Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det ruttna patentsystemet, del 5

written by jacob, on Jun 13, 2010 11:09:00 PM.

Jag har tidigare i den här serien skrivit om fikonspråk och bristande uppfinningshöjd i patentansökningar. En tredje allvarlig brist i hanteringen av ansökningar är granskningen av nyhetsvärdet.

För att en uppfinning ska vara patenterbar krävs att den är ny. Med det menas att den inte publikt beskrivits av någon annan. Fram till 1970-talet var det relativt enkelt att göra en litteratursökning som med ganska hög sannolikhet visade om något tidigare var publicerat på området. Anledningarna till det är flera. Den första är att det fanns mycket mindre material att söka igenom. Patentdatabaserna var mycket mindre. Det hölls ett fåtal konferenser inom varje teknikområde och det gavs bara ut ett fåtal vetenskapliga tidskrifter inom varje område. Allt var noggrant klassificerat av bibliotekarier som hade relativt gott om tid för varje klassifikation. Den andra anledningen var att det ställdes mycket högre krav på uppfinningshöjd, vilket gjorde att området som måste genomsökas var mycket snävare. Ett tredje skäl var att granskaren hade mer tid för att söka efter "prior art" förr. De teknikområden som var relevanta hade en enhetlig och stabil terminologi. När man öppnade för mjukvarupatent så fick man in flera uppsättningar terminologi för samma fenomen. En AI-forskare nyttjar helt andra termer än en operativsystemutvecklare.

Från 1980-talet och framåt har informationsmängderna att söka igenom exploderat. Antalet källor har ökat. Både Internet och globalisering har gjort det relevant att söka efter vad andra har gjort i hela världen.Det som är relevant behöver inte längre vara publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Det kan lika gärna stå på en blogg eller dyka upp i ett program på Sourceforge. Samtidigt som arbetet med att söka efter vad som redan existerar har blivit svårare med en faktor 100 så har tiden för att göra sökningen minskat med en faktor 2. Det gör att massor av patent slipper igenom där det finns teknik som klart och tydligt redovisats i litteraturen.

Det gör också att det finns massor av patent som skyddar precis samma sak. Det här råder det en hel del hysch-hysch om, men när de stora drakarna ger sig in i tvekamp och börjar jämföra sina patentportföjer så läcker det i princip alltid ut uppgifter om att flera patent som de strider om har tilldelats båda parter. Ett bra exempel på detta är striden mellan Ericsson och Qualcom i början på 2000-talet..

Det här är ett oerhört plågsamt problem för patentsystemet, och det finns egentligen bara två lösningar. Den ena är att man ökar omfattningen av granskningen drastiskt. Det finns försök i USA, där man öppnar för allmänheten att granska patenten för nyhetsvärde. Den andra vägen är att sluta granska för nyhetsvärde och lämna det till skedet då någon nyttjat sitt patent och motparten vill ifrågasätta det. Båda alternativen har sina styrkor och svagheter. Med hårdare granskning kommer avgifterna att stiga kraftigt. Med granskning i ett senare skede kommer det finansiella värdet av ett patent att sjunka kraftigt, eftersom det har större sannolikhet att inte vara värt någonting alls. En sak är säker, och det är att nuvarande system med undermålig granskning är samhällsekonomiskt olönsamt. Det skapar en osäkerhet på marknaden som sänker innovationstakten och ökar kostnaden för teknisk utveckling.

Ska patentsystemet finnas kvar i någon form måste problemet med nyhetgranskning lösas. Nuvarande modell är den mest skadliga som kan tänkas.

Comments

 • "Med granskning i ett senare skede kommer det finansiella värdet av ett patent att sjunka kraftigt, eftersom det har större sannolikhet att inte vara värt någonting alls."

  Innebär detta att patentsystemet, i praktiken, avvecklar sig själv?

  Comment by Peter Eriksson — Jun 14, 2010 8:22:30 PM | # - re

 • När du angriper kravet på uppfinningshöjd så är det lätt att stämma in. Men när du nu angriper nyhetsgransknigen så har åtminstone jag svårt att hänga med.
  Vad vill du uppnå med bättre nyhetsgranskning?
  1, ATT färre patent beviljas

  1. Att företagen får större trygghet att patentportföljen håller. Eller båda?

  Du hävdar att nyhetsgranskningen är svårare. Jag hävdar tvärtom att den aldrig varit lättare och effektivare än nu. Det beror givetvis på IT utvecklingen där all information numera finns i databaser, som kan nås med fritext sökning. Frågan är om indexeringen i traditionell form ens gör någon nytta utan kan ersättas med lämplig sök algoritm. Har svårt att köpa ditt argument.

