätteviktigt val, för det är den personen som ska träda in om partiledaren inte längre kan fullgöra sina uppgifter eller om partiledaren en dag förlorar styrelsens förtroende.

Det för oss in på ämnet arbetsbeskrivningar, som är en del av resultatet av helgens möte. Själv avskyr jag arbetsbeskrivningar med hela mitt hjärta, för jag upplever dem som begränsande, men jag har en förståelse för att andra upplever dem som en trygghet. På det hela är nog arbetsbeskrivningarna ganska bra, men jag har synpunkter på några av dem.

I vice partiledarens roll finns inte beskrivet uppgiften att ta över om om partiledaren inte längre finns tillgänglig. Eftersom jag betraktar det som rollens viktigaste uppgift ser jag det som en miss som bör rättas.

I rollerna för valkretsledare och kommunledare finns ett antal kvantifierade mål. Det är bra, även om det är tufft, att sätta upp mål för publicering av insändare och debattartiklar. Det är bra att ha kvantifierade mål för ökning av aktivister. Däremot så visar det brist på insikt i vardagen för VL och KL att tro att de ska kunna påverka medlemstalen i någon större utsträckning. Antalet aktivister är kopplat till hur den lokala organisationen fungerar men antalet medlemmar är i första hand kopplat till hur Piratpartiet framstår på ett nationellt plan. Jag tycker dessutom att det borde vara ett uttalat mål för alla DL att ha en aktiv VL i varje valkrets och för varje VL att ha en aktiv KL i varje kommun. Det är nog viktigare än att öka numerären med några procent per år.

Jag gillar den operativa planen som har upprättats. Den kan säkert förfinas en del, men den är ett jättebra dokument för att visa hur vi ska utvecklas till nästa val. Den visar på ett långsiktigt och utvecklande ledarskap för den innehåller information om vad som ska göras i varje period och när det måste vara klart, men den säger inget om hur det ska ske. Den säger inget om hur vår politik ska se ut. Det är något vi kommer att få komma överens om under resans gång.

Daniel Svensson skriver om “en lugn, varm och skön magkänsla” efter att ha deltagit på helgens partiledningsmöte. Det bådar gott för framtiden.

En moralisk upphovsrätt

written by jacob, on Jan 8, 2011 10:28:00 PM.

Anders Widén skriver tänkvärt om hur upphovsrättsmaffian gång på gång fått upphovsrätten förlängd, och hur det relaterar till moderna affärsmodeller som Google’s. Vi har idag för de flesta verk upphovsmannens livstid plus 70 år. I EU ville maffian gå till livstid plus 90, men kommissionen och parlamentet ville inte gå så långt i ett steg.

Varje tänkande människa inser att så långa skyddstider inte ligger i någon annans intresse än förläggarnas. För alla andra yrkeskategorier upphör all försörjningsbörda för närstående när man dör. Av någon anledning behandlas döda upphovsmän på annat sätt. Över huvud taget så lever nästan alla i samhället på vad de producerar idag, inte på vad de gjorde för 5 eller 50 år sedan. Enligt upphovsrättens logik ska en sjuksköterska (och hans/hennes arvtagare) ha en månatlig dusör för att ha lagt om operationssår för en patient, så länge patientens barnbarn är i livet.

Eftersom den juridiska upphovsrätten är orimlig har vi fått ett fenomen där människor ignorerar den, bland annat genom att fildela. Det är en mindre tillfredsställande situation, för det finns en del upphovsmän som verkligen lider ekonomiskt av att deras verk kopieras så snart de kommer ut.

Jag vill därför föreslå en moralisk upphovsrätt, där människor frivilligt erkänner upphovsmännens rätt att få betalt under viss tid. Verk som är äldre kopierar man fritt under en kod av civilt motstånd mot upphovsrättslagarna. Hur långtid den moraliska upphovsrätten ska gälla kan man debattera. I Piratpartiets program nämns 5 år. Jag tror det är det lägsta värde som kan vara rimligt. I “The Statute of Queen Anne” från 1710 satte man upphovsrätten till 14 år, vilket jag ser som ett högsta rimliga värde.

