Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for July 2010

Torgmöte i Göteborg lördag 31 juli

written by jacob, on Jul 30, 2010 7:27:00 PM.

Piratpartiet i Göteborg håller torgmöte i Brunnsparken lördag den 31 juli kl 13-15. Vi kommer att dela ut flygblad, affischera, och hålla flera kortare tal. Vi hoppas att många människor vill stanna och diskutera med oss. Det kommer också att bli "kulturbombning". Det är ungefär motsatsen till bokbål. Medlemmar ger bort sina lästa böcker så att andra ska få tillfälle att läsa dem - ett sätt att dela kultur.

Så om du är medlem, sympatisör eller har något du vill fråga oss om - kom till Brunnsparken och hjälp oss göra torgmötet till en framgångsrik avspark för valkampanjen i Göteborg.

Det ruttna patentsystemet, del 11

written by jacob, on Jul 27, 2010 6:17:20 PM.

I den här delen i serien ska jag behandla problemen med läkemedelsindustrin. Något man måste vara medveten om är att den har vuxit fram under de senaste 60 åren, från att ha varit en liten bransch där apoteken stod för en stor del av tillverkningen av kundernas läkemedel, till dagens storindustri som spyr ut mänder av piller och som bygger på både teoretisk och empirisk forskning. (Empirisk betyder att man gör experiment och tittar efter vad resultatet blev, teoretisk forskning innebär att man börjar med en hypotes om hur världen fungerar och sedan försöker bevisa att det är så.) Läkemedlesbranschen har inrättat sig efter de villkor som världens nationer har satt upp, i form av patentskydd för substanser och processer för att producera substanserna och i form av ett regelverk för hur mediciner godkänns och förskrivs. Reglerna för godkännande och förskrivning har utvecklats enormt under de senaste 60 åren, medan skyddet för preparaten i stort sett har varit oförändrat.

Det har lett till ett system där läkemedelsindustrin tar fram de läkemedel som är lönsammast och inte de läkemedel som skulle göra störst nytta. Därför har vi idag fler preparat mot högt blodtryck än vad som behövs och vi har storsäljare som sänker människors kolesterolvärden. De flesta som äter kolesterolsänkare skulle kunna ersätta dessa med en måttlig dos daglig motion.

Vi behöver därför metoder för att styra om läkemedelsbolagens forskning mot sjukdomar som drabbar mänskligheten hårdare. Jag kan se 2 vägar att gå. Den ena är att fortsätta med den rena marknadsmodell som vi har idag, men där man knyter skyddet till den redan existerande godkännandeprocessen. Eftersom det tar olika lång tid att ta fram och kliniskt pröva olika läkemedel kan man därför anpassa skyddstiderna så att läkemedelsbolaget får en rimlig period att tjäna in vad utvecklingen kostat, utan konkurrens från generika. Den andra vägen är mer radikal. Vårdgivare (landsting i Sverige, Ministry of Health i Storbritannien, försäkringsbolag i USA) sätter upp priser för framtagandet av nya mediciner mot viktiga sjukdomar, där forskningsresultaten blir vårdgivarens egendom. Tillvekning av läkemedlet sker sedan enligt ett licensförfarande. En kombination av de två vägarna skulle troligen vara det mest effektiva.

Patent är idag en viktig del av läkemedelsbolagens lönsamhetsekvation. Vill vi påverka bolagen att ta fram mediciner som vi behöver bättre måste vi ändra på den ekvationen. Därför måste vi skrota patent för läkemedelsutveckling och ersätta patenten med andra skyddsformer.

Det ruttna patentsystemet, del 10

written by jacob, on Jul 2, 2010 12:48:02 AM.

I mitt förra inlägg i den här serien beskrev jag hur patent bidrar till att storföretag gynnas på bekostnad av mindre företag. Samma mekanismer gynnar rika nationer på utvecklingsländernas bekostnad.