  Att samma sak kan patenteras flera gånger är en skröna. Jag har kollat upp de exempel som hitintills lyfts fram och de har varit osanna. Om patentsystemet kan något, så är det att klassificera uppfinningar så att de lätt hittas i det egna datasystemet.

  Jag tror att många upprörda känslor helt enkelt beror på att man inte förstått hur patentdokumentet är uppbyggt. Det är ju endast de meningar som står efter karaktäriserat av… i det första patentkravet, som skall vara identiskt om uppfinningen är densamma. Det vill säga ha samma skyddsomfång.

  Visst kan enstaka misstag ske, men värre är att det finns en bugg i systemet som ibland kan ställa till besvär. Den sökande får bedriva sin utveckling under sekretess i 18 månader intill dess att ansökan enligt Pariskonventionen skall publiceras. Under denna period kan någon annan sökande lägga in en likalydande (helt eller delvis) ansökan. Eftersom den ansökan som först lämnades in inte utgör prior art(= är ej publicerad) för den senare, har ju båda rätt till uppfinningen! Problemet löses så att den som var först får formulera sina krav först och tvåan får välja andra krav. Detta kan fungera om ansökningarna görs i samma land. Observera att patenten är nationella och endast giltiga i respektive land. Ligger däremot ansökningarna i helt olika länder kan det bli problem när t.ex ett PCT krav kan möta ett beviljat patent. För att lösa detta problem duger ingen nyhetsgranskning. Jag vet att Microsoft har föreslagit ett globalt system för att råda bot på dessa nationella blockeringar. Det är möjligt att denna bugg ligger till grund för påståendena. Jag tror dock att antalet är relativt litet, även om riskerna ökar kraftigt vid snabb teknikutvecklig (t.ex IT) Som sagt bättre nyhetsgranskning är inte lösningen på det problemet.

  Vad gäller undanhållande av prior art så är man i USA oerhört drastisk. Om patentägaren inte talar om för patentverket om han hittar prior art så döms sökanden för FRAUD och förlorar patenträtten. Detta har medfört att ett stort antal amerikanska patentansökningar går till re-examination initierat av den sökande! och antalet ökar! En annan konsekvens är att det påstås att Ericssons anställda uppmanas att inte läsa patent för att inte riskera FRAUD. Men det kanske är en skröna för det verkar kontra produktivt. Vad är det för vits att betala pengar för en ansökan som inte kommer att hålla?

  Comment by rutros — Jun 14, 2010 8:55:50 PM | # - re

 • @ Peter I motsatts till Jacob så håller jag med Håkan Lans i att det tack vare informationen på bl a ett fritt internet kommer att bli allt svårare att få patent i framtiden, speciellt om kravet på uppfinningshöjd bibehålls. Även om patentsystemet kanske inte avvecklar sig själv så kommer det att begränsas, vilket inte är bra för utvecklingen, då mindre kapital kommer att allokeras till riskabla tekniska projekt som saknar skydd för illojal konkurrens.

  Comment by rutros — Jun 14, 2010 9:11:55 PM | # - re

 • "Ett bra exempel på detta är striden mellan Ericsson och Qualcom i början på 2000-talet.."

  Detta påstående får du gärna utveckla!
  Eller rättare sagt; Exemplifiera!!
  Bara hänvisa till det hjälper ju föga....!!

  Comment by Pelle — Jun 14, 2010 9:43:03 PM | # - re

 • @Rutros: Ett beviljat patent är mycket svårare och mer kostsamt att få upphävt än ett få till ett avslag på en ansökan som är under behandling. Som jag kommer att beskriva senare i serien så har överprövningen av patent en serie problem och systemfel. Därför är det viktigt att nyhetsgranskningen kommer till ett så korrekt resultat som möjligt och så tidigt som möjligt. Allt annat skapar osäkerhet för alla parter. Osäkerhet (i finansiella kretsar kallat risk) åsätts ett högt pris på marknaden och gör det svårare att finansiera teknisk utveckling. Därför så bromsas tekniks utveckling av bristande nyhetsgranskning.

  Angående sökning efter "prior art", så är det sant att sökningen täcker mer material än förr och att automatisk indexering hittar vissa saker som inte fångades tidigare. Däremot så täcker den sökning som verkligen görs en mycket mindre andel av det material som existerar. I USA skersökningen endast bland existerande patent och i en begränsad lista med vetenskapliga tidskrifter. Det är allt granskaren hinner med. EPO gör en lite bredare sökning, men när det gäller mjukvara sker ingen sökning i projekt med öppen källkod t.ex.

  @Pelle: Både Ericsson och Qualcom hade breda patent inom CDMA-tekniken för basstationer. Det visade sig att dessa överlappade till en väldigt stor del och det tog advokaterna mer än ett år att bena ut vilka delar som respektive bolag hade unik täckning för.

