Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 11

written by jacob, on Jul 27, 2010 6:17:20 PM.

I den här delen i serien ska jag behandla problemen med läkemedelsindustrin. Något man måste vara medveten om är att den har vuxit fram under de senaste 60 åren, från att ha varit en liten bransch där apoteken stod för en stor del av tillverkningen av kundernas läkemedel, till dagens storindustri som spyr ut mänder av piller och som bygger på både teoretisk och empirisk forskning. (Empirisk betyder att man gör experiment och tittar efter vad resultatet blev, teoretisk forskning innebär att man börjar med en hypotes om hur världen fungerar och sedan försöker bevisa att det är så.) Läkemedlesbranschen har inrättat sig efter de villkor som världens nationer har satt upp, i form av patentskydd för substanser och processer för att producera substanserna och i form av ett regelverk för hur mediciner godkänns och förskrivs. Reglerna för godkännande och förskrivning har utvecklats enormt under de senaste 60 åren, medan skyddet för preparaten i stort sett har varit oförändrat.

Det har lett till ett system där läkemedelsindustrin tar fram de läkemedel som är lönsammast och inte de läkemedel som skulle göra störst nytta. Därför har vi idag fler preparat mot högt blodtryck än vad som behövs och vi har storsäljare som sänker människors kolesterolvärden. De flesta som äter kolesterolsänkare skulle kunna ersätta dessa med en måttlig dos daglig motion.

Vi behöver därför metoder för att styra om läkemedelsbolagens forskning mot sjukdomar som drabbar mänskligheten hårdare. Jag kan se 2 vägar att gå. Den ena är att fortsätta med den rena marknadsmodell som vi har idag, men där man knyter skyddet till den redan existerande godkännandeprocessen. Eftersom det tar olika lång tid att ta fram och kliniskt pröva olika läkemedel kan man därför anpassa skyddstiderna så att läkemedelsbolaget får en rimlig period att tjäna in vad utvecklingen kostat, utan konkurrens från generika. Den andra vägen är mer radikal. Vårdgivare (landsting i Sverige, Ministry of Health i Storbritannien, försäkringsbolag i USA) sätter upp priser för framtagandet av nya mediciner mot viktiga sjukdomar, där forskningsresultaten blir vårdgivarens egendom. Tillvekning av läkemedlet sker sedan enligt ett licensförfarande. En kombination av de två vägarna skulle troligen vara det mest effektiva.

Patent är idag en viktig del av läkemedelsbolagens lönsamhetsekvation. Vill vi påverka bolagen att ta fram mediciner som vi behöver bättre måste vi ändra på den ekvationen. Därför måste vi skrota patent för läkemedelsutveckling och ersätta patenten med andra skyddsformer.

Comments

 • Marknadsekonomin bygger på att det finns en betalande kund. Det är därför problemen med U-länder, AIDS och sällsynta sjukdomar uppstår.

  Vi tycks vara överens om att patenten faktiskt behövs för att allokera kapital till tekniska riskprojekt i en marknadsekonomi.

  Du tycker att de som har råd att betala för sina vällevnadssjukdomar skall avstå från sin ökade livslängd till förmån för dem som har större behov. Ditt recept är att ta bort det medel som gör det möjligt att finansiera dessa högriskprojekt genom att slopa patenten. Den omedelbara följden blir naturligtvis att riskkapitalet dras bort från läkemedelssektorn. Jag och pensionskapitalet stödjer inte längre Medivir (HepatitC) och de andra med pengar utan investerar i golfbanor eller något annat som verkar lönsamt. Projekten läggs ner och vi får färre nya läkemedel. Det finns ingen mekanism som säger att kapitalet i stället skulle söka sig till de områden som du i din vishet prioriterar.

  Det blir en ren planhushållning med möjlig konkurrens vad gäller legotillverkning av läkemedel.

  Om man skulle behålla marknadsekonomin så skulle samhället tvingas ställa upp med någon typ av priser. Om vi antar ett medel mot Hepatit C kostar 8 miljarder att utveckla och att snittet för lyckade projekt är 4% så måste prissumman vara av storleksordningen100- 200 Miljarder för att den industriella drivkraften skall bevaras. Så länge det inte finns någon fungerande terapi mot sjukdomen skulle det gå att administrera. Jag håller med om att det är ett bra sätt och förmodligen ett nödvändigt sätt för samhället att kompensera för att det inte finns någon betalande kund i U-landsfallet, Antibiotika och för sällsynta sjukdomar, där patentstimulansen inte räcker till. Men sedan blir det svårt. Hur hanterar vi en förbättring med 10% i nästa led? 2%? Värt 100 miljarder? Det är här som patentsystemet är så överlägset. Det handlar om winner takes it all, om och det om igen, helt automatiskt så länge en betalande kund finns!