TRIPS kräver att samtliga medlemsländer skyddar patent på lika villkor för inhemska och utländska sökande. Tyvärr är det rätt sällsynt att uppfinningar skapas i U-länder, eftersom det inte finns tillräcklig infrastruktur för att kunna gå från idé till produkt. I de få fall där det händer så kan man fortfarande inte ta patent på sin uppfinning, för det finns inte inhemska patentbyråer som kan hjälpa dig formulera patentet. För övrigt så har du troligen inte de ekonomiska resurserna som krävs för att söka patent till att börja med.

Under de senaste 100 åren så har vi sett ett antal länder gå från att vara fattiga till att vara välmående. Japan har gått från att vara utarmat efter andra världskriget till att vara en av jordens rikaste nationer. SIngapore, Korea och Kina har följt i Japans fotspår. Indien, Indonesien och i viss mån Brasilien har kommit en bra bit på väg. I samtliga fall har man kunnat plagiera teknik från rikare länder, eftersom det inte har funnits några nationella skydd för patent i dessa länder under den tid som deras ekonomier har byggts upp. Det har framför allt gjort att man har kunnat tillfredställa inhemsk efterfrågan till rimliga priser, men har även givit möjlighet till export, speciellt i skedet då man går från att vara billig massproducent till att producera attraktiva kvalitetsvaror. Denna väg är nu stängd, i och med TRIPS-avtalet. I-länderna hotar med tullmurar och andra handelshinder om något land skulle få för sig att lämna TRIPS för att slippa patentskydd.

Situationen är inte bra för vare sig I-länder eller U-länder. De enda som vinner på den är patentinnehavarna. På grund av de usla ekonomiska förhållandena i U-länderna flyr folk därifrån. De som ger sig iväg är de bäst utbildade och de människor som har störst initiativkraft. Till Sverige får vi läkare, ingenjörer och lärare från Irak, Kenya och Thailand. Här får de jobb som diskare eller truckförare, om de får något jobb alls.

Ska vi få en hållbar lösning på flyktingproblemet så måste de sociala och politiska förhållandena i de länder som folk flyr ifrån bli drägliga. Dagens patentsystem stänger den enda väg till ekonomisk utveckling som vi har lyckats hitta, och permanentar därmed problemen. Naturligtvis finns det massor av länder som har andra problem som måste lösas innan de skulle kunna påbörja en utveckling mot välstånd, men samtidigt så finns det en stor grupp länder som har alla förutsättningar utom friheten att plagiera.

Ett annat problem som är knutet till välståndsutveckling är tillgången till mediciner, speciellt mot HIV/AIDS. Läkemedelsbolag i I-länder har utvecklat utmärkta bromsmediciner, vilka man säljer till höga priser över hela världen. I U-länderna har man inte råd att betala vad bolagen kräver i ersättning och inte heller kan man plagiera medicinerna, eftersom det finns patent registrerade i varje land. Det här har fått förödande effekter.

Jag bodde under åren 1970-1973 i Zambia i det inre av Afrika. Min far jobbade som biståndsarbetare och jag gick i skola. På den tiden hade man en bruttonationalprodukt per capita på c:a $1000 i dagens penningvärde. Trots diktatur och misskötsel av landets resurser steg BNP per capita under 1970- och början av 1980-talet till c:a $1500. Sedan dess har en AIDS-epidemi härjat landet. I vissa områden är 30% av befolkningen smittad! Trots att landet har haft en vettig regering som gjort mycket för att utveckla landet så har BNP per capita fallit och ligger idag på samma nivå som för 40 år sedan.

Stora företag har som enda mål att gynna sina aktieägare och dagens patentsystem ger dem alltför mäktiga vapen att göra det - även på bekostnad av stora och uppenbara samhällsintressen. Ska vi kunna förbättra världen måste TRIPS rivas upp och ersättas med något som ger U-länderna en möjlighet att skapa välstånd.