Om vi kan komma överens om längden på en moralisk upphovsrätt kan vi förändra allmänhetens syn på upphovsrätten och i längden ändra lagstiftningen. I längden kan lagstiftningen inte motstå det allmänna rättsmedvetandet. Vårt problem idag är att folk har en diffus upfattning om vad upphovsrätten är och att den kanske inte är riktigt rättvis. Genom att tydligt definiera en moralisk upphovsrätt kan vi skapa en insikt hos allmänheten.

En fråga om moral

written by jacob, on Jan 4, 2011 3:39:00 AM.

Belzebjörn skriver om att han lämnar Piratpartiet på grund av att vår partiledare, Anna Troberg, kommer att vara avlönad av Christian Engström och att Rick Falkvinges existens som turnerande föreläsare kommer att vara finansierad från samma källa. Belzebjörns invändning är att de hamnar i beroendeställning gentemot Christian och att han därför inte kan acceptera Piratpartiet som organisation.

Jag håller med om att det är en mindre lämplig situation, men jag är pragmatiker. Piratpartiet behöver finansiering av en partiledning i Sverige. Medan Guldpirat-pengar skulle kunna användas till detta kan inte Christians finansiering användas till att trycka flygblad, betala resor för icke anställda funktionärer och annat livsnödvändigt. Därför behöver Piratpartiet tjänster i Sverige som avlönas från Bryssel.

Vad jag däremot reagerar mot är påståendet att Christian ska avsätta medel för att finansiera Rick Falkvinges existens som turnerande föreläsare. Jag hoppas snart få höra en dementi av påståendet, för om det är sant så är det så upp åt väggarna fel det kan vara. Christian Engström sitter på sitt mandat från Sveriges medborgare för att föra piratpolitik i EU-parlamentet, inte för att bekosta en avgången partiledares uppehälle. Det luktar brunt av tjänster och gentjänster.

Christian Engström är naturligtvis fri att göra som han vill inom ramen för EU-parlamentets regelsystem, men jag kommer aldrig att acceptera svågerpolitik, så om det finns någon sanning i ryktet så är min röst i nästa val förlorad. Med tanke på hur okänslig jag är i förhållande till de flesta personer jag mött i Piratpartiet lär det inte bli många röster kvar.

När ska styrelsen lära sig?

written by jacob, on Jan 4, 2011 3:12:36 AM.

Piratpartiets styrelse har hat sammanträde. På mötet har beslutats att utse Anna Troberg som partiledare 2 dagar efter Rick Falkvinges avgång. Anna Troberg kommer enligt min mening att bli en utmärkt partiledare, men styrelsen har inte haft någon som helst förankringsprocess kring sitt beslut. Man har inte konsulterat medlemmarna och man har inte konsulterat huvuddelen av partiets funktionärer.

Hur i hela världen kan man förvänta sig att få uppbackning och stöd från medlemskåren om man inte involverar den i besluten och får medlemmarna att känna sig delaktiga?

Det är i situationer som den här som folk får bekänna färg. Styrelsens majoritet har valt att visa att Piratpartiet är toppstyrt av en liten klick och att medlemmarna inte räknas. Christoffer Willenfort är den ende som har haft en avvikande åsikt och han ska ha all heder av sin reservation.

När det gäller vice partiledare så upptäcker jag till min fasa att det är partiledaren som utser denna post. Skälen som androgs för detta var något om obruten ansvarskedja. Jag ber om ursäkt för att jag inte engagerat mig i detta tidigare, men att ha det på det här sättet är huvudlöst. En av rollerna som en vice partiledare har är att ta över när partiledaren har slutat fungera och styrelsen måste ta till silkessnöret. Att då ha en person som inte är självständig från partiledaren som reservalternativ är att bädda för katastrof.