  Du vill stoppa ”onödiga” läkemedel och det kan i första påseendet verka vettigt, men skall vi stoppa kosmetika och skönhetsoperationer också. Det är ju också att betrakta som onödiga och tar resurser från samma sektor.

  Det finns en företeelse i debatten som jag vänder mig emot. Man påstår att sk me too läkemedel är slöseri med resurser. För det första så skall finnas konkurrens för att priset skall kunna sänkas. Två potenta läkemedel på samma område sänker priset.

  Men minst lika viktigt är att läkemedlen tack vare patenten tvingas vara lite olika. Jag har nyligen fått en insikt i vad det betyder då en nära anhörig insjuknade i en svår infektion. Det första läkemedlet hade effekt men måste ges intravenöst. Eftersom det handlade om månaders behandling så övergick man till ett annat preparat i tablettform. Efter en tid blev patienten svårt sjuk av biverkan och ett nytt preparat måste sättas in, ja man satte faktiskt in två samtidigt. Jag är oerhört tacksam för att dessa 4 läkemedel fanns att tillgå för samma åkomma och att piratpartiets inställning patentfrågan inte genomförts.

  Comment by rutros — Jul 27, 2010 11:47:04 PM | # - re

 • @rutros: Jag tycker inte att din verklighetsbeskrivning stämmer och jag håller inte med om dina slutsatser om vad en ändring av systemet skulle leda till.

  Sjukvård är en enorm del av samhället och marknadsekonomin är satt ur spel på en väldigt stor del av området, även i länder som USA som har ett i huvudsak privat vårdsystem. Av någon anledning så är just utvecklingen av läkemedel utsatt för fria marknadskrafter på ett annars genomreglerat område.

  Det gör att de läkemedel som utvecklas är anpassade till patentens skyddstid. Forskning som har en längre horisont får ingen kommersiell finansiering och mediciner som botar sjukdomar blir relativt ointressanta att utveckla. Behandling av kroniska tillstånd är nämligen det som är mest lönsamt i längden.

  En förändring av systemet måste därför göra det mindre attraktivt att utveckla me-too-preparat och mindre attraktivt att utveckla vällevnadsläkemedel i förhållande till mer samhällsnyttiga läkemedel. Att förändra patentsystemet är bara en liten del i det. Även sjukvården måste reformeras för att driva utvecklingen i rätt riktning. Av den anledningen kandiderar jag till regionfullmäktige i Västra Götaland. Det ger en möjlighet att väcka nya tankar hos sjukvårdspolitikerna.

  Comment by jacob — Jul 28, 2010 11:23:25 PM | # - re

 • " @rutros: Jag tycker inte att din verklighetsbeskrivning stämmer och jag håller inte med om dina slutsatser om vad en ändring av systemet skulle leda till."

  Min verklighet är att jag just nu finansierar ett antal läkemedelsprojekt med egna pengar tillsammans med svenskt pensionskapital. Utan patent vänder vi sektorn ryggen.

  "" Sjukvård är en enorm del av samhället och marknadsekonomin är satt ur spel på en väldigt stor del av området, även i länder som USA som har ett i huvudsak privat vårdsystem. Av någon anledning så är just utvecklingen av läkemedel utsatt för fria marknadskrafter på ett annars genomreglerat område.""

  Nu är det väl i sanningens namn så att läkemedels sektorn är helt helt styrd av FDA och andra myndigheter, som bestämmer såväl ramar som prioriteringar av godkännande processen. Jag skulle kunna ge dig massa exempel på hur noggrann denna styrning är

  "" Det gör att de läkemedel som utvecklas är anpassade till patentens skyddstid. Forskning som har en längre horisont får ingen kommersiell finansiering och mediciner som botar sjukdomar blir relativt ointressanta att utveckla. Behandling av kroniska tillstånd är nämligen det som är mest lönsamt i längden.""

  Här håller jag med dig. Eftersom framtagning av läkemedel är en enormt riskfylld och en synnerligen dyrbar process så blir följden exakt det som du beskriver. Sedan skall vi väl skilja forskning från industrialisering även för läkemedel på samma sätt som vi gör för övrig industri. Myndigheten försöker underlätta processen genom att förenkla godkännande processen så gott de kan. De delar dessutom ut monopol även utan patent.