  Comment by jacob — Jun 14, 2010 10:39:52 PM | # - re

 • @ jacob Håller med om att allt blir blir betydligt krångligare när patent är beviljat (efter 9 månaders prövotid dvs minst 3 år efter det att ansökan skickades in) och att det är lättare att stämma i bäcken.

  I USA tänker man helt annorlunda och låter medvetet fallen avgöras i domstol. Man tycker därför att det inte är helt nödvändigt att göra mer. Det där med vetenskapliga tidskrifter? Du menar tekniska tidskrifter?

  När det gäller mjukvara så inser jag att det är väldigt svårt att söka prior art. Det kan ju gälla loopar i program osv. Jag tycker inte att en förbättring av patentsystemet skall ha sin utgångspunkt i mjukvara.Mjukvarupatent är inte berättigade. Det handlar om matematik. Förhoppningsvis tar Högsta domstolen det enda realistiska beslutet.

  Stötestenen är om internet skall hanteras på samma sätt som patentdatabasen eller inte. Jag har faktiskt fått mothåll som hämtats från internet redan nu. Kanske bör man tvinga fram en obligatorisk prior art sökning på internet? Då får man givetvis utveckla sök algoritmer så att granskaren inte drunknar. Vad anser du om det amerikanska FRAUD kriteriet. Något att ta efter?

  Sedan är det ju så med patent att den som utfärdar patentet inte tar något som helst ansvar. Det är väl där som systemfelet ligger. Om man verkligen skulle vilja skärpa något här så skulle kanske patentverken göras ansvariga om ett beviljat patent inte håller måttet. Vad sägs om 200 000 till den förfördelade! Fast då skulle de väl inte våga bevilja några patent alls!

  Comment by rutros — Jun 14, 2010 11:49:53 PM | # - re

 • @rutros: Om två företag kommer med samma patent inom 18 månader trots att det första var hemligt, kanske det tyder på att "uppfiningen" var trivial och inte behöver något skydd. Då kanske båda patenten borde kasseras.

  Comment by pipe — Jun 14, 2010 11:50:54 PM | # - re

 • @Rutros: Jag tror att vi på det hela taget är över ens om vad som är fel med patentsystemet. Skillnaden är att du tror att det går att rädda, medan jag tror att det är så ruttet att det måste demonteras helt och ersättas av nya skyddsformer. Vem av oss som har mest rätt (för ingen av oss kommer att få helt rätt) kommer troligen framtiden att utvisa. Jag hoppas jag lever länge nog för att få uppleva förändringen.

  Comment by jacob — Jun 15, 2010 12:30:56 AM | # - re

 • @ Pipe Visst kan det vara så, men oftast är det ett vetenskapligt genombrott som är triggern. I princip spelar det inte så stor roll vem som är först. Min utgångspunkt och också Pariskonventionen är att patent handlar om kommersiellt skydd för illojal konkurrens. Den som tar risken att utveckla något tekniskt nytt skall få en chans att få igen sin investering. "Uppfinnare" är ideell rättighet, patentet tillhör sökande och 90% av alla uppfinnare är anställda. Det är naturligtvis viktigt att den verkliga uppfinnaren också erkänns.

  @ Jacob Jag, du och de flesta kan iaktta att patentsystemet tidvis har missbrukats under årens lopp. Men jag ser också att man har stoppat igen hålen efter hand. Precis som för övrig lagstiftning. Det handlar om trial and error. Systemet är faktiskt förvånansvärt robust. Patent institutionen är idag nästan 130 år. Det är inte så många internationella institutioner som varat så länge.

  Visst jag kan tänka mig andra kompletteringar av marknadsekonomin som ger samma fördelar. Nämligen att jag skall våga satsa på utveckling av ny en ny antibiotika hos Creative Antibiotics eller på dataminnen i plast hos Thin film electronics, för att exemplifiera. Välkommen med konkreta förslag.

  Plan ekonomi duger inte, som exemplen i öst visar.

  Jag är övertygad om att vi får se förändringar redan i vår livstid, men svenska piratpartiets våta dröm kommer aldrig att infrias. I början av 1900 talet påstod chefen för USAs patentverk att nu var det slut, allt var redan uppfunnet! Tror någon att det sker?

  Comment by rutros — Jun 15, 2010 11:05:55 AM | # - re

 • PS Det finns ett intressant framtids scenario som EPO har tagit fram om patentsystemet 2025 för den intresserade. www.epo.org/topics/patent-system/scenarios-for-the-future.html

  Comment by rutros — Jun 15, 2010 11:20:45 AM | # - re

 • @Rutros: tack för länken. Den innehåller massor av intressant material som kommer att ta tid att gå igenom.

  Comment by jacob — Jun 15, 2010 8:01:13 PM | # - re

Leave a Reply