Nu tror och hoppas jag att Anna är skickligare än styrelsen i att hantera en svår situation. Hon måste hitta en lämplig kandidat och förankra denne hos styrelse funktionärer och medlemmar på ett sätt som väcker förtroende. Vart hon vänder sig, i vilken ordning och med vilken tajming kommer att ha stor betydelse. Vad som är rätt ordning är också beroende på vem som är kandidat.

Det är inte så långt kvar till Piratpartiets årsmöte, där ett ganska stort antal poster i styrelsen kommer att vara öppna för omval. Det är min förhoppning att vi kan få en styrelse som klarar att sköta en folkrörelse.

Moget

written by jacob, on Jan 2, 2011 1:51:08 AM.

2011 startade med en god nyhet. Rick Falkvinge lämnar posten som partiledare.

Jag har all respekt för Rick och jag har sett många prov på skarpa analyser och en fenomenal förmåga att gripa tillfällen i flykten. Tyvärr har det kombinerats med en för stor ivrighet i vissa lägen och en medial framtoning som stöter bort många potentiella väljare. Därför är det bra att vi får en ny partiledare.

Att vi får en ny partiledare utan att det uppstått ett internt krig för att avsätta den gamla är nog ett exempel på Ricks skarpa analyser och ett tecken på mognad.

Nu är det styrelsens sak att visa sin mognad. Kommer man att fatta ett beslut om ny partiledare på måndag utan att höra medlemmarnas åsikter, eller kommer man att ha någon form av rådslag innan beslutet? Kommer man att utse en vice partiledare direkt, eller kommer det att finnas ett längre sökmoment för att hitta rätt kandidat?

Själv tror jag att det inte finns några bra alternativ till Anna Troberg som partiledare. Anna har erfarenhet från jobbet som vice partiledare och hon har det lugn och den organisationsförmåga som krävs för att Piratpartiet ska stabiliseras som organisation. Anna har dessutom en trygg utstrålning som talare och intervjuoffer i morgonsofforna. Det ger oss möjlighet att nå grupper som inte har lyssnat på oss tidigare.

När det gäller posten som vice partiledare blir det nog kärvare. Styrelsen bör nog lägga rejält med energi för att hitta rätt kandidat. Det finns ett antal villiga personer, men det är tveksamt om någon av dessa är lämpad. Sedan finns det några lämpade personer, men frågan är om någon av dem är villig.

Orbital Mind Control Lasers

written by jacob, on Jan 1, 2011 3:24:35 AM.

Den som har spelat Illuminati från Steve Jackson Games känner väl till OMCL, en hemlighetsfull grupp som styr världen genom att från satelliter skicka laserstrålar mot ledande personer och styra deras tankar och handlingar.

När Cecilia Malmström som tidigare har varit något så unikt som en verkligt liberal folkpartist blir EU-kommissionär och börjar komma med förslag på censur av Internet och när Beatrice Ask, som har en bakgrund som libertariansk MUF:are med frihetspatos, inför lag efter lag som begränsar våra medborgerliga friheter och utökar polisens makt; då börjar man undra om OMLC är en fiktion i ett bra spel eller om det är hård och ond verklighet. Varför går Beatrice Ask i USA:s ledband? Varför ser vi inget av Cecilia Malmströms patos för mänskliga rättigheter? Varför kommer kommissionärer från andra länder med knäppa förslag till direktiv, trots att de varit ganska sunda politiker innan de tillträdde? Varför har regeringen Reinfeldt blivit kontrollfreaks trots att det bara är 5 år sedan de stod på barrikaderna för det fria och öppna samhället?

Är det verkligen så att makten berusar så våldsamt att allt vett försvinner? Är politikerna fångar i tjänstemännens spel, likt TV-serien “Yes, minister”, eller är det verkligen så att det finns Orbital Mind Control Lasers? Enligt den gode Occam är den enklaste förklaring den mest troliga, och jag lutar år att OMCL är den enklaste förklaringen av de 3.