  " En förändring av systemet måste därför göra det mindre attraktivt att utveckla me-too-preparat och mindre attraktivt att utveckla vällevnadsläkemedel i förhållande till mer samhällsnyttiga läkemedel. Att förändra patentsystemet är bara en liten del i det. "

  Nu är du ute på ett rent personligt värderings område. Vem är viktigast att bota - den som blir sjuk av vällevnad eller den som blir sjuk av armod? Rent praktiskt skall I- länder betala via sina skatter för sjukdomar som huvudsakligen finns i andra länder. Om det skall bli accept för detta så måste man nog göra en tydlig redovisning.

  Jag är personligen som jag skrev ovan oändligt tacksam för att Me too läkemedel finns!!!!!!!

  "Även sjukvården måste reformeras för att driva utvecklingen i rätt riktning. Av den anledningen kandiderar jag till regionfullmäktige i Västra Götaland. Det ger en möjlighet att väcka nya tankar hos sjukvårdspolitikerna."

  Egentligen har du väl främst mandat att driva piratpartiets IT och integritetsfrågor osv inom landstinget. Jag har dock personligen inte inget emot du gör mer än detta. Lycka till!

  Comment by rutros — Jul 29, 2010 9:29:14 PM | # - re

 • @rutros: '''Min verklighet är att jag just nu finansierar ett antal läkemedelsprojekt med egna pengar tillsammans med svenskt pensionskapital. Utan patent vänder vi sektorn ryggen. '''

  Nej, det tror jag inte på. Ni vänder sektorn ryggen om ni inte kan förvänta er tillräcklig Return on Investment. Patenten ingår som en del i den ekvationen och om patenten försvinner ut så ersätts de med andra faktorer i formeln. Det kan röra sig om nya skyddsformer och det kan röra sig om förväntad avkastning i form av priser för lyckade forskningsinsatser.

  Nuvarande form av marknadsekonomi är inte av naturen den bästa lösningen. Det finns andra sätt att stukturera marknaden som ger ett bättre utfall och det finns faktiskt tillfällen då icke marknadsmässiga lösningar är att föredra, därför att marknaden inte förmår lösa problemet. (Patent är en sådan icke marknadsmässig lösning och det finns faktiskt situationer där monopolet är att föredra framför fri konkurrens. På samma sätt finns det situationer då planhushållning ger ett bättre resultat än en fri marknad.)

  Comment by jacob — Jul 30, 2010 11:49:58 PM | # - re

 • Jacob Tala då exakt om vilka styrmedel som skall tas fram och berätta hur de skall finansieras., så skall vi nog kunna ta en seriös diskussion. Jag har ovan illustrerat storleksordningen av de pengar som i genomsnitt behövs för att locka kapital till sektorn. Det handlar om storleksordningen 100 MILJARDER per godkänt läkemedel. Det finns ingen chans att den svenska ekonomin klarar detta. Här måste insatserna i så fall samordnas internationellt och hur skall det gå till?

  Detta om eventuella priser.

  Vad är det för andra skyddsformer än monopol som skall göra det lockande för investerare?

  Jag håller med dig i din analys att om lönsamheten i läkemedelsbranschen blir lägre än i andra branscher så försvinner investerarnas pengar som vatten i öknen. Idag är lönsamheten ungefär detsamma som i andra branscher. Marknadsekonomin reglerar det. Resurserna omfördelas från områden med låg lönsamhet till områden med hög lönsamhet automatiskt.

  Jag är helt överens med dig om att marknadsekonomin inte ens med reduktionen av aktiveringsenergin (FoUkapital+Risk) som patent medför, alltid räcker till. Jag har också pekat på områden, där så är fallet. Det är också där, som piratpartiet orättvist beskyller tillkortakommandena på patenten, när det i själva verket är marknadsekonomins drivkrafter(inkl patent), som inte räcker till.

  Kan tyvärr inte befria mig från känslan att patenten har blivit ett instrument för socialister att driva planhushållning och förstatligande. Decennier efter planhushållningens totala ekonomiska kollaps!!! Det komiska är att man vill ersätta ett begränsat praktiskt monopol på 10-15 år med ett totalt monopol.

  Comment by Rutros — Jul 31, 2010 12:08:14 PM | # - re

Leave a Reply